АНТИМИКОТИЧНИ   ЛЕКАРСТВА

Гъ­би­те са че­с­то сре­ща­ни в окол­на­та сре­да, но са­мо мал­ка част от тях се свър­з­ват с въз­мо­ж­но­ст­та да при­чи­нят за­бо­ля­ва­не.

Око­ло 200 ви­да са па­то­ген­ни при чо­ве­ка, из­к­лю­ч­вай­ки оне­зи, ко­и­то дей­с­т­ват ка­то алер­ге­ни.

Гъ­би­те са еу­ка­ри­о­ти и ци­то­п­ла­з­ма­та им съ­дър­жа ор­га­не­ли ка­то: ми­то­хон­д­рии, апа­рат на Гол­джи, ри­бо­зо­ми и др.

Пла­з­ме­на­та мем­б­ра­на е за­о­би­ко­ле­на с кле­тъ­ч­на мем­б­ра­на, съ­дър­жа­ща хи­тин / по­ли­ме­ри­зи­ран N-аце­тил глю­ко­зо­а­мин/, ос­вен то­ва съ­дър­жа по­ли­за­ха­ри­ди и про­те­и­ни, ко­и­то дей­с­т­ват ка­то ан­ти­ге­ни на го­с­то­п­ри­ем­ни­ка.

Фун­да­мен­тал­ни са­п­ро­фи­ти гъ­би­те до-би­ват енер­гия чрез раз­г­ра­ж­да­не на ма­к­ро­мо­ле­ку­ли.

Те мо­гат да се­к­ре­ти­рат ен­зи­ми, ко­и­то да по­мо­г­нат на то­зи процес.

По­ч­ве­ни­те гъ­би про­из­ве­ж­дат и го­ле­ми ко­ли­че­с­т­ва ан­ти­ми­к­ро­б­ни субстан­ции, ко­и­то им по­ма­гат в бор­ба­та за съ­ще­с­т­ву­ва­не.

Ня­кои от тях се по­л­з­ват в съ­в­ре­мен­на­та фар­ма­ко­ло­гия /пе­ни­ци­лин, Хлорамфеникол и др./.

По­до­б­но на ба­к­те­ри­и­те, те се раз­по­з­на­ват чрез ми­к­ро­с­ко­пия и се­ро­логи­ч­ни те­с­то­ве.

Мно­го от па­то­ген­ни­те фун­ги се ре­п­ро­ду­ци­рат асе­к­су­ал­но /fungi imperfecti/, но в по­ве­че­то слу­чаи се на­б­лю­да­ва се­к­су­а­лен ста­дий.

Па­то­ген­ност на гъ­би­те

Ос­но­в­ни­те на­со­ки при ана­ли­за в та­зи по­со­ка са да­ли мо­гат да алер­ги­зи­рат; да бъ­дат ди­ре­к­т­ни па­то­ге­ни и/или да пре­ди-зви­кат то­к­си­ч­ност.

Оби­к­но­ве­но гъ­би­те се ре­п­ро­ду­ци­рат в окол­на­та сре­да и при ме­та­бо­ли­з­ма им се от­де­лят то­к­си­ни, ко­и­то мо­гат да ув­ре­дят чо­ве­ка: напр. a-то­к­си­на, кой­то за­ся­га чер­ния дроб; ер­го­ме­т­ри­на и др. по­до­б­ни.

Ня­кои то­к­си­ни ка­то a-ама­ни­ти­на по­д­ти­с­кат син­те­за­та на ну­к­ле­и­но­ви ки­сели­ни.

Ня­кои за­бо­ля­ва­ния са алер­ги­чен от­го-вор към гъ­би­те: напр. “фер­мер­с­кия бял дроб”; ня­кои ви­до­ве ас­т­ма и др.

Дру­ги гъ­би се раз­м­но­жа­ват в тъ­ка­ни­те и при­чи­ня­ват ло­кал­ни ле­зии или си­с­тем­ни за­бо­ля­ва­ния: хи­с­то­п­ла­з­мо­за или ко­к­цидо­ми­ко­за.

Днес за те­ра­пия на си­с­тем­ни ми­ко­зи или упо­ри­ти су­пер­фи­ци­ал­ни ин­фе­к­ции се по­л­з­ват сле­д­ни­те кла­со­ве пре­па­ра­ти:

Ан­ти­би­о­ти­ци

Азо­ли и дру­ги пре­па­ра­ти, не обо­собя­ва­щи до­се­га хо­мо­ген­на гру­па.

АН­ТИ­БИ­О­ТИ­ЦИ

Amphotericin B

Действие

Amphotericin B е по­ли­е­нов ан­ти­би­о­тик, кой­то е ак­ти­вен in vitro сре­щу мно­го ща­мо­ве от гъ­би­ч­ки: Hystoplasma capsula­tum, Coccidioides immitis, Candida sp., Blastomycter dermatidis, Rhodotorula sp., Cryptococcus neoformans, Sporotrix schenckii, Mucor mucedo и Aspergilus fu­migatus се по­д­ти­с­кат при кон­цен­т­ра­ции от 0.03 до 1.0 mg/ml.

Не по­в­ли­я­ва ба­к­те­рии, ри­ке­т­сии и ви­ру­си.

Amphotericin B е фун­ги­ци­ден или фун-ги­с­та­ти­чен, в за­ви­си­мост от био­на­лич­но­ст­та и чу­в­с­т­ви­тел­но­ст­та на ми­к­ро­орга­ни­з­ми­те.

Свър­з­ва се със сте­ро­и­ди­те на кле­тъ­ч­на­та мем­б­ра­на и Ý пер­ме­а­би­ли­те­та й.

По то­зи ме­ха­ни­зъм се раз­ви­ва и то­к­си­ч­но­ст­та в ма­к­ро­ор­га­ни­з­ма, по­не­же чо­ве­ш­ки­те кле­тъ­ч­ни мем­б­ра­ни съ­що съ­дър­жат сте­ро­и­ди.

ФАР­МА­КО­КИ­НЕ­ТИ­КА-след пър­во­на­чал­на IV ин­фу­зия от 1-5 мл/24 ч.по­с­те­пен­но се на­ма­ля до 0.65 мг/кг/24 ч.пре­ди­з­ви­к­ва пла­з­ме­ни кон­цен­т­ра­ции от 2-4 mg/ml, ко­и­то се за­дър­жат пла­то ме­ж­ду от­дел­ни­те до­зи.

Свър­з­ва­не­то с пла­з­ме­ни­те про­те­и­ни е око­ло 91-95%, тру­д­но е ди­а­ли­за­би­лен. Пе­не­т­ра­ци­я­та е до­б­ра, вклю­чи­тел­но в пле­в­рал­ни­те ку­хи­ни и ста­ви­те.

Пър­во­на­чал­но­то вре­ме на  полуживот след упо­т­ре­ба на пър­ви­те до­зи е око­ло 24-48 ча­са, след ко­е­то той се уве­ли­ча­ва до 15 дни.

Ек­с­к­ре­ти­ра се чрез бъ­б­ре­ци­те в 2-5%, ка­то ак­ти­в­на фор­ма.

След прекра­тя­ва­не на те­ра­пи­я­та мо­же да бъ­де ус­та­но­вен в ури­на­та за пе­ри­од от 7 се­д­ми­ци.

Не се на­ла­га про­мя­на на до­зи­ро­в­ка­та при ХБН.

Ме­та­бо­ли­з­мът на то­зи пре­па­рат не е изя­с­нен.

Показания

За те­ра­пия на кри­п­то­коко­зи, бла­с­то­ми­ко­зи, ди­се­ми­ни­ра­ни фор­ми на мо­ни­ли­а­за, хи­с­то­п­ла­з­мо­за; му­корми­ко­за (фи­зо­ми­ко­за).

Мо­же да се по­л­з­ва за те­ра­пия на му­ко­ку­тан­на­та лайшма­ни­о­за, но не е ле­кар­с­т­во на из­бор в пър­ви­ч­на­та те­ра­пия на то­ва за­бо­ля­ва­не.

Тря­б­ва да се по­л­з­ва са­мо за ле­че­ние на те­ж­ки по­тен­ци­ал­но фа­тал­ни ин­фе­к­ции, а не за кон­вен­ци­о­нал­на те­ра­пия.

Про­ти­во­Показания

Свръх­чу­в­с­т­вител­ност към то­зи пре­па­рат. Бре­мен­ност и ла­к­та­ция.

Ле­кар­с­т­ве­ни вза­и­мо­дей­с­т­вия:

Кор­ти­ко­с­те­ро­и­ди­те  не тря­б­ва да се по­л­з­ват за­е­д­но с то­зи пре­па­рат, за­що­то по-тру­д­но се при­до­би­ва кон­т­рол вър­ху за­бо­ля­ва­не­то и се за­ма­с­ки­рат при­з­на­ци­те на по­тен­ци­ал­но на­с­тъ­п­ва­щи­те стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции.

Ан­ти­не­о­п­ла­с­ти­ци­те, не­ф­ро­токси­ч­ни­те ле­кар­с­т­ва тря­б­ва да се по­л­з­ват в ком­би­на­ция с Amphotericin B с ог­ром­но вни­ма­ние.

Ди­ги­та­лис, ске­ле­т­ни ре­ла­к­сан­ти-ефе­к­тът им се по­тен­ци­ра от Amphotericin B.

Amphotericin B по­тен­ци­ра ефе­к­та на дру­ги­те ан­ти­фун­ги­ал­ни ан­ти­биоти­ци.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

Най-че­с­то: об­щи то­к­си­ч­ни ре­а­к­ции:  тре­с­ка, гла­во­бо­лие, ано­ре­к­сия, ми­ал­гии.

Ре­нал­ни: хи­по­ка­ле­мия, азо­те­мия, пи­ро­зис, ре­нал­на ту­бул­на аци­до­за, не­ф­ро­кал­ци­но­за.

Га­с­т­ро­ин­те­с­ти­нал­ни: га­де­не, по­в­ръ-ща­не, ди­а­рии.

Хе­ма­то­ло­ги­ч­ни: нор­мо­х­ром­на, нор­мо-ци­т­на ане­мия.

Дру­ги: за­гу­ба на те­г­ло, ло­кал­ни тром-бо­ф­ле­би­ти.

По-ря­д­ко: ана­фи­ла­к­то­и­д­ни ре­а­к­ции, дру­ги про­я­ви на свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност, ари­т­мии, вен­т­ри­ку­лар­ни фи­б­ри­ла­ции, хи­по/хи­пер­то­ния.

Дозировка

Пър­во­на­чал­но се про­ве­ж­да тест за свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност-1 мг IV ба­в­но чрез ин­фу­зия.

Оп­ти­мал­на­та те­ра­пе­в­ти­ч­на до­за е не­из­ве­с­т­на.

Об­ща­та дне­в­на до­за мо­же да ва­ри­ра от 1 mg/kg до 1.5 mg/kg, по­с­ле­д­на­та е и ма­к­си­мал­на­та дне­в­на до­за.

Ин­фу­зи­и­те са с про­дъл­жи­тел­ност око­ло 6 ча­са при кон­цен­т­ра­ция 0.1 mg/ml.

За раз­т­во­ри­тел да се по­л­з­ва 10 мл.сте­рил­на во­да за ин­же­к­ции/5 мг Am­photericin B (раз­к­ла­ща се до пъл­но раз­т­ва­ря­не) и по­с­ле 5% де­к­с­т­ро­за до кон­цен­т­ра­ции 0.1 мг/мл.

Sporotrichosis-20 mg/24 h-про­дъл­жи-тел­ност 9 ме­се­ца.

Ас­пер­ги­ло­за-ле­ку­ва се до 11 ме­се­ца в то­тал­на кур­со­ва до­за 3.6 гра­ма.

Rhinocerebral phycomycosis-тя обик-но­ве­но се раз­ви­ва след ди­а­бе­т­на ке­то­а­ци­до­за. За ус­пе­ха на те­ра­пи­я­та е ва­ж­но аде­к­ва­т­но ком­пен­си­ра­не на ди­а­бе­та.

Бе­ло­д­ро­б­на­та фи­зо­ми­ко­за най-че­с­то се раз­ви­ва в хо­да на хе­ма­то­ло­ги­ч­ни не­о­п­ла­з­ми.

В те­зи слу­чаи те­ра­пи­я­та тря­б­ва да е аг­ре­си­в­на. При все то­ва фа­тал­ни­те из­хо­ди са че­с­ти.

Ку­му­ла­ти­в­на до­за от 3 гра­ма тря­б­ва да се да­де кол­ко­то се мо­же за по-къ­со вре­ме, не­ф­ро­то­к­си­ч­на­та ку­му­ла­ти­в­на до­за оба­че е 3-4 гра­ма.

Ако Amphotericin B се по­л­з­ва за те­ра-пия на фун­ги­а­лен ме­нин­гит тря­б­ва да се при­ла­га ин­т­ра­те­кал­но в пър­во­на­чал­на до­за от 0.1 mg, ко­я­то по­с­те­пен­но да се уве­ли­ча­ва до 0.5 mg/48-72 h.

Amphotericin B мо­же да се по­л­з­ва за ин­с­ти­ла­ции в пи­ко­ч­ния ме­хур в кон­цен­т­ра­ции 5-15 mg/dl за пе­ри­од от 3-4 де­на.

Търговско наименование

amphotericin  b

Опа­ко­в­ка: Фла­ко­ни 50 мг

flucitosin

Действие

In vitro и in vivo Flucitosin е ефе­к­ти­вен сре­щу ня­кои ви­до­ве гъ­би, по-спе­ци­ал­но дро­ж­ди ка­то Candida и Cryptococcus neoformans, ка­к­то и сре­щу па­то­ге­ни­те на хро­мо­б­ла­с­то­ми­ко­за­та.

Кле­т­ки­те на чу­в­с­т­ви­тел­ни­те па­то­ге­ни по­е­мат ак­ти­в­на­та съ­с­та­в­ка и с по­мо­щ­та на спе­ци­фи­ч­на ци­то­зин-де­за­ми­на­за я де­за­ми­ни­рат до 5-флу­о­ро­у­ра­цил, кой­то се ин­кор­по­ри­ра в ри­бо­ну­к­ле­и­но­ва­та ки­се­ли­на на па­то­ге­на.

При про­дъл­жи­те­лен кон­такт за мно­го па­то­ге­ни ве­ще­с­т­во­то е и фун­ги­ци­д­но.

От изо­ли­ра­ни­те в Ев­ро­па ща­мо­ве от не­ле­ку­ва­ни пре­ди то­ва па­ци­ен­ти по-го­ля­ма­та част (93% от слу­ча­и­те с кан­ди­до­за и 96% от слу­ча­и­те с кри­п­то­ко­ко­за) се ока­з­ват чу­в­с­т­ви­тел­ни към 5-FC.

За те­зи ми­к­ро­ор­га­ни­з­ми ми­ни­мал­на­та ин­хи­би­ра­ща кон­цен­т­ра­ция е ме­ж­ду 0.03 и 12.5 mг/мл.

По вре­ме на ле­че­ни­е­то с flucitosin е наблюдавано раз­ви­тие на ре­зи­с­тен­т­ност у пър­во­на­чал­но чу­в­с­т­ви­тел­ни ща­мо­ве.

За­то­ва се пре­по­ръ­ч­ва те­с­то­ве за чу­в­с­т­ви­тел­ност да се пра­вят, ка­к­то пре­ди, та­ка и по вре­ме на ле­че­ни­е­то.

Ва­ж­но е да се из­по­л­з­ват сре­ди, ко­и­то не съ­дър­жат ан­та­го­ни­с­ти, ка­то те­зи опи­са­ни от Shadomy и Speller и съ­т­ру­д­ни­ци.

Спе­ци­ал­но се пре­по­ръ­ч­ва упо­т­ре­ба­та на 5-FC ди­с­ко­ве. Ком­би­на­ци­я­та ме­ж­ду flucitosin и Амфотерицин В in vitro е по­ка­за­ла вза­им­но­то им по­тен­ци­ра­не при ня­кои ви­до­ве па­то­ге­ни.

То­ва е би­ло осо­бе­но из­ра­зе­но при ор­га­ни­з­ми с ча­с­ти­ч­на чу­в­с­т­ви­тел­ност към препарата.

Аб­сор­б­ция: При ора­лен при­ем по­не 90% от 5-FC се аб­сор­би­ра бър­зо и се до­с­ти­га съ­ща­та пла­з­ме­на кон­цен­т­ра­ция, ка­к­то и при ве­но­з­но въ­ве­ж­да­не на съ­що­то ко­ли­че­с­т­во чрез кра­т­ко­т­рай­на ин­фу­зия.

Раз­пре­де­ле­ние: При орал­но при­ло-же­ние обе­мът на раз­пре­де­ле­ние е 0.88 ± 0.29 л/кг и 0.78 ± 0.13 л/кг при ве­но­з­но въ­ве­ж­да­не.

Flucitosin не се свър­з­ва със се­рум­ни­те бел­тъ­ци.

Кон­цен­т­ра­ци­я­та в це­ре­б­ро­с­пи­нал­на­та те­ч­ност и пе­ри­то­не­ал­на­та те­ч­ност до­с­ти­га до око­ло 75% от та­зи в се­ру­ма; при па­ци­ен­ти със за­па­зе­на бъ­б­ре­ч­на фун­к­ция кон­цен­т­ра­ци­я­та в ури­на­та ви­на­ги е мно­го по-ви­со­ка от та­зи в се­ру­ма.

Ели­ми­на­ция: Вре­ме­то на полуживот е три до шест ча­са.

Оп­ти­мал­на кон­цен­т­ра­ция на ак­ти­в­на­та съ­с­та­в­ка: Се­рум­ни­те кон­цен­т­ра­ции тря­б­ва да бъ­дат по­не 20-25 mг/мл, а по­ня­ко­га и до 100-120 mг/мл.

По-про­дължи­тел­но­то по­д­дър­жа­не на се­рум­ни кон­цен­т­ра­ции над 100 mг/мл тря­б­ва да се из­бя­г­ва по­ра­ди по­ви­ше­ния риск от стра­ни­ч­ни дей­с­т­вия.

Показания

Flucitosin е по­ка­зан за ле­че­ни­е­то на ге­не­ра­ли­зи­ра­на кан­ди­до­за, кри­п­то­ко­ко­за и хро­мо­б­ла­с­то­ми­ко­за, ка­к­то и на ас­пер­ги­ло­за­та (в то­зи слу­чай са­мо в ком­би­на­ция с Амфотерицин В).

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

По пра­ви­ло, в пре­по­ръ­ч­ва­ни­те до­зи Flucitosin се по­на­ся до­б­ре.

Мо­гат да се по­я­вят га­де­не, по­в­ръ­ща­не и ко­ж­ни об­ри­ви.

Съ­о­б­ща­ва­ни са слу­чаи на хе­ма­то­ло­ги­ч­ни от­к­ло­не­ния, гла­в­но ле­в­ко­пе­ния и тром­бо­ци­то­пе­ния, ка­к­то и по­ви­ше­ние на чер­но­д­ро­б­ни­те ен­зи­ми в се­ру­ма.

Забележки

Ин­фу­зи­он­ния раз­т­вор  да се съ­х­ра­ня­ва стри­к­т­но ме­ж­ду 15 и 23° С.

Съ­х­ра­не­ние при тем­пе­ра­ту­ри под 15° С во­ди до пре­ци­пи­та­ция.

Пре­ци­пи­та­тът мо­же да се раз­т­во­ри от­но­во при за­г­ря­ва­не до тем­пе­ра­ту­ра не по-ви­со­ка от 80° С за не по­ве­че от 30 ми­ну­ти.

Съ­х­ра­не­ние при тем­пе­ра­ту­ри над 23° С мо­же да до­ве­де до об­ра­зу­ва­не­то на 5-флу­о­ро­у­ра­цил, ци­то­с­та­тик, чи­я­то на­ли­ч­ност не мо­же да се ус­та­но­ви ви­зу­ал­но.

Ле­кар­с­т­ве­ни вза­и­мо­дей­с­т­вия:

Тъй ка­то при ле­че­ние с Flucitosin  съ­ще­с­т­ву­ва риск от ле­в­ко­пе­ния (и осо­бе­но не­у­т­ро­пе­ния с тром­бо­ци­то­пе­ния), при ед­но­в­ре­мен­но при­ла­га­не и на ци­то­с­та­ти­ци се на­ла­га  еже­д­не­в­но про­с­ле­дя­ва­не на кръ­в­на­та кар­ти­на.

По­ра­ди то­ва, че ек­с­к­ре­ци­я­та е по­ч­ти из­к­лю­чи­тел­но през  бъ­б­ре­ци­те, вси­ч­ки ле­кар­с­т­ва, ко­и­то ин­хи­би­рат гло­ме­рул­на­та фил­т­ра­ция ав­то­ма­ти­ч­но во­дят и до удъл­жа­ва­не вре­ме­то на полуживот на ак­ти­в­на­та съ­с­та­в­ка на Flucitosin

В те­зи слу­чаи се сле­ди кре­а­ти­ни­но­ви­ят кли­рънс и при не­об­хо­ди­мост се про­ме­ня до­за­та.

Ан­ти­ми­ко­ти­ч­ни­ят ефект на Flucitosin се ин­хи­би­ра от ци­то­с­та­ти­ка ци­то­зи­на­ра­би­но­зид.

Ин­фу­зи­он­ни­те раз­т­во­ри на Flucitosin и Амфотерицин В се при­ла­гат по­от­дел­но.

До­зи­ро­в­ка :

Стан­дар­т­но до­зи­ра­не

Та­б­ле­т­ки: Стан­дар­т­на­та до­за е 37.5-50 мг/кг те­г­ло.

При па­ци­ен­ти със за­па­зе­на бъ­б­ре­ч­на фун­к­ция та­зи до­за се раз­пре­де­ля на 4 при­е­ма през ра­в­ни ин­тер­ва­ли от 6 ча­са (дне­в­на до­за 150-200 мг/кг).

За ле­че­ни­е­то на кан­ди­до­за на пи­ко-чни­те пъ­ти­ща оби­к­но­ве­но е до­с­та­тъ­ч­на дне­в­на до­за от 100 мг/кг.

По пра­ви­ло при ос­т­ри ин­фе­к­ции ка­то кан­ди­до­з­на се­п­ти­ке­мия ле­че­ни­е­то про­дъл­жа­ва две до че­ти­ри се­д­ми­ци.

По­до­с­т­ри­те и хро­ни­ч­ни фор­ми изи­с­к­ват по-про­дъл­жи­тел­но ле­че­ние, за ко­е­то се пре­по­ръ­ч­ва ком­би­на­ци­я­та ме­ж­ду       препарата и Амфотерицин В.

Ин­фу­зи­о­нен раз­т­вор: Ве­но­з­но­то въ­ве­ж­да­не на Flucitosin под фор­ма­та на ин­фу­зи­о­нен раз­т­вор тря­б­ва да се при­ла­га са­мо  вре­мен­но и в слу­ча­и­те, ко­га­то при­е­мът на та­б­ле­т­ки не е въз­мо­жен.

По пра­ви­ло до ед­на се­д­ми­ца тря­б­ва да се пре­ми­не към орал­но при­ло­же­ние.

До­за­та е съ­ща­та, ка­к­то при та­б­ле­т­ки­те (37.5-50 мг/кг) и се да­ва във вид на кра­т­ко­т­рай­на ин­фу­зия (20-40 ми­ну­ти); при па­ци­ен­ти със за­па­зе­на бъ­б­ре­ч­на фун­к­ция до­за­та се по­в­та­ря през 6-ча­со­ви ин­тер­ва­ли.

СПЕ­ЦИ­АЛ­НИ ИН­С­Т­РУ­К­ЦИИ ЗА ДОЗ-ИРА­НЕ: При па­ци­ен­ти с на­ру­ше­на бъ­б­ре­ч­на фун­к­ция ин­тер­ва­лът ме­ж­ду от­дел­ни­те при­е­ми се удъл­жа­ва ка­к­то сле­д­ва: кре­а­ти­ни­нов кли­рънс > 40 мл/мин-6 ча­са; кре­а­ти­ни­нов кли­рънс 40-20 мл/мин-12 ча­са;  кре­а­ти­ни­нов кли­рънс 20-10 мл/мин-24 ча­са; кре­а­ти­ни­нов кли­рънс < 10 мл/мин-оп­ре­де­лят се се­рум­ни­те кон­цен­т­ра­ции на 5-FC 12 ча­са след на­чал­на­та до­за.

Сле­д­ва­щи­те до­зи се оп­ре­де­лят та­ка, че да се по­д­дър­жат се­рум­ни кон­цен­т­ра­ции ме­ж­ду 25 mг/мл и 50 mг/мл.

Flucitosin мо­же да се ели­ми­ни­ра ефе­к­ти­в­но, ка­к­то чрез хе­мо­ди­а­ли­за, та­ка и чрез пе­ри­то­не­ал­на ди­а­ли­за.

И при два­та ме­то­да кли­рън­сът е тол­ко­ва до­бър, кол­ко­то и то­зи на кре­а­ти­ни­на.

Ком­би­на­ция на Flucitosin с Амфотерицин В:

Ка­к­то ве­че спо­ме­на­х­ме в па­ра­г­ра­фа Дей­с­т­вие, ек­с­пе­ри­мен­тал­ни­те дан­ни со­чат, че ком­би­на­ци­я­та ме­ж­ду Flucitosin и Амфотерицин В е си­нер­ги­ч­на или по­не има ади­ти­вен ефект.

Кли­ни­ч­ни про­у­ч­ва­ния по­ка­з­ват, че ком­би­на­ци­я­та ме­ж­ду два­та пре­па­ра­та има по-до­бър те­ра­пе­в­ти­чен ефект, от­кол­ко­то от­дел­ни­те съ­с­та­в­ки.

В до­пъл­не­ние, до­за­та, а от­там и то­к­си­ч­ни­ят ефект на Амфотерицин В се на­ма­ля­ват, а про­дъл­жи­тел­но­ст­та на ле­че­ни­е­то се скъ­ся­ва.

И на по­с­ле­д­но мя­с­то, раз­ви­ти­е­то на вто­ри­ч­на ре­зи­с­тен­т­ност, на­б­лю­да­ва­но при Flucitosin, се пре­до­т­в­ра­тя­ва или за­ба­вя при при­ло­же­ни­е­то на ком­би­на­ци­я­та.

Ком­би­ни­ра­не­то на два­та пре­па­ра­та се пре­по­ръ­ч­ва спе­ци­ал­но при кри­п­то­ко­ко­за и по­до­с­т­ри и хро­ни­ч­ни гъ­би­ч­ни ин­фе­к­ции (ме­нин­го­ен­це­фа­лит, ен­до­кар­дит, кан­дидо­зен уве­ит и т.н.).

Пре­по­ръ­ки за до­зи­ра­не при ком­бини­ра­на­та те­ра­пия (при кри­п­то­ко­ко­за на цен­т­рал­на­та не­р­в­на си­с­те­ма): Flucitosin-150 мг/кг дне­в­но на че­ти­ри при­е­ма орал­но (са­мо при не­об­хо­ди­мост па­рен­те­рал­но ка­то кра­т­ко­т­рай­на ин­фу­зия).

При бъ­б­ре­ч­на не­до­с­та­тъ­ч­ност до­за­та се на­ма­ля­ва в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с кре­а­тини­но­вия кли­рънс. Ам­фо­те­ри­цин В: 0.3 мг/кг дне­в­но (уве­ли­ча­ва се по­с­те­пен­но).

Ле­кар­с­т­во­то се да­ва ка­то ин­фу­зия (про­дъл­жи­тел­ност на ин­фу­зи­и­те 3-4 ча­са) по сле­д­на­та схе­ма: 1ден: про­б­на до­за от 1 мг; в про­дъл­же­ние на 3 ча­са се сле­ди тем­пе­ра­ту­ра­та, пул­сът, ди­ха­тел­на­та че­с­то­та и кръ­в­но­то на­ля­га­не.

Ако ня­ма стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции се за­по­ч­ва ле­че­ние с 0.3 мг/кг дне­в­на до­за плюс 25 мг хи­д­ро­кор­ти­зон през пър­вия ден.

Ако ре­а­к­ци­я­та е из­ра­зе­на до­за­та се уве­ли­ча­ва по­с­те­пен­но: 1ден: 0.1 мг/кг + 50 мг хи­д­ро­кор­ти­зон; 2 ден: 0.2 мг/кг + 50 мг хи­д­ро­кор­ти­зон; 3 ден: 0.3 мг/кг + 50 мг хи­д­ро­кор­ти­зон.

До­за­та на хи­д­ро­кор­ти­зо­на тря­б­ва да се на­ма­ли или да се спре ве­д­на­га, ко­га­то е въз­мо­ж­но.

В ре­ф­ра­к­тер­ни слу­чаи, осо­бе­но при ас­пер­ги­ло­за, до­за­та на Амфотерицин В мо­же да се уве­ли­чи до 0.5-0.6 мг/кг дне­в­но.

В за­ви­си­мост от по­ка­за­ни­я­та и от по­но­си­мо­ст­та, ле­че­ни­е­то мо­же да про­дъл­жи до 6 се­д­ми­ци и до­ри по­ве­че.

Ин­фу­зи­он­ни­ят раз­т­вор на Flucitosin и на Амфотерицин В са не­съ­в­ме­с­ти­ми.

Ко­га­то Flucitosin се на­з­на­ча­ва па­рен­те­рал­но той не тря­б­ва да се сме­с­ва с Амфотерицин В.

В гор­на­та схе­ма за до­зи­ра­не па­ци­ен­ти­те със за­па­зе­на бъ­б­ре­ч­на фун­к­ция по­лу­ча­ват пъл­на до­за 5-FC, а до­за­та на Амфотерицин В е на­по­ло­ви­на от нор­мал­на­та.

До­ри и при та­зи до­за на Амфотерицин В кре­а­ти­ни­но­ви­ят кли­рънс мо­же да на­ма­лее и та­ка да се сти­г­не до на­ма­ле­на ек­с­к­ре­ция на 5-FC.

Ако то­ва ста­не до­за­та на 5-FC се про­ме­ня в за­ви­си­мост от сте­пен­та на бъ­б­ре­ч­на­та не­до­с­та­тъ­ч­ност.

По вре­ме на ле­че­ни­е­то се на­ла­га ре­до­в­но из­с­ле­д­ва­не на кръ­в­на­та кар­ти­на и на бъ­б­ре­ч­на­та фун­к­ция чрез оп­ре­де­ля­не на се­рум­ния кре­а­ти­нин и на кре­а­ти­ни­но­вия кли­рънс.

Тря­б­ва да се съ­б­лю­да­ват и оби­чай­ни­те за Амфотерицин В пре­д­па­з­ни мер­ки и ука­за­ния.

Ог­ра­ни­че­ния за упо­т­ре­ба:

Пре­ди и по вре­ме на ле­че­ние с Flucitosin се мо­ни­то­ри­ра бъ­б­ре­ч­на­та фун­к­ция на па­ци­ен­та чрез оп­ре­де­ля­не кли­рън­са на ен­до­ген­ния кре­а­ти­нин.

При не­об­хо­ди­мост до­за­та се про­ме­ня в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с на­хо­д­ка­та.

В на­ча­ло­то на ле­че­ни­е­то еже­д­не­в­но тря­б­ва да се про­с­ле­дя­ват кръ­в­на­та кар­ти­на и чер­но­д­ро­б­на­та фун­к­ция, а след то­ва-два пъ­ти се­д­ми­ч­но.

Ле­че­ние с Flucitosin при бре­мен­ност тря­б­ва да се из­вър­ш­ва са­мо при пре­цен­ка на по­л­за­та и евен­ту­ал­ни­те ри­с­ко­ве.

Flucitosin не тря­б­ва да се да­ва на па­ци­ен­ти с  дан­ни за свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност към ме­ди­ка­мен­та.

СвръхДозировка

Не са из­ве­с­т­ни слу­чаи на пре­д­на­ме­ре­но пре­до­зи­ра­не.

В слу­ча­и­те на от­но­си­тел­но пре­до­зи­ра­не в ре­зул­тат на на­ру­ше­на бъ­б­ре­ч­на фун­к­ция съ­ще­с­т­ву­ва по­ви­шен риск от не­же­ла­ни ефе­к­ти,ка­к­то по че­с­то­та, та­ка и по те­жест при па­ци­ен­ти със склон­ност към бъ­б­ре­ч­ни ув­ре­ж­да­ния.

По пра­ви­ло те­зи стра­ни­ч­ни ефе­к­ти са бър­зо об­ра­ти­ми при про­мя­на на до­за­та или при спи­ра­не на ле­кар­с­т­во­то.

Търговско наименование

ancotil

Опа­ко­в­ка: Та­б­ле­т­ки (с де­ли­тел­на чер­та) 500 мг: 100. Ин­фу­зи­о­нен  раз­т­вор (250 мл) 1%: 5.

Griseofulvin10

Действие

По­д­ти­с­ка ми­то­зи­те на фун­ги­те чрез бло­ки­ра­не на ме­та­фа­за­та на кле­тъ­ч­но­то де­ле­ние.

Уп­ра­ж­ня­ва фун­гиста­ти­чен ефект.

Пре­па­ра­тът се де­по­ни­ра в раз­ли­ч­на сте­пен в ке­ра­тин­п­ре­кур­сор­ни­те кле­т­ки на ко­жа­та, ко­с­ми­те и но­к­ти­те, пре­в­ръ­щай­ки ги в не­чу­в­с­т­ви­тел­ни към ми­ко­ти­ч­на­та ин­ва­зия.

Ако има пре­д­ва­ри­тел­но из­ме­нен ке­ра­тин от фун­ги­ал­на ин­фе­к­ция пре­па­ра­тът спо­ма­га за за­ме­с­т­ва­не­то му със здра­ва тъ­кан.

Аб­сор­б­ци­я­та на гри­зе­о­фул­ви­на се осъ­ще­с­т­вя­ва в ду­о­де­ну­ма.

Пи­ко­ви пла­з­ме­ни кон­цен­т­ра­ции в се­ру­ма от по­ря­дъ­ка на 1-2 mg/ 1 ml.се на­б­лю­да­ват след око­ло 4 ча­са след при­е­ма на еди­ни­ч­на аде­к­ва­т­на до­за.

Кон­цен­т­ра­ции от по­ря­дъ­ка на 12-25 mg/ 1 gr.в ко­жа­та се на­б­лю­да­ват след про­дъл­жи­те­лен при­ем на ле­кар­с­т­во­то оси­гу­ря­ващ се­рум­на кон­цен­т­ра­ция 1-2 mg/ 1 ml.

Два дни след пре­къ­с­ва­не на  те­ра­пи­я­та с пре­па­ра­та не се ус­та­но­вя­ват сле­ди от не­го в ко­жа­та,а на че­т­вър­тия ден и в пла­з­ма­та.

Пе­ри­о­да на по­лу­жи­вот на пре­па­ра­та е 9-24 ча­са, ме­та­бо­ли­зи­ра се в чер­ния дроб, ка­то един от ме­та­бо­ли­ти­те му 6-demethylgriseofulvin е не­а­к­ти­вен.

Ме­та­бо­ли­ти­те се ек­с­к­ре­ти­рат гла­в­но чрез ури­на­та, а не­ме­та­бо­ли­зи­ра­ния гри­зе­о­фул­вин чрез из­п­ра­ж­не­ни­я­та.

Показания

Три­хо­фи­тия, ми­к­роспо­рия, фа­вус, ру­б­ро­фи­тия и они­хо­ми­ко­зи.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

Гри­зе­о­фул­вин оби­к­но­ве­но е до­б­ре по­но­сим.

Ря­д­ко се на­б­лю­да­ват ко­ж­ни об­ри­ви, гла­во­бо­лие,сто­ма­шен ди­с­ком­форт, гра­ну­ло­ци­то­пе­ния, ле­в­ко­пе­ния, фо­то­сенси­би­ли­за­ция, пе­ри­фер­на не­в­ро­па­тия, на­ру­ше­на ко­ор­ди­на­ция.

Про­ти­во­Показания

Lupus erythematodes,чер­но­д­ро­б­на не­до­с­та­тъ­ч­ност, по­р­фи­рии,бре­мен­ност.

Не се пре­по­ръ­ч­ва за­б­ре­ме­ня­ва­не по вре­ме или в пе­ри­од един ме­сец след пре­у­с­та­но­вя­ва­не на те­ра­пи­я­та с гри­зе­о­фул­вин.

За­бе­ле­ж­ка:

1. Ла­бо­ра­тор­ни из­с­ле­д­ва­ния по­ка­з­ват , че гри­зе­о­фул­вин мо­же да ув­ре­ди спер­ма­то­ци­ти­те, не се пре­по­ръ­ч­ва на мъ­же да съ­з­да­ват по­том­с­т­во до 6 ме­се­ца след спи­ра­не на те­ра­пи­я­та с пре­па­ра­та.

2.  Бар­би­ту­ра­ти­те мо­гат да ре­ду­ци­рат ак­ти­в­но­ст­та на гри­зе­о­фул­вин на ни­во аб­сор­б­ция.

3.    Ед­но­в­ре­мен­но­то при­е­ма­не на гри­зе­о­фул­вин и орал­ни про­ти­во­за­ча­тъ­ч­ни ле­кар­с­т­ва мо­же да при­чи­ни кър­ве­не, аме­но­рея и не­си­гур­на кон­т­ра­це­п­ция.

4. Ла­бо­ра­тор­ни из­с­ле­д­ва­ния по­ка­з­ват, че упо­т­ре­ба­та на гри­зе­о­фул­вин мо­же да при­чи­ни хе­па­то­ми или ти­ро­и­д­ни ту­мо­ри при ми­ш­ки, но кли­ни­ч­на­та че­с­то­та на те­зи стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции при чо­ве­ка е не­из­ве­с­т­на.

5. Гри­зе­о­фул­ви­нът не пре­ми­на­ва в май­чи­на­та кър­ма.Си­гур­но­ст­та на кър­ме­ни­те де­ца от же­ни, при­е­ма­щи гри­зе­о­фул­вин оба­че не е до­ка­за­на.

6. Гри­зе­о­фул­вин мо­же да на­ру­ши бър­зи­на­та на ре­а­к­ции при ня­кои па­ци­енти, ко­е­то на­ла­га вни­ма­ние при упо­т­ре­ба­та на то­зи пре­па­рат от шо­фьо­ри.

Дозировка

След из­че­з­ва­не на кли­ни­ч­на­та сим­п­то­ма­ти­ка те­ра­пи­я­та се пре­у­с­та­но­вя­ва.

1. Въз­ра­с­т­ни-дне­в­на до­за 500 мг.ка­то еди­ни­ч­на до­за или раз­де­ле­на в ня­кол­ко до­зи след хра­на.

2. Де­ца-дне­в­на до­за е 10 мг./кг.ка­то еди­ни­ч­на до­за или на ня­кол­ко при­е­ма.

Търговско наименование

Fulcin

Опа­ко­в­ка: Табл. 125 мг.оп.по 50 бр.

Nystatin

Съ­с­тав :

Ан­ти­би­о­тик, изо­ли­ран от Streptomy­ces noursei.

Действие

Нистатин по­дти­с­ка ра­с­те­жа и раз­ви­ти­е­то на па­то­ген­ни­те гъ­би­ч­ки от ро­да Candida-Candida albicans и др., ка­к­то и на ня­кои дру­ги ви­до­ве гъ­би­ч­ки, без да по­в­ли­я­ва съ­ще­с­т­ве­но раз­м­но­жа­ва­не­то на ба­к­те­ри­и­те.

При при­е­ма­не per os Нистатин се ре­зор­би­ра сла­бо от ли­га­ви­ца­та на хра­но­с­мила­тел­на­та си­с­те­ма.

По-го­ля­ма­та част от нере­зор­би­ра­лия се ан­ти­би­о­тик се из­х­вър­ля не­про­ме­нен с из­п­ра­ж­не­ни­я­та.

Ето за­що пре­па­ра­тът тря­б­ва да се въ­ве­ж­да в по-го­ле­ми до­зи ако ис­ка­ме да ока­же фун­ги­с­та­ти­чен ефект вър­ху ор­га­ни из­вън хра­но­с­ми­ла­тел­на­та си­с­те­ма.

Показания

Гъ­би­ч­ни за­бо­ля­ва­ния на ко­жа­та, ус­т­на­та ли­га­ви­ца, ли­га­ви­ца­та на вла­га­ли­ще­то и ре­к­ту­ма, хра­но­с­ми­лател­на­та си­с­те­ма, бе­ли­те дро­бо­ве, бъ­б­ре­ци­те.

Про­фи­ла­к­ти­ч­но- при бол­ни, ко­и­то тря­б­ва да при­е­мат орал­но дъл­го вре­ме ан­ти­би­о­ти­ци от те­т­ра­ци­к­ли­но­ва­та гру­па.         

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

Нистатин е сла­бо то­к­си­чен ан­ти­би­о­тик и ря­д­ко да­ва стра­ни­ч­ни яв­ле­ния да­же при про­дължи­тел­но при­ла­га­не.

При свръх­чу­в­с­т­ви­телност към ан­ти­би­о­ти­ка се по­я­вя­ват по­в­ди­га­не, по­в­ръ­ща­не, ди­а­рия, раз­т­риса­не, по­ви­ше­на тем­пе­ра­ту­ра.

До­зи­ро­в­ка :

Въ­т­ре­ш­но: За въз­ра­с­т­ни-по 250 000-500 000 Е 3-4 пъ­ти дне­в­но или по 250 000 Е 6-8 пъ­ти дне­в­но; при те­ж­ки слу­чаи с ви­с­це­рал­на кан­ди­до­ми­ко­за и кан­ди­до­мико­зен се­п­сис-по 500 000 Е 6-8 пъ­ти дне­в­но.

За де­ца: до 1 го­ди­на-по 125 000 Е; над 1 до 3 го­ди­ни-по 250 000 Е 3-4 пъ­ти дне­в­но; над 3 го­ди­ни-по 1 000 000-1 500 000 Е дне­в­но (на 4 при­е­ма).

Про­дъл­жи­тел­ност на ле­че­ни­е­то-сре­д­но 10-14 дни.

При хро­ни­ч­но ре­ци­ди­ви­ра­щи и ге­не­ра­ли­зи­ра­ни слу­чаи се пра­вят по­в­тор­ни ле­че­б­ни кур­со­ве.

При ко­ж­ни ми­ко­зи и ми­ко­ти­ч­ни за­бо­ля­ва­ния на ви­ди­ми­те ли­га­ви­ци Нистатин се при­ла­га под фор­ма­та на ун­г­вен­ти с дру­ги ан­ти­би­о­ти­ци, ко­и­то на­ми­рат при­ло­же­ние при ле­че­ние на ба­к­те­ри­ал­ни ин­фе­к­ции.

Търговско наименование

nystatin

Опа­ко­в­ка: Та­б­ле­т­ки 500 000 Е, опа­ко­в­ки по 20 броя; Гра­ну­ли 100 000 U/ml.

Mac Mirror complex

Съ­с­тав:

1) 1 ва­ги­нал­на су­по­зи­то­рия съ­дър­жа-Nifuratel 500 mg.и Nystatin 200 000 U

2) 100 гр.ун­г­вент съ­дър­жат-10 gr. Nifuratel и 4 000 000 U Nystatin

3) Та­б­ле­т­ки за си­с­тем­на упо­т­ре­ба ,вся­ка от ко­я­то съ­дър­жа 200 мг. Нифурател.

Действие

Нифурател е хи­ми­о­тера­пе­в­ти­ч­но сре­д­с­т­во със си­лен ан­титри­хо­мо­на­зен, ба­к­те­ри­ци­ден или ба­к­те­ри­о­с­та­ти­чен (в за­ви­си­мост от при­чи­ни­те­ля) и ми­ко­ци­ден ефект.

Ак­ти­вен е сре­щу при­чи­ни­те­ли­те на аме­би­а­за и гар­ди­а­за.

То­ва мно­го­с­т­ран­но дей­с­т­вие по­з­во-ля­ва да се из­вър­ш­ва ле­че­ние на ва­ги­нит със сме­се­на ети­о­ло­гия, а съ­що та­ка и те­ра­пия и/или про­фи­ла­к­ти­ка на ми­ко­зи­те, аме­би­а­за и гар­ди­а­за.

Нистатин е об­що­и­з­ве­с­тен фун­ги­ци­ден ан­ти­би­о­тик, осо­бе­но ефе­к­ти­вен при ле­че­ние на Кан­ди­да.

Ком­би­ни­ра­но­то при­ло­же­ние на две­те съ­с­та­в­ки по­з­во­ля­ва да се по­с­ти­г­не добър фун­ги­ци­ден ефект.

Показания

Ос­т­ри и хро­ни­ч­ни вул­во­ва­ги­ни­ти, при­чи­не­ни от гъ­би­ч­ки, три­хо­мо­ни и/или ба­к­те­рии.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

При про­дължи­тел­на упо­т­ре­ба мо­же да пре­ди­з­ви­ка ло­кал­на свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност, ко­е­то на­ла­га пре­к­ра­тя­ва­не на ле­че­ни­е­то с пре­па­ра­та.

По вре­ме на те­ра­пи­я­та сле­д­ва да не се во­ди по­лов жи­вот.

Про­ти­во­Показания

Пре­д­ва­ри­тел­но из­ве­с­т­на чу­в­с­т­ви­тел­ност към ня­коя от ак­ти­в­ни­те съ­с­та­в­ки на пре­па­ра­та.

Дозировка

1) 2.5 гр.ун­г­вент един или два пъ­ти дне­в­но се по­с­та­вят ин­т­рава­ги­нал­но с по­мо­щ­та на гра­ду­и­ра­на­та сприн­цо­в­ка,ко­я­то се про­да­ва с пре­па­ра­та.

2)1 ва­ги­нал­на су­по­зи­то­рия дне­в­но.

3) Та­б­ле­т­на фор­ма: ин­фе­к­ции на пи­ко­ч­ни­те пъ­ти­ща при въз­ра­с­т­ни-3-6 т/24 ч за 14 де­на.

Де­ца-10 мг/кг/24 ча­са.

Чре­в­на аме­би­а­за-въз­ра­с­т­ни-2 т/8 ч за 7 де­на. Де­ца-1 мг/кг/8 ч.

Търговско наименование

mac  mirror  complex

Опа­ко­в­ка: 1) 12 ва­ги­нал­ни supp. 2) унгв.30 гр. 3) та­б­ле­т­ки по 20 броя.

АЗО­ЛИ

Клас на пре­па­ра­ти­те:

Ан­ти­а­д­ре­нал­ни, ан­ти­не­о­п­ла­с­ти­ци-Кетоконазол.

Ан­ти­фун­ги­ал­ни за си­с­тем­на упо­т­ре­ба-Флу­ко­на­зол, Ит­ра­к­на­зол, Ке­то­ко­на­зол, Ми­ко­на­зол.

Показания

Ле­че­ние на ас­пер­ги­ло­за, ко­я­то е ре­зи­с­тен­т­на към Ам­фо­те­ри­цин Б.

Ле­че­ние на бла­с­то­ми­ко­за.

Кан­ди­до­за-про­фи­ла­к­ти­ка.Флуконазол е ин­ди­ци­ран за про­фи­ла­к­ти­ка на кан­ди­до­за при па­ци­ен­ти пре­тър­пе­ли ко­с­т­но-мо­зъ­ч­на тра­с­п­лан­та­ция.

Кан­ди­до­за  си­с­тем­на-за ле­че­ние на езо­фа­ги­ал­на, орофа­ги­ал­на и ва­ги­нал­на кан­ди­до­за се по­л­з­ват вси­ч­ки­те пре­д­с­та­ви­те­ли без Миконазол, а за ле­че­ние на ди­се­ми­ни­ра­на ин­фе­к­ция не се по­л­з­ва са­мо Итраконазол.

Ле­че­ние на хро­мо­ми­ко­за-Кетоконазол и Итраконазол се по­л­з­ват ка­то пре­па­ра­ти от вто­ра ли­ния в те­ра­пи­я­та.

Ле­че­ние на ко­к­ци­до­ми­ко­за-Ке­то­ко-на­зол, ит­ра­ко­на­зол и па­рен­те­рал­но-Ми­ко­на­зол.

Кри­п­т­око­ко­за-Флуконазол и Итраконазол се по­л­з­ват за ле­че­ние на ек­с­т­ра­ме­нин­ги­ал­на­та кри­п­то­ко­ко­за. Парен­те­рал­ният Миконазол е вто­ри пре­па­рат при ле­че­ние на те­ж­ки­те ин­фе­к­ции.

Хи­с­то­п­ла­з­мо­за-Итраконазол е ин­ди­ци­ран за ле­че­ние до­ри на ка­витар­ни­те фор­ми. Ке­то­ко­на­зо­л мо­же съ­що да се по­л­з­ва, но с по-слаб ус­пех.

Су­п­ре­сия и ле­че­ние на кри­п­ко­ко­ков ме­нин­гит-ос­но­вен пре­па­рат е Флу­ко­на-зо­л; Итраконазол се по­л­з­ва ка­то ал­тер-на­ти­вен агент.

Pytyriasis versicolor, tinea cruris, tinea pedis-по­л­з­ват се вси­ч­ки пре­д­с­та­ви­те­ли без Ми­ко­на­зол.

Кар­ци­ном на про­с­та­та­та-ви­со­ки до­зи от Кетоконазол се по­л­з­ват при ле­че­ние на на­пре­д­нал про­с­та­тен кар­ци­ном.

Син­д­ром на Къ­шинг-ви­со­ки до­зи Кетоконазол се по­л­з­ват ка­то ле­че­ние от вто­ра ли­ния.

По­д­ти­с­ка­не на хи­с­то­п­ла­з­мо­за­та-Итраконазол.

Ко­ж­на лай­ш­ма­ни­оза-Итраконазол.

Они­хо­ми­ко­зи-по­л­з­ват се вси­ч­ки пре­па­ра­ти без Миконазол

Па­ро­ни­хия-по­л­з­ват се Кетоконазол и Итраконазол.

Фун­ги­ал­на пне­в­мо­ния-по­л­з­ват се вси­ч­ки пре­д­с­та­ви­те­ли без Миконазол

Фунгиална се­п­ти­ке­мия-по­л­з­ват се вси­ч­ки пре­д­с­та­ви­те­ли.

Ди­се­ми­ни­ра­на спо­ро­т­ри­хо­за-Ит­ра-ко­на­зол и Ке­то­ко­на­зол.

Tinea barbae; tinea cappitis; tinea manum-Кетоназол.

Миконазол оби­к­но­ве­но е ре­зер­ви­ран за ле­че­ние на те­ж­ки си­с­тем­ни фун­ги­ал­ни ин­фе­к­ции. По­ве­че­то ек­с­пер­ти оба­че, твърдят, че той е ле­кар­с­т­во от вто­ра ли­ния.

Оби­к­но­ве­но, ко­га­то се по­л­з­ва азол за па­рен­те­рал­на упо­т­ре­ба, пре­д­по­чи­та­ни­я­та са към флу­ко­на­зо­л, кой­то е по-ни­с­ко то­к­си­ч­на­та ал­тер­на­ти­ва на ам­фо­те­ри­цин Б.

Тря­б­ва да се има пре­д­вид оба­че, че не­го­ва­та ефе­к­ти­в­ност се на­ма­ля от ин­ку­ба­ци­он­ната тем­пе­ра­ту­ра на тя­ло­то, про­ме­ни в рН и на­ли­чи­е­то на аб­с­це­си.

Кетоконазол не е ефе­к­ти­вен за ле­че-ние на фун­ги­а­лен ме­нин­гит, за­що­то пре­ми­на­ва сла­бо през кръвно мозъчната ба­ри­е­ра. Не е ефи­ка­сен съ­що сре­щу As-pergylus, Zygomycetes и ми­це­то­ма.

Действие

Флу­ко­на­зо­л и Итраконазол са ти­а­зо­ло­ви де­ри­ва­ти; Кетоконазол и Миконазол са ими­да­зо­ло­ви про­из­во­д­ни.

Дей­с­т­ви­е­то им е фун­ги­с­та­ти­ч­но, ве­ро-ят­но и фун­ги­ци­д­но, в за­ви­си­мост от кон­цен­т­ра­ци­и­те..

Азол­ни­те препарати вза­и­мо­дей­с­т­ват с ци­то­х­ром Р 450 ак­тивно­ст­та, ко­я­то е не­об­хо­ди­ма за де­ме­тила­ци­я­та на 14 ал­фа­ме­ти­с­те­ро­ла до ер­го­с­те­рол.

Ци­то­х­ром­ни­те си­с­те­ми при чо­ве­ка се по­в­ли­я­ват в мно­го мал­ка сте­пен.

Ув­ре­да­та на ер­го­с­те­ро­ло­ва­та син­те­за /ер­го­с­те­ро­лът е фун­да­мен­та­лен сте­ро­ид във фун­ги­ал­на­та кле­тъ­ч­на мем­б­ра­на/, во­ди до ал­те­ра­ция на мем­б­ра­на­та и про­мя­на във фун­к­ци­я­та и пер­ме­а­били­те­та й.

При Candida азо­ли­те ин­хи­би­рат тран­с­фор­ма­ци­я­та на бла­с­то­с­по­ри­те в ин­ва­зи­в­ни ми­цел­ни фор­ми.

Дру­ги дей­с­т­вия- ви­со­ки до­зи от Кетоконазол мо­гат да вза­и­мо­дей­с­т­ват с пре­в­ръ­ща­не­то на ла­но­с­те­рол в хо­лесте­рол, гла­вен пре­кур­сор на ня­кол­ко хор­мо­на.

То­ва во­ди до су­п­ре­сия на кор­ти­ко­с­те­ро­и­д­на­та и те­с­то­с­те­ро­но­ва­та се­к­ре­ция, ко­и­то се въз­с­та­но­вя­ват на­пълно до ни­ва­та пре­ди те­ра­пи­я­та,  след ка­то Кетоконазол се ели­ми­ни­ра от ор­га­ни­з­ма.

Кор­ти­ко­с­те­ро­и­д­на­та се­к­ре­ция се су­п­ре­си­ра от 800 мг/24 ч. те­с­то­с­те­роно­ва­та от 1 600 мг/24 ч.

Итраконазол по­в­ли­я­ва по-сла­бо кор­ти­зо­ло­ва­та се­к­ре­ция в до­зи от 600 мг/24 ч.

Разпределение:

Флу­ко­на­зол-раз­про­с­т­ра­ня­ва се в ця­ло­то тя­ло. Пре­ми­на­ва до­б­ре през кръ­в­но-мо­зъ­ч­на­та ба­ри­е­ра, ко­га­то е въз­па­ле­на /ге­не­ри­ра кон­цен­т­ра­ции 52 до 80% от пла­з­ме­ни­те/; око­то и пе­ри­тоне­у­ма.

Ит­ра­ко­на­зол- има ви­со­ка ли­по­филност; кон­цен­т­ри­ра се в ма­с­т­ни­те де­па, и ако сте про­че­ли до­б­ре гла­ва пър­ва още от тук ще мо­же­те да си из­ва­ди­те дан­ни­те за ти­па на ели­ми­на­ция и пла­з­ме­ния полуживот.

Тъ­ка­ни­те бо­га­ти на во­да ка­то: ЦНС, во­д­ни­те ту­мо­ри и слюн­ка­та по­ч­ти не съ­дър­жат Итраконазол.

Ке­то­ко­на­зол-на­т­ру­п­ва се пре­дим­но във въз­па­ле­ни­те тъ­ка­ни: ко­с­ти и ста­ви; слюн­ка; фе­цес; ко­жа и ме­ки тъ­ка­ни-са­мо мал­ки ко­ли­че­с­т­ва до­с­ти­гат до ЦНС.

Ми­ко­на­зол-раз­п­ро­с­т­ра­ня­ва се в ця­ло­то тя­ло, ка­то по-ви­со­ки кон­центра­ции се ге­не­ри­рат във въз­па­ле­ни­те тъ­ка­ни.

Урин­ни­те кон­цен­т­ра­ции са ни­с­ки.

Ми­ко­на­зо­л пре­ми­на­ва през кръвно мозъчната ба­ри­е­ра.

Мо­же да се при­ла­га ин­т­ра­те­кал­но за по-до­бър ефект.

Забележки

Па­ци­ент по­ка­зал  свръхчу­в­с­т­ви­тел­ност към ня­кой азол обикно­ве­но е алер­ги­чен и към дру­ги­те предста­ви­те­ли на то­ва се­мей­с­т­во.

КАН­ЦЕ­РО­ГЕН­НОСТ:

Флу­ко­на­зол-до­зи от 2 до 4 пъ­ти по-ви­со­ки от пре­по­ръ­ч­ва­ни­те при чо­ве­ка, да­ва­ни в про­дъл­же­ние на 24 ме­се­ца уве­ли­ча­ват ри­с­ка от раз­ви­тие на хе­пато­це­лу­лар­на кар­ци­но­ма /опи­ти с плъ­хо­ве/.

Ит­ра­ко­на­зол-при опи­т­ни жи­во­т­ни до­зи око­ло 6.5 пъ­ти по-ви­со­ки от пре­по­ръ­ч­ва­ни­те при чо­ве­ка уве­ли­ча­ват ри­с­ка от сква­мо­з­нокле­тъ­чен кар­ци­ном на бе­ли­те дро­бо­ве.

Ке­то­ко­на­зол-ня­ма дан­ни за кан­це­ро­ген­ност.

Ни­кой от азо­ли­те не по­ка­з­ва дан­ни за му­та­ген­ност.

РЕ­П­РО­ДУ­К­ЦИЯ:

Флу­ко­на­зол-не за­ся­га пло­до­вито­ст­та.

Ит­ра­ко­на­зол-ня­ма дан­ни, че по­в­лия­ва пло­до­ви­то­ст­та.

Ке­то­ко­на­зол-във ви­со­ки до­зи на­ма­ля стой­но­с­ти­те на се­рум­ния те­с­тосте­рон. Съ­що во­ди до оли­го­с­пер­мия, азо­о­с­пер­мия, им­по­тен­ция и на­ма­ля­не на мъ­ж­ко­то ли­би­до.

Ми­ко­на­зол-не по­в­ли­я­ва фер­тилно­ст­та.

БРЕ­МЕН­НОСТ:

Ке­то­ко­на­зо­л пре­ми­на­ва през плацен­та­та. Ни­кой от пре­д­с­та­ви­те­ли­те на азол­ни­те ан­ти­фун­ги­а­ли не тря­б­ва да се по­л­з­ва по вре­ме на це­лия пе­ри­од от бре­мен­но­ст­та

КЪР­МЕ­НЕ:

Флу­ко­на­зол-в кър­ма­та се  ус­та­но­вя­ват кон­цен­т­ра­ции ек­ви­ва­лен­ти с те­зи в пла­з­ма­та. При все то­ва има съ­о­б­ще­ния за бе­зо­па­с­но по­л­з­ва­не от ог­ра­ни­чен брой де­ца на въз­раст над 2 се­д­ми­ци.

Ит­ра­ко­на­зол-кон­цен­т­ра­ци­и­те в пла­з­ма­та и мля­ко­то са иден­ти­ч­ни. Ня­ма дан­ни за бе­зо­па­с­но по­л­з­ва­не при но­во­ро­де­ни. Пре­по­ръ­ката е да се по­л­з­ва при де­ца над 3 го­ди­ш­на въз­раст в до­зи до 100 мг/24 ч.

Ке­то­ко­на­зол-раз­про­с­т­ра­ня­ва се в кър­ма­та. Съ­о­б­ща­ва­ни са слу­чаи на те­жък хе­па­тит при но­во­ро­де­ни, чи­и­то май­ки при­е­мат то­зи пре­па­рат. Не тря­б­ва да се по­л­з­ва до на­вър­ш­ва­не на 18 го­ди­ни.

Миконазол-не е из­ве­с­т­но да­ли пре­ми­на­ва в кър­ма­та. Не са съ­о­б­ща­ва­ни слу­чаи на не­о­ча­к­ва­ни стра­ни­ч­ни ефе­к­ти при но­во­ро­де­ни след ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та на па­рен­те­рал­ни до­зи от по­ря­дъ­ка на 3 до 50 мг/кг/24 ча­са за пе­ри­од от 1 до 56 де­на.

Ле­кар­с­т­ве­ни вза­и­мо­дей­с­т­вия:

Ал­ко­хол, хе­па­то­то­к­си­ч­ни меди­ка­мен­ти-по­ви­ша­ват хе­па­то­то­к­сично­ст­та на ке­то­ко­на­зо­ла.

Ан­ти­а­ци­д­ни, ан­ти­хо­ли­нер­ги­ци вкл. ан­ти­с­па­з­мо­литици, хи­с­та­ми­но­ви Н2-ре­це­п­тор­ни ан­та­го­ни­с­ти, Омепразол, Сукралфат-на­ма­лят сто­ма­ш­но­то рН и мо­гат да реду­ци­рат га­с­т­роин­те­с­ти­нал­на­та аб­сор­бция на азо­ли­те при­е­ма­ни per os.

Орал­ни ан­ти­ди­а­бе­т­ни ле­кар­с­т­ва  ед­но­в­ре­мен­на­та упо­т­ре­ба на Итраконазол или Флуконазол с Толбутамид, Хлорпропамид, Глибурид или Глипизид уве­ли­ча­ва пла­з­ме­на­та кон­цен­т­ра­ция на сулфонурейните пре­па­ра­ти.

Аз­те­ми­зол или Терфенадин-ед­но­в­ре­мен­на­та им упо­т­ре­ба с Кетоконазол или Итраконазол е за­б­ра­не­на.

Кар­ба­ма­зе­пин-на­ма­ля ит­ра­ко­назо­ло­ва­та пла­з­ме­на кон­цен­т­ра­ция и во­ди до не­у­с­пех в ан­ти­фун­ги­ал­на­та те­ра­пия

Ци­за­п­рид, Циклоспорин-ед­но­в­ре­мен­на­та му упо­т­ре­ба с азо­ли е про­ти­во­по­ка­за­на.

Ка­к­то са­ми ве­че сте се до­се­ти­ли, про­ти­во­по­ка­за­на е ед­но­в­ре­мен­на­та употре­ба на ан­ти­фун­ги­ал­ни азо­ли и вси­ч­ки пре­па­ра­ти, ме­та­бо­ли­зи­ра­ни чрез ци­то­х­ром Р 450 път-азо­ли­те го бло­ки­рат и то­ва во­ди до по­ви­ше­ни пла­з­ме­ни ни­ва на да­де­ния ме­ди­ка­мент респ. усил­ва­не на то­к­сично­ст­та му.

Ди­да­но­зин-то­зи пре­па­рат уве­лича­ва сто­ма­ш­на­та ки­се­лин­ност и по то­зи на­чин уве­ли­ча­ва и аб­сор­б­ци­я­та на пер оралните азо­ли.

Ди­го­к­син-Итраконазол мо­же да уве­ли­чи ди­го­к­си­но­ви­те пла­з­ме­ни кон­центра­ции.

Хи­д­ро­х­лор­ти­а­зид-той на­ма­ля ре­нал­ния кли­рънс с око­ло 20% на Флуконазол, а от своя стра­на азо­лът уве­ли­ча­ва с око­ло 40% пла­з­ме­ни­те ни­ва на ди­у­ре­ти­ка.

Фе­ни­то­ин-на­ма­лят се пла­з­ме­ни­те ни­ва на Флуконазол

Изо­ни­а­зид/Рифампин-ком­би­ни­рана­та упо­т­ре­ба уве­ли­ча­ва ме­та­бо­ли­з­ма на азо­ли­те.

Ри­фа­бу­тин-Флуконазол уве­ли­ча­ва пла­з­ме­ни­те му кон­цен­т­ра­ции.

Те­о­фи­лин-Флуконазол уве­ли­ча­ва пла­з­ме­ни­те му кон­цен­т­ра­ции респ. ток­си­ч­но­ст­та му.

Вар­фа­рин-ан­ти­ко­а­гу­лан­т­ни­ят му ефект се уве­ли­ча­ва при ком­би­ни­ра­на­та му упо­т­ре­ба с азол­ни ан­ти­фун­ги­а­ли.

ПРО­МЯ­НА НА ЛА­БО­РА­ТОР­НИ­ТЕ ТЕ­С­ТО­ВЕ

Чер­но­д­ро­б­ни­те тран­са­ми­на­зи, ал­кал-на­та фо­с­фа­та­за и се­рум­ни­ят би­ли­ру­бин мо­гат да се по­ви­ша­ва тран­зи­тор­но по вре­ме на те­ра­пи­я­та.

По вре­ме на ле­че­ние с Миконазол мо­же да се на­б­лю­да­ва пре­хо­д­на хи­пер­ли-пи­де­мия.

За про­ме­ни­те в те­с­то­с­те­ро­но­ва­та и кор­ти­зо­но­ва­та се­к­ре­ция спо­ме­на­х­ме по-го­ре.

Про­ти­во­Показания

Чер­но­д­ро­б­на и бъ­б­ре­ч­на не­до­с­та­тъ­ч­ност; свръх­чувстви­тел­ност.

Ах­лор­хи­д­ри­я­та и хи­по­х­лор­хи­д­ри­я­та са от­но­си­тел­ни про­ти­во­по­ка­за­ния.

Мо­ни­то­ринг на па­ци­ен­та:

При ри­с­ко­ви па­ци­ен­ти е же­ла­тел­но да се на­б­лю­да­ва се­рум­ни­ят кре­а­ти­нин и хе­патал­на­та фун­к­ция.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

На­б­лю­да­ват се в око­ло 1 на 10 000 па­ци­ен­ти ле­ку­ва­ни с азо­ли.

При па­ци­ен­ти с HIV че­с­то­та­та на стра­ни­ч­ни­те ре­а­к­ции се уве­ли­ча­ва до 20% от вси­ч­ки ле­ку­ва­ни.

Най-че­с­то се съ­о­б­ща­ва за фле­бит при па­рен­те­рал­но­то при­ло­же­ние на Миконазол.

По-ря­д­ко се съ­о­б­ща­ва за аг­ра­нуло­ци­то­за; ане­мия; ек­с­фо­ли­а­ти­в­ни ко­ж­ни про­ме­ни; хе­па­то­то­к­си­ч­ност; тром­бо­цито­пе­ния.

Най-ря­д­ко са на­б­лю­да­ват: ЦНС то­к­си­ч­ност; за­чер­вя­ва­не на ли­це­то и ко­жа­та; свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност;  менстру­ал­ни на­ру­ше­ния и фо­то­фо­бия.

fluconazol

Триазолов антимикотик-J02A C

Бременност и лактация-²С.

Показания

Следните нокси са чувствителни към Флуконазол: Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Blastomyces dermatitidis, Candida albicans, Candida glabrata, Candida kefyr, Candida tropicalis, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum.

Препаратът се използва за лечение и профилактика на: кандиденемия, кандидиаза, кандидурия, кокцидиоидомикоза, криптококоза, хистоплазмоза, кандидозен перитонит, инфекции на респираторната и пикочно половата система, както и за лечение на вулвовагинални кандидози причинени от чувствителни щамове.

Дозировка

За лечение на системни или инвазивни фунгиални инфекции:

Орална или венозна доза:

Възрастни: 400 мг орално или венозно през първия ден, след което се прилагат 200-400 мг орално или венозно дневно в продължение на поне 4 седмици /и поне 2 седмици след изчезване на симптомите/. При тази индикация ефективността на флуконазол и амфотерицин В е еквивалентна, но токсичността на терапията с флуконазол е по-ниска.

Деца и кърмачета над 14 дни: 6-12 мг/кг/дневно орално или венозно в продължение на поне 4 седмици.

Новородени на възраст под 14 дни: 6-12 мг/кг давани през 72 часа, след навършване на първите две седмици от живота дозовия интервал се трансферира на веднъж дневно.

За лечение на урогенитални кандидози:

Орална или венозна доза:

Възрастни: оптималния дозов режим не е установен, производителите посочват дневни дози от 50-200 мг.

За лечение на кандидозен перитонит:

Орална или венозна доза:

Възрастни: оптималния дозов режим не е установен, производителите посочват дневни дози от 50-200 мг.

За лечение на пневмония асоциирана с Candida sp.:

Орална или венозна доза:

Възрастни: оптималния дозов режим не е установен, производителите посочват дневни дози от 50-200 мг.

За лечение на кандиденемия при имуно-не-компрометирани пациенти:

Орална или венозна доза:

Възрастни: оптималния дозов режим не е установен, производителите посочват дневни дози до 400 мг.

Деца и новородени над 14 дни: 6-12 мг/кг веднъж дневно, не са препоръчителни дневни дози над 600 мг.

Новородени 0-14 дни: 6-12 мг/кг давани през 72 часа, след навършване на 14 дни дозовия интервал се трансферира на веднъж дневно.

За лечение на coccidioidomycosis:

Орална доза:

Възрастни: 400-600 мг веднъж дневно.

За лечение на кандидозен менингит:

Орална или венозна доза:

Възрастни: производителите препоръчват доза от 400 мг дневно през първия ден или до поява на отговор към лечението, последвано от 200-400 мг дневно веднъж дневно. Лечението е с продължителност 10 -12 седмици след негативиране на цереброспиналните флуидни култури.

Деца и новородени над 14 дни: 12 мг/кг през първия ден еднократно, последвани от еднократни дневни дози от 6-12 мг/кг, не се препоръчват дневни дози над 600 мг. Лечението е с продължителност 10 -12 седмици след негативиране на цереброспиналните флуидни култури.

Новородени 0-14 дни: 12 мг/кг/72 часа еднократно, последвани от дози от 6-12 мг/кг през 72 часа, не се препоръчват дози над 600 мг. След навършване на 14 дни дозовия интервал се трансферира на веднъж дневно.Лечението е с продължителност 10 -12 седмици след негативиране на цереброспиналните флуидни култури.

За емпирична терапия на хроничен менингит асоцииран с Candida albicanss,, Coccidioides immitiss,,или Histoplasma capsulatum:

Орална или венозна доза:

Възрастни: флуконазол може да бъде потенциално полезен в емпиричната терапия на хроничен менингит. Препоръчват се дози от 400-800 мг веднъж дневно в продължение на 12-18 месеца в зависимост от отговора.

За лечение на мукокутанна кандидиаза:

За лечение на орофарингеална кандидиаза:

Орална или венозна доза:

Възрастни: 200 мг еднократно през първия ден, след което дневната доза е 100 мг. Лечението е с продължителност 2 седмици след изчезване на симптомите.

Деца и новородени над 14 дни: 6 мг/кг първия ден, последвано от 3 мг/кг веднъж дневно. Лечението е с продължителност 2 седмици след изчезване на симптомите.

Новородени 0-14 дни: 6 мг/кг давани през 72 часа до навършване на 14 дни, след което дозовия интервал се трансферира на 24 часов.

За лечение на езофагиална кандидиаза:

Орална или венозна доза:

Възрастни: в зависимост от тежестта до 400 мг дневно могат да бъдат използвани.

Деца и новородени над 14 дни: 6 мг/кг първия ден, последвано от 3 мг/кг веднъж дневно. Лечението е с продължителност 2 седмици след изчезване на симптомите. Дози от 12 мг/кг дневно могат да бъдат използвани колкото е необходимо. Дневни дози над 600 мг не се препоръчват.

Новородени 0-14 дни: 6 мг/кг давани през 72 часа до навършване на 14 дни, след което дозовия интервал се трансферира на 24 часов.

За лечение на вулвовагинална кандидоза:

Венозна или орална доза:

Възрастни и подрастващи: производителите препоръчват 150 мг като еднократна доза.

За фунгиална профилактика:

За първична профилактика на повърхностни и/или системни фунгиални инфекции при реципиенти на костномозъчен алографт:

Орална доза:

Възрастни: производителите препоръчват доза от 400 мг еднократно дневно. Ако стойностите на неутрофилите спаднат под 500/мл приложението на флуконазол се преустановява. След покачване стойностите на неутрофилите над 1000/мл приема продължава 7 дни. Друг режим препоръчва 100 мг еднократно дневно 7 дни преди трансплантацията последвани от прием в същата доза в продължение на 180 дни след операцията.

За първична профилактика на повърхностни и/или висцерални кандидози при пациенти с остра левкемия:

Орална или венозна доза: 400 мг еднократно дневно, приема започва 7 дни преди началото на химиотерапията и продължава 7 дни след като стойностите на неутрофилите се покачат над 1000/мл. Оралното приложение е невъзможно флуконазол се прилага венозно в доза 200 мг през 12 часа. Профилактиката не трябва да продължава над 10 седмици.

За първична профилактика на кандидози при HIV-инфектирани пациенти със стойности на CD4+ под 200 клетки/мл:

Орална доза:

Възрастни: няколко дозови режима за изучени досега. Ретроспективно проучване посочва, че флуконазол в доза 100 мг/дневно приеман всяка трета седмица, сигнификантно намаля риска от развитие на кандидози при HIV инфектирани пациенти. При пациенти със стойности на CD4+ под 50 /мл  се препоръчват 100-200 мг флуконазол ежедневно.

За първична профилактика на кандидиаза при пациенти с AIDS или друг имунодефицитен синдром:

Орална доза:

Възрастни: 200 мг флуконазол веднъж седмично.

За вторична профилактика на орална, езофагиална или вагинална кандидиаза при HIV-инфектирани пациенти с тежко степенни рекурент кандидиази:

Орална доза:

Възрастни: дозовите режими варират от 150 мг еднократно, през 50 мг седмично или през ден до 100-200 мг ежедневно.

Деца и подрастващи: 3-6 мг/кг ежедневно.

За вторична криптококозна профилактика на HIV-инфектирани пациенти след лечение остра инфекция:

Орална доза:

Възрастни и подрастващи: 200 мг веднъж дневно.

Деца и подрастващи: 3-6 мг/кг ежедневно.

За вторична хистоплазмозна и кокцидиомикозна профилактика на HIV-инфектирани пациенти:

Орална доза:

Възрастни: като алтернатива на итраконазол, флуконазол може да бъде даден в доза 400 мг веднъж дневно.

Деца и подрастващи: като алтернатива на итраконазол, флуконазол може да се дава в доза 3-6 мг/кг ежедневно.

Пациенти с ХБН:

CrCl над 50 мл/мин-не се налага промяна на дозата.

CrCl 21-50 мл/мин-началната доза не се променя редуцира се поддържащата доза с 50%.

CrCl 11-20 мл/мин-началната доза не се променя, поддържащата доза се редуцира с 75%.

Интермитентна хемодиализа: производителите препоръчват приложение на 100% от ежедневната доза след всяка хемодиализа.

Продължителна хемодиализа /CAVHD, CVVHD/: дефинитивен дозов режим не е установен. Флуконазол се елиминира от CAVHD и CVVHD. Прилагат се дози по-големи от тези използвани при анефрични нехемодиализирани пациенти, препоръчва се и скорост на уртрафилтрата от 1.5 литра/час.

Преминаването от орална към венозна употреба или обратно не налага промяна на дневната доза.

Всеки флакон от препарата съдържа 15 mmol Na и Cl .

Венозната инфузия на препарата е съвместима с следните разтвори: Декстроза 20 %,Рингер, Хартман, Натриев бикарбонат 4.2 %, Аминофузин, Нормален физиологичен разтвор.

Не се препоръчва да се смесва с други лекарства в инфузията.

Лекарствени форми

50, 150 и 200 мг капсули /Diflucan,Medoflucon/

2 мг/мл инжекции /Diflucan/

10 мг/мл орална суспензия /Diflucan/

ketoconazol

Дозировка

Та­б­ле­т­ки­те се при­е­мат по вре­ме на хра­не­не

1. Въз­ра­с­т­ни

1.1. При дер­ма­то­ми­ко­зи и pityriasis versicolor ед­на табл.дне­в­но. Об­ща­та про­дъл­жи­тел­ност на те­ра­пи­я­та е 2-8 се­д­ми­ци

1.2. Ми­ко­зи на пръ­с­ти­те и хро­ни­ч­ни ин­фе­к­ции на му­ко­зи­те пре­по­ръ­чи­тел­на­та дне­в­на до­за е 200 мг.за пе­ри­од от 3-12 ме­се­ца

1.3. При ва­ги­нал­ни кан­ди­до­зи-дне­в­на до­за е 200 мг.в про­дъл­же­ние на 5 де­на.

1.4. Си­с­тем­ни ми­ко­зи-400 мг. дне­в­но за пе­ри­од от  4-6 се­д­ми­ци.

1.5. За про­фи­ла­к­ти­ка на ми­ко­ти­ч­ни ин­фе­к­ции-200 мг. дне­в­но по­ня­ко­га с про­дъл­жи­тел­ност на при­е­ма ме­се­ци в за­ви­си­мост от ви­да на ос­но­в­но­то за­бо­ля­ва­не.

1.6. Ан­ти­не­о­п­ла­с­ти­ч­но-400 мг/8 ч.

1.7. Син­д­ром на Ку­шинг-600 мг/12 ч.

2. Де­ца-не се пре­по­ръ­ч­ва упо­т­ре­ба­та му при де­ца под 2 го­ди­ш­на въз­раст

2.1. Те­ле­с­но те­г­ло 20 кг.-дне­в­на до­за 50 мг.

2.2. Те­ле­с­но те­г­ло ме­ж­ду 20-40 кг.-дне­в­на до­за 100 мг.

Търговски наименования

nizoral

Опа­ко­в­ка: Та­б­ле­т­ки  200 мг.

sostatin

Опа­ко­в­ка: Та­б­ле­т­ки 200 мг.

itraconazol

Дозировка 

За оп­ти­мал­но аб­сор­би­ра­не е осо­бе­но ва­ж­но да се при­е­ма не­по­с­ре­д­с­т­ве­но след хра­не­не.

Ка­п­су­ли­те да се по­г­лъ­щат це­ли. 

 

По­ка­за­ние

До­за

Про­дъл­жи­тел­ност

 

Ги­не­ко­ло­ги­ч­ни по­ка­за­ния

 

 

 

Вул­во­ва­ги­нал­на кан­ди­до­за

200 мг 2

1 ден

 

 

200 мг ве­д­нъж дне­в­но

3 дни

 

Дер­ма­то­ло­ги­ч­ни/оф­тал­мо­ло­ги­ч­ни по­ка­за­ния

 

 

 

Раз­но­ц­ве­тен ли­шей

200 мг ве­д­нъж дне­в­но

7 дни

 

Дер­ма­то­ми­ко­за

100 мг ве­д­нъж дне­в­но

15 дни

 

Сил­но ке­ра­ти­ни­зи­ра­ни уча­с­тъ­ци, къ­де­то при дер­ма­то­фи­то­за на хо­ди­ла­та на кра­ка­та или дла­ни­те на ръ­це­те, изи­с­к­ват до­пъл­ни­тел­но ле­че­ние от 15 дни при 100 мг дне­в­но.

 

 

Орал­на кан­ди­до­за

100 мг ве­д­нъж дне­в­но

15 дни

 

При ня­кои па­ци­ен­ти с по­ни­жен иму­ни­тет, на­при­мер, па­ци­ен­ти с не­у­т­ро­пе­ния, бол­ни от СПИН или па­ци­ен­ти с тран­с­п­лан­та­ция на ор­ган, орал­на­та био­на­ли­ч­ност на Итраконазол мо­же да бъ­де по­ни­же­на. По­ра­ди то­ва мо­же да се на­ло­жи уд­во­я­ва­не на до­за­та.

 

 

Гъ­би­чен ке­ра­тит

200 мг ве­д­нъж дне­в­но

21 дни

 

Они­хо­ми­ко­за

200 мг ве­д­нъж дне­в­но

3 ме­се­ца

 

Ели­ми­ни­ра­не­то на  Итраконазол от ко­ж­на­та тъ­кан и но­к­ти­те е по-ба­в­но в сра­в­не­ние с ели­ми­ни­ра­не­то му от пла­з­ма­та. Оп­ти­мал­ни кли­ни­ч­ни и ми­ко­ло­ги­ч­ни ефе­к­ти при ко­ж­ни ин­фе­к­ции се по­с­ти­гат 2 до 4 се­д­ми­ци след края на ле­че­ни­е­то, а при ин­фе­к­ции на но­к­ти­те-6 до 9 ме­се­ца след края на ле­че­ни­е­то.

Си­с­тем­ни ми­ко­зи (пре­по­ръ­ча­ни­те до­зи ва­ри­рат спо­ред ин­фе­к­ци­я­та, ко­я­то се тре­ти­ра):

 

 

 

 

 

По­ка­за­ние

До­за

Сре­д­на про­дъл­жи­тел­ност

За­бе­ле­ж­ки

Ас­пер­ги­ло­за

200 мг ве­д­нъж дне­в­но

2-5 ме­се­ца

При ин­фе­к­ция по ин­ва-

 

 

 

зи­вен или раз­се­ян

Кан­ди­до­за

100-200 мг ве­д­нъж

3 седм-7 ме­се­ца

ха­ра­к­тер до­за­та се

 

дне­в­но до 200 мг два

 

уве­ли­ча­ва на 200 мг

 

пъ­ти дне­в­но

 

два пъ­ти дне­в­но

Не-ме­нин­ги­тна

200 мг ве­д­нъж дне­в­но

 

По­д­дър­жа­що

кри­п­то­ко­ко­за

 

 

ле­че­ние (ме­нин­ги­т­ни

 

 

 

слу­чаи) 200 мг ве­д­нъж

Кри­п­то­ко­ков

200 мг два пъ­ти

2 ме­се­ца до 1 го­ди­на

дне­в­но

ме­нин­гит

дне­в­но

 

 

Хи­с­то­п­ла­з­мо­за

200 мг ве­д­нъж дне­в­но

8 ме­се­ца

 

 

до 200 мг два пъ­ти

 

 

 

дне­в­но

 

 

Спо­ро­т­ри­хо­за

100 мг ве­д­нъж дне­в­но

3 ме­се­ца

 

Па­ра­ко­к­ци­ди­о­и­до­мико­за

100 мг ве­д­нъж дне­в­но

6 ме­се­ца

 

 

 

 

 

Хро­мо­ми­ко­за

100-200 мг ве­д­нъж

6 ме­се­ца

 

 

дне­в­но

 

 

Бла­с­то­ми­ко­за

100 мг ве­д­нъж дне­в­но

6 ме­се­ца

 

 

до 200 мг два пъ­ти

 

 

 

дне­в­но

 

 

 

 

 

 

Пре­до­зи­ра­не

Не съ­ще­с­т­ву­ват дан­ни за пре­до­зи­ра­не.

В слу­чай на не­вол­но пре­до­зи­ра­не тря­б­ва да се при­ло­жат по­д­дър­жа­щи мер­ки, вклю­чи­тел­но проми­в­ка на сто­ма­ха.

Ит­ра­ко­на­зол не се ели­ми­ни­ра чрез хе­мо­ди­а­ли­за. Не съ­ществу­ва спе­ци­фи­чен ан­ти­дот.

Дей­с­т­вие вър­ху шо­фьор­с­ки­те спо­соб-но­с­ти и ра­бо­та­та с ма­ши­ни-въз­дей­с­т­вия не са на­б­лю­да­ва­ни.

Търговски наименования

orungal

Опа­ко­в­ка: Ка­п­су­ли 100 мг.

sporanox11

Опа­ко­в­ка: Ка­п­су­ли, съ­дър­жа­щи 100 мг Итраконазол в та­б­ле­т­на фор­ма, в бли­с­тер опа­ко­в­ки по 4,6,15 или 60 ка­п­су­ли.

miconazol12

Дозировка

По­л­з­ва се па­рен­те­рал­но.

Ин­т­ра­ве­но­з­на­та ин­фу­зия тря­б­ва да е с про­дъл­жи­тел­ност 2 ча­са за до­за от 200 мг.

Тест за свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност пре­ди упо­т­ре­ба­та на то­зи пре­па­рат е за­дължи­тел­на.

Ин­т­ра­те­кал­ни­те ин­же­к­ции се из­вър-шват след лум­бал­на, цер­ви­кал­на или ци­с­тинал­на пун­к­ция през 3-7 де­на.

Въз­ра­с­т­ни и по­д­ра­с­т­ва­щи: Об­ща­та дне­в­на до­за тря­б­ва да бъ­де раз­де­ле­на на 3 ин­фу­зии през 8 ча­са, из­ме­ре­но от на­ча­ло­то на пър­ва­та.

Дне­в­ни­те до­зи са ка­к­то сле­д­ва:

Кан­ди­до­за-600 до 1 800 мг, про­дъл­жи­тел­ност на те­ра­пи­я­та от 1 до 20 се­д­ми­ци.

Ко­к­ци­до­ми­ко­за-1 800 до 3 600 мг/3-20 се­д­ми­ци.

Кри­п­то­ко­ко­за-1 200-2 400 мг/3-12 се­д­ми­ци.

Псе­у­до­ле­ши­а­зис-600-3 000 мг/5 до 20 се­д­ми­ци.

При ле­че­ние на фун­ги­а­лен ме­нин­гит, ка­то до­пъл­не­ние на ос­но­в­на­та па­ренте­рал­на те­ра­пия с Миконазол мо­гат да се по­л­з­ват и ин­т­ра­те­кал­ни ин­же­к­ции в до­за 20 мг РАЗ­РЕ­ДЕ­НИ в 0.9% На­т­ри­ев хло­рид.

По­л­з­ва се при ле­че­ние на ми­ко­зи на пи­ко­ч­ния ме­хур в ин­с­ти­ла­ция на 200 мг Миконазол раз­ре­ден в 200 мл фи­зиоло­ги­чен се­рум.

Пе­ди­а­т­ри­ч­на до­за-де­ца до 1 годи­на: 3 до 50 мг/кг/24 ч раз­де­ле­ни на 3 или 4 ин­фу­зии. Най-че­с­то се по­л­з­ват до­зи от 15 до 30 мг/кг/24 ч.

Де­ца над 1 го­ди­на-20 до 40 мг/кг/24 ч, вся­ка ин­фу­зия не тря­б­ва да на­д­ви­ша­ва 15 мг/кг.

Търговско наименование

monistat

Опа­ко­в­ка: Фла­ко­ни 200 мг/20 мл

ДРУ­ГИ   ПРЕ­ПА­РА­ТИ

terbinafin

Ле­кар­с­т­ве­ни фор­ми:

Де­ли­ми та­б­ле­т­ки, съ­дър­жа­щи 125 и 250 мг Тербинафин хи­д­ро­х­ло­рид.

Крем 1% Тер­би­на­фин хи­д­ро­х­ло­рид 10 мг/1г крем.

Действие

Тер­би­на­фин е али­ла­мин с ши­рок ан­ти­ми­ко­ти­чен спе­к­тър.

В ни­с­ки кон­цен­т­ра­ции Тербинафин има фун­гици­ден ефект спря­мо дер­ма­то­фи­ти, пле­се­ни и ня­кои ди­с­мор­ф­ни гъ­би­ч­ки.

Дей­с­т­ви­е­то му спря­мо дро­ж­ди­те е фун­ги­ци­д­но или фун­ги­с­та­ти­ч­но в за­ви­си­мост от ви­да.

Тер­би­на­фин спе­ци­фи­ч­но по­в­ли­я­ва ран­на­та фа­за на био­син­те­за­та на сте­рол при гъ­би­ч­ки.

То­ва во­ди до де­фи­цит на ер­го­с­те­рол и до ин­т­ра­це­лу­лар­но на­т­ру­п­ва­не на сква­лен, в ре­зул­тат на ко­е­то на­с­тъ­п­ва смърт на гъ­би­ч­на­та кле­т­ка.

Тер­би­на­фин дей­с­т­ва чрез ин­хи­би­ра­не на сква­ле­но­ва­та епо­к­си­да­за в кле­тъ­ч­на­та мем­б­ра­на на гъ­би­ч­ки­те.

Ен­зи­мът сква­лен епо­к­си­да­за не е свър­зан със си­с­те­ма­та на ци­то­х­ром Р450.    

Тер­би­на­фин не ока­з­ва вли­я­ние вър­ху ме­та­бо­ли­з­ма на хор­мо­ни­те или на дру­ги ле­кар­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва.

Да­ван пер орално пре­па­ра­тът се кон­цен­т­ри­ра в ко­жа­та и но­к­ти­те в ни­ва, обя­с­ня­ва­щи фун­ги­ци­д­на­та му ак­ти­в­ност.

ТА­Б­ЛЕ­Т­КИ: Еди­ни­ч­на пер орална до­за от 250 мг Тербинафин оси­гу­ря­ва ма­к­си­мал­на пла­з­ме­на кон­цен­т­ра­ция от 0.97 г/мл в рам­ки­те на 2 ча­са.

Аб­сор­б­ци­он­ни­ят полуживот на раз­п­ре­де­ле­ние е 4.6 ча­са.

Био­на­ли­ч­но­ст­та на Тербинафин не се по­в­ли­я­ва от при­е­ма­не­то на хра­на.

Тер­би­на­фин се свър­з­ва във ви­со­ка сте­пен с пла­з­ме­ни­те про­те­и­ни (99%).

Ме­ди­ка­мен­тът ди­фун­ди­ра бър­зо през дер­ма­та и се кон­цен­т­ри­ра в ли­по­фил­ния стра­тум кор­не­ум.

Тер­би­на­фин се се­к­ре­ти­ра и в се­бу­ма, ко­е­то оси­гу­ря­ва ви­со­ка­та му кон­цен­т­ра­ция в ко­с­ме­ния фо­ли­кул, ко­съ­ма и бо­га­та­та на се­бум ко­жа.

До­ка­за­но е, че Тербинафин се на­т­ру­п­ва в но­къ­т­ни­те пло­ч­ки през пър­ви­те ня­кол­ко се­д­ми­ци от за­по­ч­ва­не на ле­че­ни­е­то.

Всле­д­с­т­вие био­т­ран­с­фор­ма­ци­я­та на Тер­би­на­фин се по­лу­ча­ват ме­та­бо­ли­ти без ан­ти­ми­ко­ти­ч­но дей­с­т­вие, ко­и­то се ек­с­к­ре­ти­рат пре­дим­но в ури­на­та.

Ели­ми­на­ци­он­ни­ят му полуживот е 17 ча­са.

Ня­ма дан­ни за акумулация

Не са на­б­лю­да­ва­ни въз­ра­с­то­воза­ви­си­ми проме­ни във фар­ма­ко­ки­не­ти­ка­та.

Ско­ро­ст­та на ели­ми­на­ция мо­же да бъ­де на­ма­ле­на при па­ци­ен­ти с бъ­б­ре­ч­на или чер­но­д­ро­б­на пла­з­ме­на кон­цен­т­ра­ция на ме­ди­ка­мен­та.

КРЕМ: Ек­с­пе­ри­мен­тал­ни из­с­ле­д­ва­ния при жи­во­т­ни по­ка­з­ват, че при ло­кал­но при­ло­же­ние се аб­сор­би­рат по-мал­ко от 5% от до­за­та, по­ра­ди ко­е­то си­с­тем­но­то въз­дей­с­т­вие е мно­го сла­бо.

По­ка­за­ния:

ТА­Б­ЛЕ­Т­КИ:  Ми­ко­зи на но­к­ти­те и ко­жа­та, при­чи­не­ни от дер­ма­то­фи­ти ка­то:  Trichophyton (T.rubrum, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.violaceum), Microsporum canis u Epidermophyton floccosum.

Пер оралната фор­ма на Тер­би­на­фин е по­ка­за­на при ле­че­ние на tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis и ко­ж­ни кан­ди­до­зи (напр. Candida albicans).

Ин­ди­ка­ци­и­те за пер орален при­ем се пре­це­ня­ват в за­ви­си­мост от ло­ка­ли­за­ци­я­та, те­же­ст­та и раз­простра­не­ни­е­то на ин­фе­к­ци­я­та.

Они­хоми­ко­за: (гъ­би­ч­на ин­фе­к­ция на но­к­ти­те), при­чи­не­на от дер­ма­то­фи­ти.

За­бе­ле­ж­ка:

За раз­ли­ка от кре­ма, пер оралната фор­ма не е ефи­ка­с­на при Pityriasis versi­color.

Крем: Ми­ко­зи на ко­жа­та и но­к­ти­те, при­чи­не­ни от дер­ма­то­фи­ти: Tricho­phyton (T.rubrum, T.mentagrophytes, T. ver­ruco-sum, T.violaceum), Microsporum canis u Epidermophyton floccosum.

Ко­ж­ни кан­дидо­зи, при­чи­не­ни от ви­да Candida (напр. Candida albicans), Pityria­sis versicolor, при­чи­нен от Pityrosporum orbiculareq, из­ве­с­тен ка­то Malassezia furfur.

Стра­ни­ч­ни ре­а­к­ции:

ТА­Б­ЛЕ­Т­КИ: По пра­ви­ло Тер­би­на­фин се по­на­ся до­б­ре.

На­б­лю­да­ва­ни­те стра­ни­ч­ни дей­с­т­вия са ле­ки до уме­ре­ни и пре­хо­д­ни.

Най-че­с­то сре­ща­ни са га­с­т­ро­ин­тес­ти­нал­ни­те сим­п­то­ми: (чу­в­с­т­во за пъл­но­та, бе­за­пе­ти­тие, га­де­не, ле­ки ко­рем­ни бол­ки, ди­а­рия) или ко­ж­ни ре­а­к­ции (об­рив, ур­ти­ка­рия).

Има изо­ли­ра­ни съ­о­б­ще­ния за се­ри­о­з­ни, но об­ра­ти­ми ко­ж­ни ре­а­к­ции.

При по­я­ва на про­г­ре­си­ращ морби­ли­фор­мен об­рив, ле­че­ни­е­то с Тер­би­на­фин тря­б­ва да бъ­де спря­но.

В мно­го ре­д­ки слу­чаи мо­гат да на­с­тъ­пят сму­ще­ния във вку­са, в т.ч. за­гу­ба на вку­са, ко­и­то от­з­ву­ча­ват ня­кол­ко се­д­ми­ци след пре­к­ра­тя­ва­не на ле­че­ни­е­то-опи­са­ни са еди­ни­ч­ни слу­чаи на хе­па­то­би­ли­ар­на ди­с­фун­к­ция.

Въ­п­ре­ки, че пря­ка­та при­чин­на връ­з­ка с Тер­би­на­фин не е до­ка­за­на, при раз­ви­тие на хе­па­то­били­ар­на ди­с­фун­к­ция, ле­че­ни­е­то тря­б­ва да се пре­у­с­та­но­ви.

КРЕМ: По­ня­ко­га на мя­с­то­то на тре­ти­ра­ния уча­с­тък се по­я­вя­ват за­червя­ва­не и сър­беж.

Те­зи бе­зо­би­д­ни сим­п­то­ми тря­б­ва да бъ­дат от­ли­ча­ва­ни от алер­ги­ч­ни­те ре­а­к­ции, ко­и­то се на­б­люда­ват ря­д­ко, но изи­с­к­ват пре­у­с­тано­вя­ва­не на те­ра­пи­я­та.

Про­ти­во­по­ка­за­ния:

Свръх­чу­в­с­т­ви­тел­ност към тер­би­на­фин или ня­коя от съ­с­та­в­ки­те на кре­ма (вж. Съ­с­тав).

Пре­д­па­з­ни мер­ки :

ТА­Б­ЛЕ­Т­КИ: На па­ци­ен­ти с те­ж­ка чер­но­д­ро­б­на не­до­с­татъ­ч­ност или на­ру­ше­на бъ­б­ре­ч­на фун­к­ция (кре­а­ти­ни­нов кли­рънс под 50 мл/мг или се­ру­мен кре­а­ти­нин над 300 м мол/л) оби­чай­на­та до­за тря­б­ва да се ре­ду­ци­ра с 50%.

КРЕМ: Тер­би­на­фин крем е пре­д­на­з­на­чен са­мо за вън­ш­на упо­т­ре­ба.

Да се из­бя­г­ва кон­такт с очи­те.

Тер­би­на­фин-та­б­ле­т­ки и крем да се па­зи от де­ца.

Бре­мен­ност и ла­к­та­ция

Из­с­ле­д­ва­ни­я­та за ем­б­ри­о­то­к­си­ч­ност и фер­ти­ли­тет при жи­во­т­ни не по­ка­з­ват не­б­ла­го­п­ри­я­т­ни стра­ни­ч­ни ефе­к­ти.

По­ра­ди ли­п­са­та на кли­ни­чен опит при бре­мен­ни же­ни, Тер­би­на­фин не тря­б­ва да се при­ла­га по вре­ме на бре­мен­ност, ос­вен в слу­ча­и­те, ко­га­то по­тен­ци­ал­ни­те пре­и­муще­с­т­ва за май­ка­та оп­ра­в­да­ват въз­можния риск за пло­да.

Тер­би­на­фин се ек­с­к­ре­ти­ра в кър­ма­та: май­ки, при­е­ма­щи Тер­би­на­фин пер орално не тря­б­ва да кър­мят.

При ло­кал­но ле­че­ние ве­ро­я­т­но­ст­та от не­б­ла­го­п­ри­я­тен ефект вър­ху де­те­то е мал­ка по­ра­ди ни­с­ка­та сте­пен на аб­сор­б­ция през ко­жа­та.

Ле­кар­с­т­ве­ни вза­и­мо­дей­с­т­вия:

ТА­Б­ЛЕ­Т­КИ: Ре­зул­та­ти­те от прове­де­ни­те из­с­ле­д­ва­ния in vitro  и при здра­ви до­б­ро­вол­ци по­ка­з­ват не­з­начи­тел­на спо­со­б­ност на Тербинафин да по­ни­жа­ва или по­ви­ша­ва кли­рън­са на ле­кар­с­т­ва, ко­и­то се ме­та­бо­ли­зи­рат чрез си­с­те­ма­та на ци­то­х­ром Р450 (напр. Ци­к­ло­с­по­рин, Толбутамид, орал­ни кон­т­ра­це­п­ти­в­ни сре­д­с­т­ва).

Пла­з­ме­ни­ят кли­рънс на Тербинафин мо­же оба­че да бъ­де ус­ко­рен от ле­кар-ства, ин­ду­ци­ра­щи ме­та­бо­ли­з­ма (ка­то Рифампицин) и ре­с­пе­к­ти­в­но-за­ба­вен от ле­кар­с­т­ве­ни сре­д­с­т­ва-ин­хи­би­то­ри на ци­то­х­ром Р450 (ка­то Симетидин).

При не­об­хо­ди­мост от ед­но­в­ре­мен­но при­ло­же­ние до­за­та на Тер­би­на­фин тря­б­ва да бъ­де съ­о­т­ве­т­но ко­ри­ги­ра­на.

КРЕМ: Не са из­ве­с­т­ни ле­кар­с­т­ве­ни вза­и­мо­дей­с­т­вия.

Дозировка

Про­дъл­жи­тел­но­ст­та на ле­че­ни­е­то ва­ри­ра спо­ред ин­ди­ка­ци­и­те и те­же­ст­та на ин­фе­к­ци­я­та.

ТА­Б­ЛЕ­Т­КИ: 125 мг два пъ­ти дне­в­но или 250 мг ве­д­нъж дне­в­но.

Ко­ж­ни ин­фе­к­ции: при­мер­на про­дъл­жи­тел­ност на ле­че­ни­е­то: 1) Tinea pedis ( ин­тер­ди­ги­тал­на, план­тар­на / тип мо­ка­син/ ) -2 до 6 се­д­ми­ци ; 2) Tinea corporis, cruris -2 до 4 се­д­ми­ци; 3) ко­ж­ни кан­ди­до­зи -2 до 4 се­д­ми­ци.

Въз­мо­ж­но е кли­ни­ч­ни­те сим­п­то­ми на ин­фе­к­ци­я­та да от­з­ву­чат на­пъл­но ед­ва ня­кол­ко се­д­ми­ци след по­с­ти­га­не­то на ми­ко­ло­ги­ч­но из­ле­ку­ва­не.

Они­хо­ми­ко­за: При по­ве­че­то па­ци­ен­ти те­ра­пе­в­ти­чен ус­пех се по­с­ти­га при при­ем в про­дълже­ние от 6 се­д­ми­ци до 3 ме­се­ца.

За из­ле­ку­ва­не на ин­фе­к­ции на но­к­ти­те на ръ­це­те и кра­ка­та, оби­к­но­ве­но са не­об­ходи­ми по-мал­ко от 3 ме­се­ца, осо­бе­но при по-мла­ди па­ци­ен­ти с нор­ма­лен ра­с­теж на но­к­ти­те.

В ос­тана­ли­те слу­чаи 3-ме­се­ч­на те­ра­пия оби­к­но­ве­но е до­с­та­тъ­ч­на.

Ин­фе­к­ции на но­къ­тя на па­ле­ца на кра­ка по­ня­ко­га на­ла­гат по-про­дъл­жи­тел­но ле­че­ние-6 ме­се­ца и по­ве­че.

За­ба­ве­ни­ят ра­с­теж на но­к­ти­те при ня­кои па­ци­ен­ти в пър­ви­те ня­кол­ко се­д­ми­ци на ле­че­ни­е­то по­з­во­ля­ва да се оп­ре­де­лят те­зи от тях, при ко­и­то ще се на­ло­жи те­ра­пи­я­та да про­дъл­жи по­ве­че от 3 ме­се­ца.

При гъ­би­ч­ни ин­фе­к­ции на но­к­ти­те оп­ти­мални­ят кли­ни­чен ефект се про­я­вя­ва ня­кол­ко ме­се­ца след по­с­ти­га­не­то на ми­ко­ло­ги­ч­но из­ле­ку­ва­не и пре­у­с­та­но­вя­ва­не на ан­тими­ко­ти­ч­но­то ле­че­ние.

То­ва е свър­за­но с вре­ме­то, не­об­хо­ди­мо за из­ра­с­т­ва­не на здра­ва но­къ­т­на пло­ч­ка.

КРЕМ: Тер­би­на­фин мо­же да се при­ла­га ед­но­к­ра­т­но или дву­к­ра­т­но дне­в­но.

Пре­ди тре­ти­ра­не с Тер­би­на­фин за­се­г­на­ти­те участъ­ци се по­чи­с­т­ват и по­д­су­ша­ват. Кре­мът се на­на­ся вър­ху за­се­г­на­та­та ко­жа и уча­с­тъ­ка око­ло нея в тъ­нък слой и ле­ко се втри­ва.

В слу­чай на ин­тер­т­ри­ги­но­з­ни ин­фе­к­ции (под гър­да­та, ме­ж­ду пръ­с­ти­те, ин­тр­аг­лу­те­ал­но, ин­г­ви­нал­но) на­не­се­ни­ят крем мо­же да се по­к­рие с мар­ле­на пре­в­ръ­з­ка, осо­бе­но през но­щ­та.

При­мер­на про­дъл­жи­тел­ност на ле­че-ни­е­то: Tinea corporis, cruris -1 до 2 се­д­ми­ци; Tinea pedis -2 до 4 се­д­ми­ци; ако се при­ла­га два пъ­ти дне­в­но, оби­к­но­ве­но е до­с­та­тъ­ч­на ед­на се­д­ми­ца;

Ко­ж­ни кан­ди­до­зи -1 до 2 се­д­ми­ци;   Pityriasis versicolor-2 се­д­ми­ци.

След някол­ко дни оби­к­но­ве­но на­с­тъ­п­ва об­ле­к­чава­не на сим­п­то­ми­те.

Не­ре­до­в­но­то при­ла­га­не на пре­па­ра­та или пре­ж­де­в­ре­мен­но­то пре­къ­с­ва­не на ле­че­ни­е­то крие риск от ре­ци­ди­ви.

Ако след дву­се­д­ми­ч­но ле­че­ние ня­ма при­з­на­ци на по­до­б­ре­ние, по­с­та­ве­на­та ди­а­г­но­за тря­б­ва да се ре­ви­зи­ра.

Упо­т­ре­ба на Тер­би­на­фин при па­ци­ен­ти в на­пре­д­на­ла въз­раст.

Ня­ма дан­ни, ко­и­то да пре­д­по­ла­гат, че те­зи па­ци­ен­ти се ну­ж­да­ят от дру­га до­зи­ро­в­ка или че стра­ни­ч­ни­те ефе­к­ти при тях се раз­ли­ча­ват от те­зи при по-мла­ди­те па­ци­ен­ти.

При на­з­на­ча­ва­не на та­б­ле­т­на­та фор­ма в та­зи въз­ра­с­то­ва гру­па тря­б­ва да се има пред вид ри­с­ка от на­ру­ше­на чер­но­д­ро­б­на или бъ­б­ре­ч­на фун­к­ция.

Упо­т­ре­ба на Тер­би­на­фин при де­ца: Ли­п­с­ва кли­ни­чен опит от пер орално при­ло­же­ние на Тер­би­на­фин при де­ца и упо­т­ре­ба­та му не се пре­по­ръ­ч­ва. Опи­тът от ло­кал­но при­ло­же­ние на Тер­би­на­фин при де­ца­та е ог­ра­ни­чен.

Пре­до­зи­ра­не:

До мо­мен­та ня­ма съ­о­б­ще­ния за слу­чаи на пре­до­зи­ра­не.

Стра­ни­ч­ни­те дей­с­т­вия, на­б­лю­да­ва­ни при хо­ра по­д­с­ка­з­ват, че ос­но­в­ни­те сим­п­то­ми на ос­т­ро пре­до­зи­ра­не би­ха би­ли га­с­т­ро­ин­те­с­ти­нал­ни: напр. га­де­не и по­в­ръ­ща­не.

В та­ки­ва слу­чаи мо­же да се на­ло­жи сто­ма­ш­на­та про­ми­в­ка или сим­п­то­ма­ти­ч­но ле­че­ние.

Търговско наименование

lamisil

Опа­ко­в­ка: Крем 1%, табл. 125 мг. и 25 мг.

 10  Îòïàäíàë îò ðåãèñòðàöèÿ â Áúëãàðèÿ.

11  Ïðîöåñúò íà ðåãèñòðàöèÿ íà òîçè ïðåïàðàò âñå îùå íå å çàâúðøåíà.

12  Ëåêàðñòâåíàòà ôîðìà çà ïàðåíòåðàëíà óïîòðåáà âñå îùå íå å ðåãèñòðèðàíà â Áúëãúëãàðèÿ.