Антиепилептични лекарствени продукти

Организация на лекарственият клас

Този клас лекарствени продукти не подлежи на организация подобна на тази в другите глави на раздела. Първо тук трябва да обсъдиме естественото на заболяването, което ще бъде лекувано.

Епилепсията е хронично заболяване, което се характеризира с рекурент епизоди при които мозъка е субект на абнормално електрическо възбуждение /гърчове/ които се синхронизират от невронна популация. Тези гърчове подлежат на класификация, която насочва терапията им. По-долу е изложена семпла класификационна схема на епилептичните гърчове:

 • Парциални /фокални, локални/
  • Парциални прости епи-гърчове: фокални моторни, сензорни или говорни нарушения, няма нарушение на съзнанието
  • Парциални комплексни епи-гърчове
  • Парциални гърчове с вторична генерализация: съноподобно състояние с автоматизъм, нарушение на съзнанието
 • Генерализирани гърчове
  • Генерализирани конвулсивни гърчове /тонично-клонични, гранд-мал/: загуба на съзнание, падане на земята, ригидна екстензия на тялото и крайницитие + ритмични контракции на ръцете или краката
  • Генерализирани некунвулсивни гърчове /абсенс, петит мал/: нарушение на съзнанието + неволеви движения на очните ябълки

Отбележете, че някои от тези гърчове не включват мускулни контракции или конвулсии, например абсенс гърчовете се наричат още неконвулсивни, което прави термина "антиконвулсанти" неакуратен. 

След като определихме видовете гърчове, които искаме да контролираме можем да пристъпим към изследването на лекарствата с чиято помощ можем да направим това:

 • Генерализирани конвулсивни гърчове
  • Валпроат
  • Ламотригин
  • Леветирацетам
 • Частични гърчове вкл. простите, комплексните и вторично генерализираните гърчове
  • Карбамазепин
  • Ламотригин
  • Оксикарбазепине
  • Леветирацетам
 • Генерализирани неконвулсивни гърчове
  • Етосуксимид
  • Валпроат

 Важни детайли относно най-важните представители на антиепилептиците

Приложението на Валпроат се асоциира с развитието на токсичен хепатит /фатална чернодробна недостатъчност, предимно при малки деца, като хепатотоксичноста не е доза-зависим феномен/, гастроинтестинална токсичност и развитие на наднормено тегло, също така Валпроат може да предизвика появата на тремор.

Карбамазепин се матеболизира в черният дроб и след период от няколко седмици може да индуцира ензимите, които го метаболизират, ето защо първоначално високата доза на препарата постепенно трябва да се редуцира, защото черният дроб увеличава метаболизма на препарата с времето, което намаля плазмения полу-живот на Карбамазепин. Приложението на Карбамазепин може да индуцира и развитието на агранулоцитоза и апластична анемия.

Оксакарбазепин е химично сходен на Карбамазепин, но не предизвиква горепосочената индукция на метаболизма си.

Етосуксимид е препарат на избор при наличие на абсенс гърчове. Най-честите му странични реакции са свързани с развитието на гастроинтестинална токсичност: болки в стомаха, гадене и повръщане. Етосукцимид действа чрез блокиране на калциевите канали в таламуса.

Леветирацетам се свързва към синаптичните везикули и по точно с протеин наречен SV2A, но не е известно каква е ревалентността на това му действие за развитието на антиконвулсантната му активност.

Други антиепилептици

Фенитоин вече е изместен от по-новите антиепилептици, при все че е добре изучен и доказан антиепилептик. Приложението на Фенитоин може да предизвика атаксия, нистагъм - ако е употребен във високи дози. Действието на Фенетоин е свързано с блокирането на натриевите канали в невроните на ЦНС. 

На фармакологичният пазар се появиха наскоро няколко нови антиепилептика: Бриварацетам /аналог на Леветирацетам/, Епикарбазепин, Фелбамат /може да причини появата на апластична анемия/, Габапентин /ползва се и като аналгетик/, Фосфенитоин /пролекарство, което се метаболизира до Фенитоин/, Лакозамид, Перампанел, Топирамат, Тиагабин и Зонизамид. 

Клоназепам  е алтернативен препарат за лечение на генерализирани неконвулсивни гърчове, той е бензодиазепин и с течение на времето се развива тахифилаксия.

На практика у нас най-често се ползва анксиолитика Диазепам за лечение на епи гърчовете в условия на спешност.