Takeda и FDA уведомяват здравните специалисти, че има промяна в данните касаещи сигурността за употребата на пиоглитазон съдържащи продукти за лечение на жени страдащи от ЗД тип 2.

          Данните показват, че употребата на Пиоглитазон е свързана с повишен риск от развитие на фрактури при жените, поради което се налага това обстоятелство да бъде включено в преценката при започване на антидиабетната терапия с пиоглитазон съдържащи продукти. За целта трябва да се идентифицира остеопоротичния риск на диабетичката.

          За повече информация посетете сайта на FDA 

Active Image