Нови диагностикуми

Учените измислиха нов семпъл неинвазивен диагностикум за измерване десностранната вентрикуларна функция на сърцето и установяване прогнозата на пациенти страдащи от белодробна хипертония.

За целта се използва тест наречен ТАПСЕ, който измерва ехокардиографските аномалии на трикуспидалната клапа.

Установено е че ТАПСЕ по малко от 1.8 сантиметра е асоциирано с по голяма степен на вентрикуларна систолна дисфункция. Установено е също така, че стойности на теста под 1.8 сантиметра са свързани с 60% годишна преживяемост на пациентите в период от 1 година и 50% преживяемост на пациентите за период от 2 години, ако теста е над 1.8 сантиметра едногодишната преживяемост е над 94%, а дву годишната над 87%.

При пациенти със стойности на ТАПСЕ под 1.5 сантиметра прогнозата е изключително неблагоприятна.

Изводите, които са направени е че теста е сигурен и надежден предиктор за преживяемостта на пациентите с белодробна хипертония.

Проблемното забременяване е бич за много семейства.

Преди да се пристъпи към изследвания трябва да се отхвърли или потвърди инфекция с хламидии, бактерии, рикетсии или вируси, рубеола носителство също, изследва се жената за атипична вагинална колонизация

Жената се изследва за овариални дисфункции в две направления: андрогенна и естрогенна дисфункция допълнително се изследва адекватността на лутеалната фаза, ако е с наднормено тегло следват допълнителни изследвания. Задължително се прави хистеросалпингография (ако е абнормална следва друг алгоритъм), а при необходимост и лапароскопия.

Задължително се правят посткоитусни тестове.

Рисковите фактори при мъжа свързани с инфертилитет са: алопеция или други болести по космите вкл.силно окосмяване на гърдите, наднормено тегло, пенисни аномалии, проблеми със сперматогенезата (ползват се 2 анализа на спермата не един).

Мъжа се изследва допълнително: TSH и нива на тестостерон.

Ако горните изследвания са нормални следват 3 вида нови изследвания при жената: (1) отхвърляне на антифосфолипиден синдром; (2) отхвърляне на хематологично заболяване (3) генетични тестове за съвместимост или самостоятелно

Известна е ролята на наследствени хематологични заболявания, а също така и на антифосфолипидния синдром като фактори пречещи на успешното забременяване/износване.

Също така съществува списък с гените отговорни за фертилитета, като наличието на придобити точкови мутации в тях също е причина за неуспешно забременяване.

В края на Октомври излезе публикация описваща ролята на коагулационния протеин CIB1, като бе доказано че мутацията в гена отговарящ за синтезата му води до нарушена мъжка фертилност, защото този протеин също така играе роля в финалната фаза на сперматогенезата.

Жените с дефект в този ген са фертилни.

P.S. Ако някой проявява интерес към точния обем на изследванията за диагностика на инфертилитет, нека да ни се обади като посочи и какви изследвания са правени досега.

Използването инхибиторите на тумор некротичния фактор (TNF) за лечението на ревматоиден артрит налага предварително изследване нивата на IgA преди приложението на този клас препарати.

Високото ниво на имуноглобулина е свързано с лош терапевтичен отговор към инхибиторите на TNF.

Ефикасността на терапията с тези препарати се измерва чрез намаляне нивата на ревматоидния фактор, което се наблюдава 6-12 месеца след началото на приложението им.

Тестът се състои от 5 въпроса, като отговорите на пациента се оценяват между 5 и 25 точки.

Сумаризирания отговор дава информация за степента на астматичния контрол постигнат от противо астмената терапия.

Точки под 19 говорят за лош контрол.

Точки над 20 говорят за добър контрол.

Ефективността на теста е доказана чрез 2 контролирани проучвания.

Вероятно скоро теста ще се появи и у нас.

            Целта на тази модификация е да диагностицира и определи като високо рискови за развитие на захарен диабет тип 2 тези пациенти, при които скрининга за захарен диабет чрез измерване на хемоглобин А1 е показал стойности между 7 и 8.5, а първия класически орален глюкозотолерансен тест не е диагностицирал наличие на диабет.

            Модификацията се състои в измерване на инсулиновите нива едновременно с глюкозните преди поемането на глюкозата и н още веднъж на 30-тата минута. И ако инсулиновите нива на гладно са повишени, а 30 минути след глюкозното натоварване стойностите на инсулина са по ниски от нормалното то пациентите се определят като високо рискови за развитие на захарен диабет тип 2 независимо, че общите данни от глюкозното натоварване може да са нормални.

Теста ще се ползва за диагностициране на HIV 1 РНК, като при неговото използване се установява налична инфекция с вируса преди да са се позитивирали антителата в плазмата.

Теста също ще може да се ползва за мониториране на лекарствения отговор при ХИВ инфектираните пациенти.

            Понастоящем за скрининг при захарен диабет и пред диабетни състояния се ползват: (1) измерване на кръвната захар на гладно и (2) стойностите на хемоглобин А1.

            Оралния глюкозотолерансен тест е потвърждаващ диагностикум.

            В началото на 2008 година ще бъде пуснат на пазара в САЩ нов неинвазивен кожен тест, чрез който ще бъдат установявани продукти от глюкозната обмяна, които са кожни биомаркери, които се позитивират при пациенти с нарушен глюкозен толеранс и развил се захарен диабет.

            Предварителните проучвания показват 58% диагностична чувствителност при измерването на кръвната захар на гладно, 70% чувствителност на хемоглобин А1 и  80% ефикасност на новия неинвазивен тест.

            Продукта се нарича SAGE(TM) (Spectroscopic Advanced Glycation Endproducts) и представлява настолна система с тежина 10 фунта и работи с ултравиолетова светлина.

            Поради ниската чувствителност на настоящите скрининг методи захарния диабет се диагностицира при около 50% от пациентите 6-9 години от началото на развитието му.

             

Сърдечните биомаркери са протеини, ензими или хормони и измерват сърдечната функция, сърдечната увреда или сърдечната недостатъчност.

B-типа натриуретичен пептид (BNP) е стандартен хормонален биомаркер спадащ към семейството на натриуретичните пептиди (неврхормони, които повлияват водната хомеостаза чрез въздействие върху натриурезата и диурезата, а също така и гладко мускулния васкуларен тонус поради инхибиране синтезата на ангиотензин ІІ и норепинефрин) използван при диагностицирането на сърдечната недостатъчност.

NT-proBNP е N-терминален прохормон на BNP (образува се при разцепването на BNP от неговия прекурсор), който наскоро е идентифициран като био маркер за наличие на сърдечна недостатъчност с прогностична стойност за повишен риск от настъпване на смърт до 1 година от диагностициране на повишението му.

Нормалните стойности са 130 pg/mL, стойности над 450 pg/mL са диагностични за сърдечна недостатъчност.

NT-proBNP е по чувствителен тест за установяване на сърдечната недостатъчност в сравнение с BNP, защото неговите нива се повишават 6-10 пъти над нормата преди елевацията на BNP.

NT-proBNP се повишава и при пациенти със стабилна стенокардия, но прогностичната му полза при тази група пациенти все още не е изследвана.