ЛЕКАРСТВА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА КАРИЕСА

Natrii Fluoridum 

Флу­о­рът е ми­к­ро­ну­т­ри­ент, дне­в­ни­те ну­ж­ди от кой­то за въз­ра­с­тен чо­век са 1.5-4 мг., ос­но­вен али­мен­та­рен из­то­ч­ник е пи­тей­на­та во­да.

Флу­ор­ни­Ят де­фи­цит е со­чен ка­то въз­мо­ж­на при­чи­на за не­п­ра­вил­но про­ти­ча­не на ко­с­т­но­то зъ­б­но мо­де­ли­ра­не и ре­мо­де­ли­ра­не от ем­б­ри­о­нал­ниЯ пе­ри­од до краЯ на юно­ше­с­т­во­то.

В то­зи про­цес той уча­с­т­ва в об­ра­зу­ва­не­то на кал­ци­е­виЯ флу­о­ра­па­тит на зъ­б­ниЯ емайл, а съ­що та­ка има зна­че­ние за по­д­дър­жа­не ак­ти­в­но­ст­та на ме­та­ло­ен­зи­ми­те уча­с­т­ва­щи в кле­тъ­ч­ни­те ци­к­ли на ко­с­т­но въз­с­та­но­вЯ­ва­не.

Пре­ди про­рЯ­з­ва­не­то на зъ­би­те флу­о­рът им въз­дей­с­т­ва по кръ­вен път, а след про­рЯ­з­ва­не­то-по кон­та­к­тен ме­ха­ни­зъм.

Той се свър­з­ва с емай­ла и го пра­ви по-из­д­ръ­ж­лив към ка­ри­ес, по­ти­с­ка фор­ми­ра­не­то на зъ­б­на пла­ка и по­д­по­ма­га ре­ми­не­ра­ли­за­ци­Я­та на емай­ла.

При въз­ра­с­т­ни хо­ра не са опи­са­ни бо­ле­с­т­ни сим­п­то­ми в ре­зул­тат на флу­о­рен де­фи­цит.

На­т­ри­е­ви­Ят флу­о­рид се из­по­л­зу­ва за ан­ти­ка­ри­е­с­на про­фи­ла­к­ти­ка под ле­кар­с­ки кон­т­рол в ра­йо­ни къ­де­то пи­тей­на­та во­да съ­дър­жа по-мал­ко от 1мг.F/l.; при ра­нен про­бив на зъ­битe, зъ­б­ни хи­пер­с­те­зии и ди­с­т­ро­фии, па­то­ло­ги­ч­на ос­те­о­по­ро­за и ре­ко­ва­ле­с­цен­т­ни съ­с­то­Я­ниЯ.

Про­фи­ла­к­ти­ка­та на зъ­б­ниЯ ка­ри­ес се из­вър­ш­ва по ин­ди­ви­ду­а­ли­зи­ра­ни схе­ми в за­ви­си­мост от кон­цен­т­ра­ци­Я­та на флу­ор в пи­тей­на­та во­да на ра­йо­на.

Ори­ен­ти­ро­въ­ч­ни са сле­д­ни­те до­зи: де­ца до 24 ме­се­ца-0.25 мг. дне­в­на до­за; от 2 до 4 год. дне­в­на­та до­за е 0.25-0.75 мг; над 5 го­ди­ш­на въз­раст дне­в­на­та до­за е 0.25-2 мг.

Ка­то сре­д­с­т­во по­в­ли­Я­ва­що па­то­ло­ги­ч­на­та ос­те­о­по­ро­за и по вре­ме на ре­ко­ва­ле­с­цен­циЯ се из­по­л­зу­ват ви­со­ки дне­в­ни до­зи на­т­ри­ев флу­о­рид, ка­то пре­по­ръ­чи­тел­на­та МДД е 100 мг.

Аб­сор­б­ци­Я­та на флу­о­ра не се вли­Яе от хра­не­не­то.

Из­по­л­зу­ва­не­то на не­а­де­к­ва­т­ни до­зи флу­ор мо­же да до­ве­де до по­Я­ва­та на стра­ни­ч­ни дей­с­т­виЯ ка­то пре­хо­д­ни бол­ки в ста­ви­те и сто­ма­ха, а съ­що та­ка и флу­о­ро­за (тру­д­но ле­чи­мо ка­фЯ­во оц­ве­тЯ­ва­не на зъ­б­ниЯ емайл).

ПРО­ТИ­ВО­ПО­КА­ЗА­НИЯ за упо­т­ре­ба на ви­со­ки до­зи флу­ор са бре­мен­но­ст­та (до­зи над 0.25 мг. дне­в­но), те­ж­ки чер­но­д­ро­б­ни и бъ­б­ре­ч­ни за­бо­лЯ­ва­ниЯ (до­зи над 25-50 мг. дне­в­но) и пе­ри­о­дът на ин­тен­зи­вен ра­с­теж на ор­га­ни­з­ма (до­зи над 2 мг. дне­в­но).

Fluorid

Опаковка: Таблетки 0.25 и 0.50 мг.

Fluorisor

Опаковка: Таблетки 0.25 и 0.5 мг.

fluorin

Опаковка: Таблетки 0.55 и 1.1 мг.

Fluoressen

Опаковка:  Таблетки 15 мг.

Natrium Fluoratum

Опаковка: Таблетки  0.5 мг.

Zymafluor 

Опаковка: Та­б­ле­т­ки 0.25 мг.;Со­лу­цио 0.114 % 20 мл.

 

АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Dactarin oral gel          

Състав:

Пре­па­ра­тът съ­дър­жа ба­к­те­ри­ци­д­но­то и фун­ги­ци­д­но ши­ро­ко­с­пе­к­тър­но ан­ти­ми­ко­ти­ч­но сре­д­с­т­во ми­ко­на­зол.

Все­ки грам гел съ­дър­жа 20 мг. ми­ко­на­зол.

Не­а­к­ти­в­ни­те съ­с­та­в­ки са: гли­це­рин, пре­же­ла­ти­ни­зи­ра­но ни­ше­с­те, ал­ко­хол, по­ли­сор­бат 20,на­т­ри­ев за­ха­рин, ка­ка­о­ва есен­циЯ, по­р­то­ка­ло­ва есен­циЯ.

Действие

Да­к­та­рин при­те­жа­ва ан­ти­ми­ко­ти­ч­но дей­с­т­вие сре­щу раз­про­с­т­ра­не­ни­те дер­ма­то­фи­ти и дро­ж­ди, ка­к­то и ан­ти­ба­к­те­ри­ал­но дей­с­т­вие сре­щу нЯ­кои Gram + ба­ци­ли и ко­ки.

В ос­но­ва­та на дей­с­т­ви­е­то му е ин­хи­би­ра­не­то на ер­го­с­те­рол­на­та био­син­те­за в гъ­би­ч­ки­те и из­ме­нЯ­не­то съ­с­та­ва на ли­пи­д­ни­те ком­по­нен­ти в мем­б­ра­на­та, ко­е­то во­ди до не­к­ро­за на гъ­би­ч­ко­ви­те кле­т­ки.

ФАР­МА­КО­КИ­НЕ­ТИ­КА

Орал­на­та био­на­ли­ч­ност е ни­с­ка (25-30%), тъй ка­то аб­сор­би­ра­не­то на ми­ко­на­зол от чре­в­ниЯ тракт е сла­бо.

До­зи от 1000 мг при здра­ви до­б­ро­вол­ци пре­ди­з­ви­к­ват пла­з­ме­ни ни­ва от 1.16 до 8.5mcg/мл, 2 до 4 ча­са след при­е­ма. Те­зи ни­ва са не­до­с­та­тъ­ч­ни за ле­че­ни­е­то на по­вър­х­но­с­т­ни и си­с­тем­ни ми­ко­зи.

Аб­сор­би­ра­на­та част Да­к­та­рин ора­лен гел се ме­та­бо­ли­зи­ра по­ч­ти из­цЯ­ло.

По-мал­ко от 1%от при­е­та­та до­за се от­к­ри­ва не­про­ме­не­на в ури­на­та.

НЯ­ма ак­ти­в­ни ме­та­бо­ли­ти, пе­ри­о­дът на кра­ен по­лу­жи­вот е око­ло 20 ча­са.

Показания

Ле­че­ние и про­фи­ла­к­ти­ка на кан­ди­до­за на оро­фа­рин­ге­ал­на­та ку­хи­на и сто­ма­ш­но-чре­в­ниЯ тракт.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

Въз­мо­ж­но е да въз­ни­к­не га­де­не.

След про­дъл­жи­тел­но ле­че­ние е въз­мо­ж­на по­Я­ва­та на ди­а­риЯ.

В ре­д­ки слу­чаи мо­же да се на­б­лю­да­ват алер­ги­ч­ни ре­а­к­ции.

Противопоказания

ИзЯ­ве­на свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност към ми­ко­на­зол.

Чeрно­д­ро­б­на ди­с­фун­к­циЯ.

ПРЕ­ДУ­П­РЕ­Ж­ДЕ­НИЯ И ПРЕ­Д­ПА­З­НИ МЕР­КИ

Ако се пре­д­ви­ж­да ед­но­в­ре­мен­на упо­т­ре­ба на Да­к­та­рин и ан­ти­ко­а­гу­лан­ти, дей­с­т­ви­е­то на ан­ти­ко­а­гу­лан­та трЯ­б­ва вни­ма­тел­но да се сле­ди и ко­ри­ги­ра.

Пре­по­ръ­чи­тел­но е да се сле­дЯт ни­ва­та на ми­ко­на­зол и фе­ни­то­ин при ед­но­в­ре­мен­на­та им упо­т­ре­ба.

ВЗА­И­МО­ДЕЙ­С­Т­ВИЯ

Да­к­та­рин мо­же да за­си­ли ан­ти­ко­а­гу­лан­т­но­то дей­с­т­вие на ку­ма­ри­но­ви­те про­из­во­д­ни.

Ако е не­об­хо­ди­мо, до­за­та на ан­ти­ко­а­гу­лан­та сле­д­ва да бъ­де ада­п­ти­ра­на.

Въз­мо­ж­но е Да­к­та­рин да по­тен­ци­и­ра дей­с­т­ви­е­то на хи­по­г­ли­ке­ми­ч­ни­те сре­д­с­т­ва.

Да­к­та­рин за­ба­вЯ ме­та­бо­ли­з­ма на фе­ни­то­ин.

Мо­же да се на­ло­жи ре­ду­ци­ра­не на до­за­та фе­ни­то­ин.

БРЕ­МЕН­НОСТ И ЛА­К­ТА­ЦИЯ

Въ­п­ре­ки че не съ­ще­с­т­ву­ват све­де­ниЯ за ем­б­ри­о­то­к­си­ч­но или те­ра­то­ген­но дей­с­т­вие на Да­к­та­рин при жи­во­т­ни, по­тен­ци­ал­ни­те ри­с­ко­ве от пре­д­пи­с­ва­не на то­зи ме­ди­ка­мент по вре­ме на бре­мен­ност трЯ­б­ва ви­на­ги да се съ­по­с­та­вЯт с оча­к­ва­ни­те те­ра­пе­в­ти­ч­ни пре­и­му­ще­с­т­ва.

НЯ­ма дан­ни от­но­с­но ек­с­к­ре­ци­Я­та на Да­к­та­рин в чо­ве­ш­ко­то млЯ­ко, по­ра­ди то­ва е не­об­хо­ди­мо вни­ма­ние при пре­д­пи­с­ва­не­то на Да­к­та­рин на кър­ме­щи же­ни.

До­зи­ро­в­ка:

1.Бе­бе­та: 1/4 ме­ри­тел­на лъ­жи­ца гел че­ти­ри пъ­ти дне­в­но

2.Де­ца и въз­ра­с­т­ни: 1/2 ме­ри­тел­на лъ­жи­ца гел че­ти­ри пъ­ти дне­в­но.

Ге­лът не трЯ­б­ва да се гъл­та ве­д­на­га, а да се дър­жи в ус­та­та кол­ко­то е въз­мо­ж­но по-дъл­го.

Ле­че­ни­е­то сле­д­ва да бъ­де про­дъл­же­но най-мал­ко ед­на се­д­ми­ца след из­че­з­ва­не на сим­п­то­ми­те.

При орал­на кан­ди­до­за зъ­б­ни­те про­те­зи трЯ­б­ва ве­чер да се сва­лЯт и да се че­т­кат с гел.

ПРЕ­ДО­ЗИ­РА­НЕ

В слу­чай на не­вол­но пре­до­зи­ра­не е въз­мо­ж­на по­Я­ва­та на по­в­ръ­ща­не и ди­а­риЯ.

Не съ­ще­с­т­ву­ва спе­ци­фи­чен ан­ти­дот.

По­ра­ди ог­ра­ни­че­на­та аб­сор­б­циЯ не мо­гат да се оча­к­ват цен­т­рал­ни и сър­де­ч­ни дей­с­т­виЯ.

Опаковка: Дактарин орален гел 2%се произвежда в тубички по 40г,с 5-мл пластмасова лъжичка (всЯка мерителна лъжица = 124 мг миконазол).

Furin  M                              

Състав:

Ком­би­ни­ран пре­па­рат съ­дър­жащ ме­т­ро­ни­да­зол, ко­лар­гол, на­т­ри­ев бен­зо­ат, бил­ко­ви ек­с­т­ра­к­ти от че­рен оман, жълт кан­та­ри­он, ли­с­та от ме­чо гро­з­де, ли­с­та и ко­ре­ни ко­п­ри­ва, ко­ре­ни на са­пун­че.

Действие

Са­по­ни­ни­те, ан­т­ра­це­но­ви­те про­из­во­д­ни, фла­во­но­и­д­ни­те глю­ко­зи­ди, алан­то­и­на и дру­ги­те ак­ти­в­ни ве­ще­с­т­ва от бил­ко­ви­те ек­с­т­ра­к­ти и йо­ни­зи­ра­що­то се сре­б­ро на ко­лар­го­ла оси­гу­рЯ­ват кръ­во­с­пи­ра­що­то, ан­ти­е­к­су­да­ти­в­но­то, ме­с­т­но­а­не­с­ти­зи­ра­що­то и ан­ти­се­п­ти­ч­но­то дей­с­т­вие на пре­па­ра­та.

Сре­бър­ни­те йо­ни имат съ­що та­ка и епи­те­ло­то­ни­чен ефект.

Ме­т­ро­ни­да­зол е ак­ти­вен сре­щу при­чи­ни­те­ли на ане­ро­б­ни ин­фе­к­ции, про­то­зои, Entamoeba Histolytica,три­хо­мо­ни и лам­б­лии.

Показания

Ос­т­ри и хро­ни­ч­ни гин­ги­ви­ти и сто­ма­ти­ти, па­ро­дон­ти­ти и хе­мо­ра­ги­ч­на фор­ма на па­ро­дон­то­за.

До­зи­ро­в­ка:

Пре­ди упо­т­ре­ба ко­лар­гол се до­ба­вЯ към те­ч­но­ст­та в ши­ше­то и се раз­к­ла­ща до пъл­но раз­т­ва­рЯ­не на кри­с­та­ли­те.

При хе­мо­ра­ги­ч­на фор­ма на па­ро­дон­то­за ам­бу­ла­тор­но в сто­ма­то­ло­ги­ч­ниЯ ка­би­нет в нЯ­кол­ко се­ан­са чрез фи­ли­фор­ме­ни ду­шо­ве, ком­п­ре­си и дре­на­жи с пре­па­ра­та, съ­че­та­ни с от­с­т­ра­нЯ­ва­не на на­ле­пи­те от по­вър­х­но­ст­та на зъ­би­те, зъ­б­ниЯ ка­мък и гра­ну­ла­ци­он­на­та тъ­кан от ве­не­ч­ни­те джо­бо­ве се из­вър­ш­ва пър­во­на­чал­на об­ра­бо­т­ка на ли­га­ви­ци­те, ка­то след то­ва па­ци­ен­тът про­дъл­жа­ва са­мо­с­то­Я­тел­но у до­ма те­ра­пи­Я­та, чрез на­ла­га­не на ком­п­ре­си и жа­бу­ре­не с пре­па­ра­та до кли­ни­ч­но оз­д­ра­вЯ­ва­не.

За­бе­ле­ж­ка:

По вре­ме на ле­че­ни­е­то па­ци­ен­тът не трЯ­б­ва да упо­т­ре­бЯ­ва га­зи­ра­ни на­пи­т­ки, ки­се­ли и со­ле­ни хра­ни.

Опа­ко­в­ка: Те­ч­ност опа­ко­в­ка от 100 мл.

Maraslavin original

Съ­с­тав:

Во­ден из­в­лек от цве­то­ве ка­рам­фил, че­рен пи­пер, ка­т­ран­ка, ко­ре­ни­ще на джин­ди­фил, с до­ба­в­ка на амо­ни­ев хло­рид и оце­т­на ки­се­ли­на.

Действие

Пре­па­ра­тът пре­ди­з­ви­к­ва на пър­во вре­ме хи­пе­ри­ми­зи­ра­не на по­вър­х­но­с­т­ни­те сло­е­ве на ли­га­ви­ца­та на ве­не­ца в тре­ти­ра­ниЯ уча­с­тък.

Про­ни­к­вай­ки в дъл­бо­чи­на на тъ­ка­ни­те ма­ра­с­ла­вин дей­с­т­ва ек­су­да­ти­в­но, про­ти­во­въ­з­па­ли­тел­но и фи­б­ро­зи­ра­що, в ре­зул­тат на ко­е­то, в краЯ на ле­че­ни­е­то се въз­с­та­но­вЯ­ва нор­мал­на­та ко­ла­ген­на стру­к­ту­ра на гин­ги­ва­та.

Пре­па­ра­тът има ба­к­те­ри­о­с­та­ти­ч­на и фун­ги­ци­д­на ак­ти­в­ност, обу­с­ло­ве­на от на­ли­чи­е­то на оце­т­на ки­се­ли­на в съ­с­та­ва му.

На­ма­лЯ чу­в­с­т­ви­тел­но­ст­та на ого­ле­ни­те зъ­б­ни ший­ки.

В про­це­са на те­ра­пи­Я­та с Ма­ра­с­ла­вин ло­ши­Ят дъх в ус­та­та из­че­з­ва.

Показания

Па­ро­дон­то­за и ал­ве­о­лар­на пи­о­реЯ с об­ра­зу­ва­ни ве­не­ч­ни джо­бо­ве.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

При за­д­ръ­ж­ка на гной­на се­к­ре­циЯ мо­гат да се по­Я­вЯт се­п­ти­ч­ни ре­а­к­ции, ко­и­то из­че­з­ват спон­тан­но след из­ва­ж­да­не на дрен­че­то.

До­зи­ро­в­ка:

Ле­че­ни­е­то се про­ве­ж­да от сто­ма­то­лог и за­по­ч­ва с от­с­т­ра­нЯ­ва­не на на­д­ве­не­ч­ниЯ зъ­бен ка­мък.

Про­дъл­жи­тел­но­ст­та на те­ра­пи­Я­та е 17-20 се­ан­са с пре­па­ра­та (ин­с­ти­ла­ции по­с­ре­д­с­т­вом па­му­ч­ни дрен­че­та) за пе­ри­од от 3 ме­се­ца, ка­то пър­ви­те 5-6 се­ан­са трЯ­б­ва да се из­пъл­нЯт през ин­тер­вал от 24 ча­са.

След 6 ме­се­ца се из­вър­ш­ва кон­т­ро­лен пре­г­лед и още 1-2 ин­с­ти­ла­ции, а при ну­ж­да и по­ве­че.

Окон­ча­тел­на пре­цен­ка на ефе­к­та от те­ра­пи­Я­та се из­вър­ш­ва ед­на го­ди­на след за­по­ч­ва­не на ле­че­ни­е­то.

За­бе­ле­ж­ка:

По вре­ме на ле­че­ни­е­то се за­б­ра­нЯ­ва кон­су­ма­циЯ на пи­кан­т­ни и дра­з­не­щи хра­ни. По вре­ме на се­ан­си­те па­ци­ен­тът не трЯ­б­ва да упо­т­ре­бЯ­ва дру­ги ме­ди­ка­мен­ти, а съ­що та­ка при по­чи­с­т­ва­не­то на ус­та­та да не се по­л­зу­ват че­т­ка и па­с­та за зъ­би.

Про­ми­ва­не­то на ус­та­та да се из­вър­ш­ва су­т­рин и ве­чер с то­п­ла во­да.

Опа­ко­в­ка: Те­ч­ност опа­ко­в­ка по 100 мл.

Insadol

Съ­с­тав:

Ек­с­т­ракт от ца­ре­ви­ч­на ко­са без са­по­ни­ни­те) 0.035 гр. В 1 табл.

Действие

Ек­с­т­ра­к­тът от ца­ре­ви­ч­на ко­са дей­с­т­ва обе­з­бо­лЯ­ва­що, кръ­во­с­пи­ра­що и ан­ти­ф­ло­ги­с­ти­ч­но.

То­ни­зи­ра се гла­д­ка­та му­с­ку­ла­ту­ра.

Има съ­що та­ка сла­би ан­ти­ба­к­те­ри­ал­ни и ан­ти­фун­ги­ци­д­ни свой­с­т­ва.

Показания

Гин­ги­ви­ти и пе­ри­о­дон­то­зи.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

НЯ­ма.

Противопоказания

Из­ве­с­т­на пре­д­ва­ри­тел­но свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност към ек­с­т­ракт от ца­ре­ви­ч­на ко­са.

До­зи­ро­в­ка:

Та­б­ле­т­ки­те да се упо­т­ре­бЯ­ват пре­ди хра­не­не:

1.Гин­ги­ви­ти-3 по 2 табл. в про­дъл­же­ние на 3 се­д­ми­ци

2.Пе­ри­о­дон­ти­ти: На­чал­на те­ра­пиЯ (про­дъл­жи­тел­ност 1 ме­сец)-3 по 2 т.

По­д­дър­жа­ща те­ра­пиЯ (про­дъл­жи­тел­ност 2-3 ме­се­ца)-3 по 1т.дне­в­но.

Опа­ко­в­ка:  Та­б­ле­т­ки 40 броЯ.

Nistatin plaque 

Състав:

Nistatin 500 000 UI (единици), пектин, axcp.q.s.в една плака.

Действие

Ни­с­та­тин е по­ли­е­нов ан­ти­би­о­тик про­из­ве­ж­дан от ак­ти­но­ми­це­ти­те Strepto-myces noursei.с фун­ги­с­та­та­ти­ч­но или фун­ги­ци­д­но дей­с­т­вие осо­бе­но сре­щу па­то­ген­ни­те гъ­би­ч­ки от ро­да Cаndida,а съ­що и на ас­пер­ги­ли­те.

Ефе­к­ти­в­но­ст­та на ни­с­та­тин при дру­ги гъ­би­ч­ни за­бо­лЯ­ва­ниЯ (бла­с­то­ми­ко­за, кри­п­то­ко­ко­за и др.) е не­до­с­та­тъ­ч­на.

Показания

Орал­ни и ва­ги­нал­ни кан­ди­до­зи при­чи­не­ни от чу­в­с­т­ви­тел­ни ща­мо­ве.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

Пре­па­ра­тът е сла­бо­то­к­си­чен, рЯ­д­ко се на­б­лю­да­ват ло­кал­ни алер­ги­ч­ни ре­а­к­ции.

Противопоказания

Из­ве­с­т­на свър­х­чу­в­с­т­ви­тел­ност към ни­с­та­тин.

До­зи­ро­в­ка:

Ка­то мо­но­те­ра­пиЯ или част от ком­би­ни­ра­на от про­ти­во­гъ­би­ч­ко­ва те­ра­пиЯ по 1 пла­ка на 8 часа във вла­га­ли­ще­то или ус­та­та до кли­ни­ч­но оз­д­ра­вЯ­ва­не.

Опа­ко­в­ка: Два­де­сет ди­с­ко­ви­д­ни пла­ки в опа­ко­в­ка.

Phytodont

Съ­с­тав:

Ек­с­т­ракт от жълт кан­та­ри­он, ри­ган, че­рен оман, лай­ка, чер­ве­но по­д­дъ­б­ни­че, ма­щер­ка, лю­ти­ва мен­та, во­д­но пи­пер­че , ана­со­но­во, мен­то­во ете­ри­ч­но ма­с­ло и еу­ге­нол.

Действие

Пре­па­ра­тът има ан­ти­се­п­ти­чен, ме­с­т­но­а­не­с­ти­зи­ращ, кръ­во­с­пи­ращ, ка­пи­лЯ­ро­то­ни­чен, ан­ти­е­к­су­да­ти­вен, про­ти­во­въ­з­па­ли­те­лен и мек фи­б­ро­зи­ращ ефект.

Ог­ра­ни­ча­ва пу­т­ри­д­ни­те про­це­си.

Показания

Па­ро­дон­то­за, ос­тър и хро­ни­чен гин­ги­вит.

Дозировка :

Пре­ди за­по­ч­ва­не на те­ра­пи­Я­та зъ­б­ни­Ят ка­мък се по­чи­с­т­ва ос­но­в­но и се от­с­т­ра­нЯ­ват вси­ч­ки дра­з­не­щи ве­не­ца фа­к­то­ри.

Ле­че­ни­е­то се из­вър­ш­ва от сто­ма­то­лог, кой­то да­ва и ука­за­ни­Я­та на па­ци­ен­та от­но­с­но про­дъл­жа­ва­не­то на те­ра­пи­Я­та с пре­па­ра­та в до­ма­ш­ни ус­ло­виЯ.

При­ло­же­ни­е­то на пре­па­ра­та се из­вър­ш­ва ком­би­ни­ра­но по сле­д­ни­те на­чи­ни:

1.Об­ра­бо­т­ка чрез па­му­ч­ни дрен­че­та на­по­е­ни с пре­па­ра­та

2.10-20 ми­ну­т­ни ком­п­ре­си с ле­кар­с­т­во­то вър­ху ве­не­ца и ший­ка­та на зъ­би­те от­към ла­бил­на­та стра­на

3.Про­дъл­жи­тел­но пла­к­не­не на ус­та­та с раз­ре­ден раз­т­вор на пре­па­ра­та-оби­к­но­ве­но 1-2 су­пе­ни лъ­жи­ци в 100 гра­ма во­да

4.Са­мо ма­саж на вен­ци­те с пре­па­ра­та след ука­за­ниЯ на сто­ма­то­ло­га.

За­бе­ле­ж­ка:

Пре­па­ра­тът мо­же да се из­по­л­з­ва ка­то част от ком­би­ни­ра­на те­ра­пиЯ на па­ра­дон­то­за­та и гин­ги­ви­ти­те, а съ­що та­ка и ка­то мо­но­те­ра­пиЯ.

Опа­ко­в­ка: Те­ч­ност опа­ко­в­ка по 100 мл.

Sanoral                 

Състав:

Спир­т­но во­ден из­в­лек от: ко­ре­ни на че­рен оман, жълт кан­та­ри­он, цве­то­ве от лай­ка, ли­с­та на жи­во­в­лек, ли­с­та от мен­та и ко­ре­ни на си­нЯ жлъ­ч­ка.

Действие

Ак­ти­в­ни­те при­н­ци­пи на дро­ги­те, вли­за­щи в съ­с­та­ва на ле­кар­с­т­во­то, имат про­ти­во­въ­з­па­ли­тел­но, ме­ко фи­б­ро­зи­ра­що и из­ве­с­т­на ан­ти­ми­к­ро­б­на ак­ти­в­ност.

Показания

Ка­та­рал­ни и хи­пер­т­ро­фи­ч­ни фор­ми на гин­ги­вит, сто­ма­ти­ти и па­ро­дон­то­за вси­ч­ки фор­ми.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

Въз­мо­ж­ни са се­п­ти­ч­ни ре­а­к­ции при за­д­ръ­ж­ка на гно­ен се­к­рет.

След из­ва­ж­да­не на дрен­че­то Яв­ле­ни­е­то спон­тан­но от­з­ву­ча­ва.

До­зи­ро­в­ка:

Пре­ди те­ра­пиЯ е пре­по­ръ­чи­тел­но да се от­с­т­ра­ни зъ­б­ни­Ят ка­мък.

Ле­че­ни­е­то се про­ве­ж­да от сто­ма­то­лог и е с про­дъл­жи­тел­ност от 1-2 кур­са през се­д­ми­ца, все­ки от кой­то се съ­с­тои от 3-4 се­ан­са (ин­с­ти­ла­ции с па­му­ч­ни дрен­че­та на­по­е­ни с пре­па­ра­та).

В до­ма­ш­ни ус­ло­виЯ па­ци­ен­тът пра­ви жа­бу­ре­не с раз­ре­ден раз­т­вор на ле­кар­с­т­во­то-3-5 мл. в 100 гра­ма во­да.

По вре­ме на те­ра­пи­Я­та не се по­л­зу­ват че­т­ка и па­с­та за зъ­би за по­чи­с­т­ва­не на ус­та­та.

Опа­ко­в­ка: Те­ч­ност опа­ко­в­ка по 125 мл.

Septadin                

Съ­с­тав:

0.1 % раз­т­вор на хлор­хе­к­си­ди­нов глю­ко­нат.

Действие

Ши­ро­ко­с­пе­к­тър­но ба­к­те­ри­ци­д­но дей­с­т­вие-Gram + и Gram-ми­к­ро­о­г­ра­ни­з­ми.

Ре­а­ги­ра с от­ри­ца­тел­но за­ре­де­ни­те йо­ни на кле­тъ­ч­на­та сте­на.

Пре­па­ра­та се из­по­л­з­ва не­раз­ре­ден след хра­на.

При всЯ­ка упо­т­ре­ба ус­та­та се из­п­ла­к­ва или се пра­ви гар­га­ра на гър­ло­то с ед­на су­пе­на лъ­жи­ца пре­па­рат в про­дъл­же­ние на 15-30 се­кун­ди.

За­бе­ле­ж­ка:

Да не се по­г­лъ­ща от пре­па­ра­та в про­це­са на упо­т­ре­ба­та му.

Про­ми­ва­не­то с во­да на ус­та­та не­по­с­ре­д­с­т­ве­но след гар­га­ра­та за­сил­ва гор­чи­виЯ вкус на пре­па­ра­та.

Не трЯ­б­ва да се пие во­да и да се кон­су­ми­ра хра­на 2-3 ча­са след упо­т­ре­ба­та на пре­па­ра­та.

Опа­ко­в­ка: Те­ч­ност опа­ко­в­ка по 100 мл.

Univertan

Съ­с­тав:

Сул­фа­ти­а­цол 13.03 %, хлор­ни­т­ро­ми­цин 1.63 %, ни­с­та­тин 0.26 %, пре­чи­с­те­на сЯ­ра 1.31 %, на­т­ри­ев ди­бо­рат 2.60 %, бЯ­ла за­хар 1.17 %, гли­це­рин 80.00 %.

Действие

Ан­ти­се­п­ти­ч­но, ан­ти­ми­ко­ти­ч­но, про­ти­во­въ­з­па­ли­тел­но и ке­ра­то­п­ла­с­ти­ч­но.

Показания

Гин­ги­ви­ти, сто­ма­ти­ти, па­ро­дон­тит, аб­с­цес на зъ­ба, а съ­що та­ка и орал­на кан­ди­до­за.

До­зи­ро­в­ка:

Вън­ш­но чрез на­ма­з­ва­не на за­бо­ле­лиЯ уча­с­тък 1-2 пъ­ти дне­в­но-3-4 дни.

За­бе­ле­ж­ка:

Упо­т­ре­ба­та му за­е­д­но с пре­па­ра­ти, съ­дър­жа­щи со­ли на те­ж­ки ме­та­ли, е не­же­ла­тел­на (ина­к­ти­ва­циЯ)

Опа­ко­в­ка: Ли­ни­мент опа­ко­в­ка по 10 гр.

Кортикостероиди за локална орална  терапия

Dontisolon salbe           

Състав:

Пре­д­ни­зо­лон 5 мг., не­о­ми­ци­нов хи­д­ро­х­ло­рид 2 мг., сур­фен 3 мг., три­п­син и хи­мо­т­ри­п­син по 37.5мг.

Действие

Си­нер­ги­ч­ни­Ят ан­ти­ба­к­те­ри­а­лен ефект на не­о­ми­цин и сур­фен спо­ма­га за са­на­ци­Я­та на па­то­ген­на­та фло­ра от ус­т­на­та ку­хи­на.

Три­п­син и хи­мо­т­ри­п­син ка­то про­те­о­ли­ти­ч­ни ен­зи­ми раз­г­ра­ж­дат не­к­ро­т­зи­ра­ла­та тъ­кан, съ­си­ре­ци и де­т­рит, а съ­що та­ка по то­зи на­чин се оси­гу­рЯ­ва по до­б­ра пе­не­т­ра­циЯ на дру­ги­те ак­ти­в­ни съ­с­та­в­ки на пре­па­ра­та.

Пре­д­ни­зо­лон ока­з­ва про­ти­во­въ­з­па­ли­тел­но, про­ти­во­е­к­су­да­ти­в­но и про­ти­во­а­лер­ги­ч­но дей­с­т­вие.

Показания

Гин­ги­вит вклю­чи­тел­но ул­це­ро­з­на­та му фор­ма, ул­це­ро­зен сто­ма­тит, па­ро­дон­то­за, ос­тър апи­ка­лен па­ро­дон­тит, фи­с­ту­ли на ве­не­ца, аф­то­зен сто­ма­тит, из­га­рЯ­не, Ят­ро­ген­ни тра­в­ми на вен­ци­те.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

РЯ­д­ко ре­а­к­ции на свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност.

Противопоказания

Из­ве­с­т­на свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност към нЯ­кои от съ­с­та­в­ки­те на пре­па­ра­та, ва­ри­це­ла, спе­ци­фи­ч­ни въз­па­ли­тел­ни про­це­си в ус­т­на­та ку­хи­на, ре­а­к­ции след ва­к­си­ни­ра­не, орал­ни ми­ко­зи, пе­ри­о­ра­лен дер­ма­тит.

До­зи­ро­в­ка:

Ин­с­ти­ла­циЯ с по­мо­щ­та на спе­ци­ал­ни­Ят на­ко­не­ч­ник.

Опа­ко­в­ка: Ун­г­вент, опа­ко­в­ка 2.2 гр. в ци­лин­д­ри­ч­на ам­пу­ла и сте­рил­на иг­ла за ин­с­ти­ла­циЯ.

Granoforin H                   

Съ­с­тав:

Ал­ко­хол­но-гли­це­ри­нов смес от фу­ра­ци­лин, хи­д­ро­кор­ти­зон, три­па­ф­ла­вин, ри­ва­нол, ме­ти­ле­но­во си­ньо, са­ли­ци­ло­ва ки­се­ли­на и ди­ка­ин.

Действие

Гра­ну­ли­ра­що, епи­те­ли­зи­ра­що, про­ти­во­въ­з­па­ли­тел­но, обе­з­бо­лЯ­ва­що, ба­к­те­ри­ци­д­но, про­ти­во­ви­ру­с­но, ад­с­т­рин­ген­т­но, де­зо­до­ри­ра­що и ке­ра­то­ли­ти­ч­но дей­с­т­вие.

Показания

Еди­ни­ч­ни аф­ти, сто­ма­ти­ти, дру­ги ос­т­ри въз­па­ле­ниЯ на орал­на­та ли­га­ви­ца, из­га­рЯ­ниЯ, ал­ве­о­лит, пе­ри­ко­ро­ни­ти, ек­за­цер­би­рал­на въз­па­ли­тел­на фор­ма на па­ро­дон­то­за.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции/Противопоказания

Не са опи­са­ни.

До­зи­ро­в­ка:

По пре­цен­ка на ле­ку­ва­щи­Ят сто­ма­то­лог чрез на­ма­з­ва­не на за­бо­ле­ли­те уча­с­тъ­ци, ту­ши­ра­не или дрен­че­та.

Опа­ко­в­ка: Те­ч­ност опа­ко­в­ка 100 мл.

Indextol    

Съ­с­тав:

Ин­до­ме­та­цин 5 %, оле­ан­до­ми­цин 5 %, де­к­са­ме­та­зон 1 % excp.q.s.под фор­ма­та на ун­г­вент.

Действие

Про­ти­во­въ­з­па­ли­тел­но, про­ти­во­а­лер­ги­ч­но и ан­ти­ба­к­те­ри­ал­но дей­с­т­вие.

Показания

Гин­ги­ви­ти, ос­т­ри и хро­ни­ч­ни пе­ри­дон­ти­ти, ал­ве­о­ли­ти, аф­ти с раз­ли­ч­на ети­о­ло­гиЯ, па­ро­дон­то­за.

До­зи­ро­в­ка:

При пе­ри­дон­ти­ти-ин­с­ти­ла­ции, па­ро­дон­то­за-мар­ле­ни дрен­че­та на­по­е­ни с пре­па­ра­та, при ал­ве­о­ли­ти-не­кол­ко­к­ра­т­но ту­ши­ра­не с пре­па­ра­та.

Опа­ко­в­ка: Ун­г­вент опа­ко­в­ка по 5 гр.

ДРУГИ СТОМАТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Allident     

Състав:

Со­лу­цио съ­дър­жа­що де­кокт че­с­нов лук, ли­с­та ко­п­ри­ва, мен­то­во ете­ри­ч­но ма­с­ло и ви­нен оцин.

Действие

Ан­ти­се­п­ти­ч­но, ка­пи­лЯ­ро­то­ни­ч­но, про­ти­во­въ­з­па­ли­тел­но.

Показания

Въз­па­ле­ниЯ на ус­т­на­та ку­хи­на от ба­к­те­ри­а­лен про­из­ход.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

РЯ­д­ко па­ре­не и ме­с­т­ни алер­ги­ч­ни ре­а­к­ции.

Противопоказания

Спе­ци­фи­ч­ни въз­па­ли­тел­ни про­це­си на оро­фа­рин­к­са.

До­зи­ро­в­ка:

Ком­п­ре­си и ма­са­жи с пре­па­ра­та, жа­бу­ре­не с раз­ре­ден раз­т­вор до по­Я­ва­та на кли­ни­ч­но по­до­б­ре­ние.

Опа­ко­в­ка: Те­ч­ност опа­ко­в­ка по 50 мл.

Basarsen               

Съ­с­тав:

Дву­ар­се­нов три­о­кис, ли­до­ка­ин, ефе­д­рин, фе­нол, бо­сил­ко­во ма­с­ло.

Действие

Де­ви­та­ли­зи­ра­що, ло­кал­но ане­с­те­зи­ра­що и ва­зо­кон­с­т­ру­к­ти­в­но дей­с­т­вие.

Ефе­к­тът на­с­тъ­п­ва от 24 до 48 ча­са след упо­т­ре­ба­та на пре­па­ра­та.

Показания

Де­ви­та­ли­за­циЯ на зъ­б­на­та пул­па.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

Пре­па­ра­тът е то­к­си­чен по­ра­ди съ­дър­жа­ни­е­то на ар­сен и фе­нол.

Па­ци­ен­тът се пре­ду­п­ре­ж­да­ва да не по­г­лъ­ща слюн­ка­та си, до­ка­то ле­кар­с­т­во­то не бъ­де от­с­т­ра­не­но.

Противопоказания

Пре­д­ва­ри­тел­но из­ве­с­т­на свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност към ли­до­ка­ин и фе­нол, гной­ни ос­т­ри пул­пи­ти.

До­зи­ро­в­ка:

Ин­т­ра­ден­тал­но, ма­к­си­ма­лен пре­с­той на пре­па­ра­та в зъ­ба 48ча­са.

Опа­ко­в­ка: Па­с­та опа­ко­в­ка 7 гр.

bebident  international

Състав:

Бензокаин.

Действие

Локално анестетично.

Показания

За ку­пи­ра­не на бол­ка­та, ко­Я­то се по­Я­вЯ­ва при ни­к­не­не­то на пър­ви­те мле­ч­ни зъ­би.

Странични реакции:

Въз­мо­ж­но е раз­ви­тие на ло­кал­ни алер­ги­ч­ни ре­а­к­ции.

Дозировка:

С по­мо­шт­та на чист там­пон се втри­ва във ве­не­ца при пър­ви­те при­з­на­ци на ве­не­чен про­бив.

Опаковка: Течност 10 мл.

Bioral

Съ­с­тав:

2%Кар­бе­но­к­со­лон на­т­ри­ум.

Действие

БИО­РАЛ е де­бе­ло­с­ло­ест гел, кой­то фор­ми­ра за­щи­тен слой вър­ху ул­це­ро­з­на­та ле­зиЯ, об­ле­к­ча­ва бол­ка­та, спо­ма­га за на­ма­лЯ­ва­не на въз­па­ле­ни­е­то и не па­ри, ко­га­то се на­на­сЯ.

Кар­бе­но­к­со­лон, кой­то се съ­дър­жа в в пре­па­ра­та, спо­ма­га за ус­ко­рЯ­ва­не на оз­д­ра­вЯ­ва­не­то на орал­ни Яз­ви, ка­к­то и за об­ле­к­ча­ва­не на бол­ка­та.

До­зи­ро­в­ка:

Пре­по­ръ­ч­ва се по­д­су­ша­ва­не на Яз­ва­та с мар­лЯ, след ка­то се на­на­сЯ де­бел слой от БИО­РАЛ-гел с чист сух пръст. Же­ла­тел­но е пре­па­ра­тът да се из­по­л­з­ва след всЯ­ко хра­не­не и пре­ди лЯ­га­не ве­чер.

След из­по­л­з­ва­не, ка­па­ч­ка­та на ту­ба­та трЯ­б­ва да се за­вин­ти до­б­ре, тъй ка­то от вла­га­та ге­лът мо­же да се втвър­ди.

Да се па­зи от де­ца!

Опа­ко­в­ка: Ту­би по 5 гр.

Calgel

Съ­с­тав:

Calgel съ­дър­жа Lignocaine Hydrochloride EP (BP) 0q33%w/w ]

Cetypyridinum Chloride EP (BP) 0q1%w/w в би­с­т­ра, жъл­то оц­ве­те­на, во­д­но­ра­з­т­во­ри­ма, без­за­хар­на ос­но­ва

Показания

Calgel се при­ла­га в пе­ри­о­да на ни­к­не­не на зъ­би у кър­ма­че­та, бър­зо об­ле­к­ча­ва бол­ка­та при про­ни­к­ва­не на зъ­би и ус­по­ко­Я­ва ве­не­ца.

При­те­жа­ва и ан­ти­се­п­ти­ч­но дей­с­т­вие.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

Ко­га­то Calgel се при­ла­га пра­вил­но не се оча­к­ват стра­ни­ч­ни ефе­к­ти, но са съ­о­б­ще­ни слу­чаи на свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност към lignocaine.

При­ла­га­не­то на Calgel трЯ­б­ва да се пре­у­с­та­но­ви ако се по­Я­ви ре­а­к­циЯ на свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност по вре­ме на ле­че­ни­е­то.

Противопоказания

Calgel не трЯ­б­ва да се при­ла­га при де­ца, ко­и­то са алер­ги­ч­ни към Lignocaine hydrochloride,cetypyridine или към са­миЯ пре­па­рат.

Пре­по­ръ­ча­на­та до­за не би­ва да се на­д­ви­ша­ва.

В слу­чай на по­Я­ва на не­о­ча­к­ва­ни стра­ни­ч­ни ефе­к­ти или пре­до­зи­ра­не е не­об­хо­ди­мо пре­къ­с­ва­не упо­т­ре­ба­та на ге­ла.

До­зи­ро­в­ка:

Мал­ко ко­ли­че­с­т­во от ге­ла, око­ло 7-8 мм се из­с­ти­с­к­ва вър­ху вър­ха на пръ­с­та и вни­ма­тел­но се на­на­сЯ вър­ху съ­о­т­ве­т­на­та част на ве­не­ца.

То­ва мо­же да се по­в­то­ри след ин­тер­вал от 20 мин, ако е не­об­хо­ди­мо, но не по­ве­че от 6 ап­ли­ка­ции дне­в­но.

Calgel е по­д­хо­дЯщ за де­ца над три­ме­се­ч­на въз­раст.

Опа­ко­в­ка: Ту­би по 10 g.

dentinox 

Състав:

Тин­к­ту­ра от лай­ка; Ли­до­ка­и­нов хи­д­ро­х­ло­рид; По­ли­до­ка­нол.

Показания

За ку­пи­ра­не на бол­ка­та и асе­п­ти­ч­но­то въз­па­ле­ние при про­би­ва на пър­ви­те зъ­би при но­во­ро­де­но­то.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

До­се­га не са опи­са­ни.

Те­о­ре­ти­ч­но мо­же да се оча­к­ва ле­ко­с­те­пен­на алер­ги­ч­на ре­а­к­циЯ от на­ли­чи­е­то на ли­до­ка­ин и по­ли­до­ка­и­нол в съ­с­та­ва на пре­па­ра­та.

До­зи­ро­в­ка:

При пър­ви­те при­з­на­ци на зъ­б­но по­ни­к­ва­не мал­ко ко­ли­че­с­т­во от ле­кар­с­т­ве­на­та фор­ма се втри­ва във ве­не­ца с по­мо­щ­та на чист пръст или чи­с­то там­пон­че.

Опа­ко­в­ка: Гел 10 гра­ма; Раз­т­вор 10 гра­ма.

Solcoseryl dental

Съ­с­тав:

В 3 гр. па­с­та се съ­дър­жат: 10.60 из­су­шен и обе­з­бел­тъ­чен ди­а­ли­зен ек­с­т­ракт от кръ­в­та на аг­не; по­ли­до­ка­нол MMG 600-50 мг., excp.q.s.

Действие

Пре­па­ра­тът ак­ти­ви­ра на­ру­ше­на­та енер­гий­на об­мЯ­на на ве­ще­с­т­ва­та в кле­т­ки­те, по­ви­ша­ва се ути­ли­за­ци­Я­та на ки­с­ло­ро­да и глю­ко­за­та, по­ви­ша­ват се съ­що ос­но­в­ни­те ме­ха­ни­з­ми на въ­т­ре­к­ле­тъ­ч­но ди­ша­не.

Сти­му­ли­ра се ре­ге­не­ра­ци­Я­та на кле­т­ки­те и пър­ви­ч­но­то за­з­д­ра­вЯ­ва­не на ув­ре­де­ни­те тъ­ка­ни.

Показания

Ян­т­ро­ген­ни тра­в­ми, из­га­рЯ­ниЯ, ме­ха­ни­ч­ни по­в­ре­ди на ус­т­на­та ли­га­ви­ца.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

Въз­мо­ж­ни са ло­кал­ни алер­ги­ч­ни ре­а­к­ции.

Противопоказания

Пре­па­ра­тът не трЯ­б­ва да се упо­т­ре­бЯ­ва при гной­ни про­це­си в ус­т­на­та ку­хи­на.

До­зи­ро­в­ка:

С 0.5 ст. от па­с­та­та се из­вър­ш­ва ма­саж на за­се­г­на­тиЯ уча­с­тък 3-5 пъ­ти дне­в­но.

По вре­ме на те­ра­пи­Я­та не трЯ­б­ва да се упо­т­ре­бЯ­ват че­т­ка и па­с­та за зъ­би ка­то хи­ги­ен­ни сре­д­с­т­ва.

Опа­ко­в­ка: Па­с­та опа­ко­в­ка 3 гр.

Nifuril

Съ­с­тав:

Гли­ци­на­мид на ни­ф­лу­ми­но­ва­та ки­се­ли­на-3 г; Хе­к­си­дин-0,2 г;

По­мо­щ­ни ве­ще­с­т­ва до 30 г.

Действие

Про­ти­во­въ­з­па­ли­тел­но про­ти­во­о­то­ч­но, обе­з­бо­лЯ­ва­що и ан­ти­се­п­ти­ч­но сре­д­с­т­во за ло­кал­на упо­т­ре­ба.

Показания

Въз­па­ле­ние на вен­ци­те, пре­ди­з­ви­ка­ни от ме­ха­ни­чен, ки­се­ли­нен или ин­фе­к­ци­о­зен при­чи­ни­тел.

Ул­це­ро­з­ни гин­г­ви­ти; Ери­те­ма­то­з­ни гин­г­ви­ти; Хи­пер­т­ро­фи­ч­ни гин­г­ви­ти; Па­ра­дон­то­па­тии, при­д­ру­же­ни с въз­па­ли­тел­на ре­а­к­циЯ.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

Те­о­ре­ти­че­с­ки е въз­мо­ж­на алер­ги­ч­на ре­а­к­циЯ към ак­ти­в­ни­те су­б­с­тан­ции.

Противопоказания

Свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност към ни­ф­лу­ми­но­ва­та ки­се­ли­на или хе­к­се­ти­дин; Кър­вЯ­щи Яз­ви на сто­ма­ха или два­на­де­се­то­п­ръ­с­т­ни­ка; По­с­ле­д­но три­ме­се­чие на бре­мен­но­ст­та; Де­ца на въз­раст под 30 ме­се­ца, по­ра­ди на­ли­чие на мен­тол в ек­с­ци­пи­ен­та.

Пре­д­па­з­ни мер­ки:

Да не се по­л­з­ва ка­то па­с­та за зъ­би.

До­зи­ро­в­ка:

Гин­ги­ви­ти-ма­саж 2-3 пъ­ти дне­в­но в про­дъл­же­ние на 2-3 се­д­ми­ци.

Па­ра­дон­то­па­тии-дву­к­ра­т­но или три­к­ра­т­но ми­е­не на зъ­би­те и ма­саж на вен­ци­те всЯ­ка ве­чер в про­дъл­же­ние на 3 до 4 се­д­ми­ци.

Опа­ко­в­ка: Ту­ба, съ­дър­жа­ща 30 г гел за вен­ци.