Нови диагностикуми

Изследователите от университета Дюк разработиха нов тест са установяване на лекарствено резистентни ХИВ щамове чрез изследване на венозна кръв.

Тестът е в състояние да установи дори една мутация във вирусния геном.

Разработен е нов молекуларен тест “MTBDR plus чрез който ще може да се установи дали новооткрития ТБЦ болен ще резистентен към стандартната терапия или не.

         Тестът установява 90% от мултирезистентните случаи на ТБЦ.

         Този тест е голям напредък в терапията на това заболяване.

 

неделя, 28 Януари 2007 г.

Бактериалния тонзилит и инфекциозната мононукеоза се припокриват клинично.

В началото на Януари излязоха данните от проучване, което показа, че съотношението лимфоцити/левкоцити над 0.35 показва наличието на инфекциозна мононуклеоза.

Чувствителността на съотношението при наличието на съответната клиника  е 90%, а специфичността 100% т.е.изключително надежден диагностикум.

 

неделя, 28 Януари 2007 г.

Броя на CD4+ хелперите спада при 3 заболявания: спин, туберкулоза и саркоидоза.

При хив има промяна (намаляне) в съотношението CD8+/CD4+ при другите две заболявания няма такава промяна.

При ТБЦ на обзорната графия се вижда нодул с бронхиална “дръжка”, при тумор “дръжката” е съдова, при саркоидоза има увеличение на медиастиналните лимфни възли (98%) и няма белодробни нодули. 

Изследователи от университета Дюк разработиха нов диагностикум за установяване ефективността на антивирусната терапия и да прогнозират отговора на пациента към лечението.

         Теста идентифицира лекарствено резистентните щамове на вируса в кръвта на пациента и спомага за избора на най-ефикасна терапия.

         Използва се PASS техника, която симултантно анализира голям брой вирусни геноми и установява резистентните популации.

 

В края на Декември 2006 г.излезе съобщение, че са разработени критерии за ранна диагностика на болестта на Алцхаймер въз основа на използване на радиофармацевтичен продукт с последващо PET сканиране на мозъка.

         Съобщението е за специфичност и чувствителност на метода над 90%.

В края на Ноември излязоха резултатите от изследване за установяване връзката между нивото на тестостерона и степента на еректилна дисфункция (5 степени, за повече информация погледнете в раздел Фармакология/Лекарствени монографии/Sildenafil).

Установено е че няма връзка между нивото на плазмения тестостерон и нивото на  секс хормон свързващия протеин и степента на еректилната дисфункция.

Изследването е проведено при над 1 500 пациента на възраст между 40 и 75 години.

Установена е била връзката между степента на еректилна дисфункция и повишението нива на лутеинизиращия хормон, като препоръките са при пациенти с импотенция той да бъде изследван рутинно.

Апаратът се нарича "Скаут" и действа на основата на САЖЕ технологията за установяване наличието на крайни продукти на гликатионовия метаболизъм, които се натрупват в кожата на пациенти с нарушен глюкозен толеранс.

Тези продукти са вече доказан биологичен маркер за наличие на предразположение към развитие на захарен диабет (измерват кумулативната кожна увреда, която се развива от излагането на кожата на въздействието на високата кръвна захар), а също така могат да бъдат ползвани и като предиктор за прогнозиране вероятността от развитие на диабетни компликации.

За подобен уред Ви информирахме предния месец, но той се ползва за повишаване диагностичната чувствителност при пациенти, при които вече се е развил захарен диабет, докато този уред се ползва и за установяване на пред диабетните състояния.

Нов тест наречен "фекален имунохемичен тест" разработен от Диагностик инкорпорейтед, има 3 пъти по висока чувствителност за установяване на коло ректален карцином и два пъти по висока чувствителност за установяване на преканцерозните аденоми в сравнение с Хемокулт ІІ сенза - традиционно ползвания тест.

Имунохимичния тест установява неоплазия още в стадий І когато процесът е локализиран чревната стена и няма разсейки. Чувствителността на теста е над 95%. Честотата на фалшиво положителните резултати при този тест е 1.2%.
Коло ректалния рак е втората водеща причина за смърт от ракови заболявания.

Прогресията на анкилозиращия спондилит се наблюдава стандартно радиографски.

При ревматоидния артрит има множество биомаркери, които отразяват хрущялния метаболизъм и остеокластната активност: ставен олигомерен матриксен протеин, човешки ставен гликопротеин 39, различните епитопи, остеопротегерин, матриксна металопротеаза 3.

Американските равматолози са установили, че последния ензим е сингинификантен предиктор и на ставната увреда при пациентите с болест на Бехтерев, който се позитивира много преди появата на рентгенологични изменения.

Да се надяваме един ден и у нас да започне да се прави това изследване.