Съобщения за нови лекарствени странични реакции

 FDA уведомява здравните специалисти, че новопостъпила информация от American Antiepileptic Drug Pregnancy Registry показва, че бременните пациенти, които са приемали Lamotrigine (Lamictal) в първите 3 месеца от гестацията представляват рискова група за раждане на деца с заешка уста или цепнатина на небцето. Препоръчва се внимателно обсъждане на ползите и рисковете от приема на препарата при тези пациентки.

Genentech и FDA уведомяват здравните специалисти, че има ревизия на раздела за предупреждения в лекарствената монография на Avastin (Bevacizumab) и информират лекарите и фармацевтите за повишен риск от развитие на заден леукоенцефалопатичен синдром RPLS при някои от пациентите употребяващи препарата. RPLS е неврологично заболяване асоциирано с хипертония, водна задръжка и цитотоксичен ефект на имуносупресивните лекарства върху васкуларния ендотелиум. Синдрома се манифестира с главоболие, гърчове, летаргия, конвулсии, преходна слепота и други васкуларни и неврологични нарушения. Началото на симптоматиката се развива 16 часа до 1 година след приложението на препарата. Ядрено магнитен резонанс е необходим за потвърждаване на диагнозата.

През Ноември FDA одобри допълнение към лекарствената монография на Topotecan (Hycamtin) произвеждан от GlaxoSmithKline, в която се посочва че при използването на препарата за лечение на пациентки с цервикален карцином има повишен риск от развитие на миелосупресия асоциирана с приложението на препарата.

            Доза лимитиращата токсичност на Topotecan е асоциирана с неутропения и не е акумулираща величина.

            Topotecan се ползва също така за терапия на метастатичен овариален карцином след неуспех на конвенционалната терапия и като терапия от първа линия при дребно клетъчен белодробен карцином. При клинични изследвания сензитивни на Topotecan заболявания се дефинират като неоплазми, които отговарят на стандартната химиотерапия, но рецидивират в следващите 60 дни от прекратяването й.