ФДА предупреждава здравните специалисти, че има спешна промяна в данните касаещи Linezolid (Zyvox®/Зивокс), а именно че при сравняването измежду употребата на Linezolid с Vancomycin, Oxacillin или Dicloxacillin при лечение на сериозно болни пациенти с инфекции предизвикани микроорганизми свързани и от приложение на интраваскуларни катетри е установено, че в групата на пациентите третирани с Linezolid има повишение на общата смъртност, като това е свързано с вида на микоорганизма причинил инфекцията. Резултатите не се отнасят за инфекции причинени само от Gram (+) микроорганизми. Данните се отнасят само за инфекции причинени от Gram (-) нокси или от смесени инфекции причинени от  Gram (+) & Gram (-) микроорганизми. Linezolid не е показан за лечение на Gram (-) инфекции или т.нар. “catheter-related bloodstream infections” или “catheter-site infections”.

          При идентифициране на Gram (-) инфекция се започва съответната подходяща терапия.