ФДА изиска от всички производители на седативно хипнотични препарати, които индуцират и/или поддържат съня да включат информация в лекарствените си монографии за потенциалните рискове от употребата на тези продукти. Тези рискове включват: тежки алергични реакции и комплексни сън свързани навици, които могат да включат и движение по време на сън, дефинирано и като пробуждане след поглъщане на сънотворния препарат, за което обаче няма спомен.

          За повече информация посетете сайта на ФДА

          ФДА визира следните лекарства в това изискване:

Лекарства

 • Ambien, Ambien CR (zolpidem tartate)

 • Butisol sodium

 • Carbrital (pentobarbital and carbromal)

 • Dalmane (flurazepam hydrochloride)

 • Doral (quazepam)

 • Halcion (triazolam)

 • Lunesta (eszopiclone)

 • Placidyl (ethchlorvynol)

 • Prosom (estazolam)

 • Restoril (temazepam)

 • Rozerem (ramelteon)

 • Seconal (secobarbital sodium)

 • Sonata (zaleplon)