Печат
Посещения: 3914

Учените измислиха нов семпъл неинвазивен диагностикум за измерване десностранната вентрикуларна функция на сърцето и установяване прогнозата на пациенти страдащи от белодробна хипертония.

За целта се използва тест наречен ТАПСЕ, който измерва ехокардиографските аномалии на трикуспидалната клапа.

Установено е че ТАПСЕ по малко от 1.8 сантиметра е асоциирано с по голяма степен на вентрикуларна систолна дисфункция. Установено е също така, че стойности на теста под 1.8 сантиметра са свързани с 60% годишна преживяемост на пациентите в период от 1 година и 50% преживяемост на пациентите за период от 2 години, ако теста е над 1.8 сантиметра едногодишната преживяемост е над 94%, а дву годишната над 87%.

При пациенти със стойности на ТАПСЕ под 1.5 сантиметра прогнозата е изключително неблагоприятна.

Изводите, които са направени е че теста е сигурен и надежден предиктор за преживяемостта на пациентите с белодробна хипертония.