Нови терапии

Турски клиницисти от Адана, предлагат нов химиотерапевтичен режим за терапия на рефрактерни остри левкемии, както и при левкемичен рецидив.

Предложения режим включва: Fludarabine phosphate 25 mg/m2/дневно през 1-ви до 5-ти ден, Ara-C 2 g/m2/дневно през 1-ви до 5-ти ден, Idarubicin 12 mg/m2/дневно през 1-ви до 3-ти ден + G-CSF (гранулоцит колонии стимулиращ фактор) субкутанно в продължение на 6 дни. 

            Полихимиотерапията е приложена както при пациенти с остра лимфобластна (ОЛЛ), така и остра миелобластна левкемия (ОМЛ), които са били рефрактерни на други поли химиотерапевтични режими или са получил рецидив след друга терапия.

            Пълна ремисия са получили 45% от пациентите с ОЛЛ и 50% от пациентите с ОМЛ.

            При всички лекувани пациенти е наблюдаван клас 4 миелосупресия, като левкоцитното възстановяване е настъпила до 16 дни след края на терапията.

През септември FDA одобри RESPeRATE(R) медицинско изделие, чиято 15 минутна дневна употреба води до спад на систолното налягане с 14 пункта, а на диастолното с 8 пункта.

Изделието представлява комплект състоящ се от сензор поставен на тънък колан, който се опасва около кръста, малък монитор на който се отчита честотата на дишането свързан със сензора и слушалки за ушите.

Пациентът следи на монитора честотата с която вдишва и издишва и се опитва да намали съзнателно амплитудата на дихателните движения.

Върху ефикасността на изделието са посветени 6 клинични изследвания в различни кардиологични центрове, които са доказали ефикасността му.

Един от изводите при тези проучвания, е че поради доказаната ефикасност изделието може да се превърне в стандартна лечебна мярка при овладяването на хипертонията.

Продажбите за първите 20 дни от навлизането му на пазара са в размер на 50 000 броя.

Повече информация за изделието можете да получите от сайта на компанията производител.

http://www.resperate.com/

Няма установена или ефективна терапия при метастазирал рак на билиарния тракт.

            Предлаганата комбинирана химио терапия с irinotecan и ниски дози cisplatin се състои от приложението на irinotecan (60 mg/m2) и cisplatin (6 mg/m2), като бавна венозна инфузия 1 път седмично или през 2 седмици.

            Продължителността на живота при този режим пациентите е бил между 10 и 20 месеца.

  Две контролирани проучвания са установили, че добавянето на Cetuximab (Erbitux) като терапия от първа линия при метастазирал карцином на дебелото черво повишава терапевтичния успех до 90-95%.

            При проучванията са ползвани два химиотерапевтични режима:

·         XELIRI режима се състои от Capecitabine 2 x 800 mg/m2 през дните 1 до 14 плюс Irinotecan 200 mg/m2 венозно през първия ден

·         XELOX комбинацията включва орален Capecitabine 2 x 1000 mg/m2 пред дните 1 до 14 плюс IV Oxaliplatin 130 mg/m2 през първия ден

    И при двата режима Cetuximab е прилаган в доза  400 mg/m2 IV през първия ден 1 на първия 3 седмичен цикъл последван от 250 mg/m2 по време на всеки следващ субсуквентен цикъл

 

Предсърдното мъждене след кардиохирургия води до пролонгирана вентилаторна и инотропна поддръжка и сигнификантно повишена болестност, водеща до продължителен болничен престой.

Няколко лекарствени терапии и оперативни методи са предлагани за намалят честотата на предсърдното мъждене, но честотата му остава между 10-65%. Причината за мъжденето е свързана както с техниката използвана при операцията така и поради развиващото се пост опертивно асептично възпаление.

Други фактори са: повишението на вътрепредсърдното налягане след операцията, повишение на електрическата чувствителност след кардиоплегичния арест, разтягане на предсърдието поради флуидно натоварване, химична стимулация от инотропни лекарства и рефлексна симпатикусова инервация.

Изследването ARMYDA-3 първо установи, че приложението на Atorvastatin независимо от стойностите на холестерола на пациента води до редукция на пост оперативните атриални фибрилации с 65%.

Приложението на препарата е допълнение към стандартната антиаритмична терапия.

Основанието за приложението на Atorvastatin се състои в наблюдаването на повишен инфламаторен статус при постопративните пациенти. Препарата притежава антиоксидантен ефект и директен антиаритмичен ефект поради стабилизиране на йонните канали.

Препоръките са Atorvastatin да се приема в дневна доза 40 мг седмица преди операцията и приема да продължи месец след това.

            През Октомври ЕМЕА одобри транскатетерната пулмонарна клапа Melody за минимално инвазивно лечение на пациенти с конгенитални структурни сърдечни заболявания, чиято терапия изисква хирургично заместване на пулмонарната клапа.

            Заместващата белодробна клапа има продължителност на живот 2 години.

            Според производителя трансакатерната пулмонарна клапа е първото изделие от този вид в света, което възстановява белодробната функция на пациентите и увеличава продължителността на живота им.

            Нехирургичния метод минимизира травмата и подобрява времето за възстановяване

            Терапията на хепаталната енцефалопатия често представлява терапевтична трудност, поради ограничените възможности за повлияване върху нивата на ендотоксините предизвикващи мозъчното увреждане.

            Сегашните терапевтични възможности са ограничени до мониториране и поддържане на виталните функции чрез венозно приложение на кръвни продукти и кристалоиди, приложение на антибиотици и изкуствена респирация при необходимост. За намаляне повишените нива на амоняка в кръвта се ползва у нас Хепа Мерц.

            SEPET е устройство, което филтрира кръвта на пациентите и задържа много от ендотоксините предизвикващи хепато-реналното увреждане.

            Устройството е тествано при пациенти във всички стадии на хепатална недостатъчност.

            Метода вероятно ще получи популяризация като “чернодробна диализа”.

Вторичния феномен на Raynaud при пациенти със системна склероза и други колагенозни вазопатии е сериозна манифестация на микроваскуларна увреда, която обикновено предхожда началото на висцералната или кожна склероза. Приложението на ендотелин рецепторни антагонисти (Bosentan) понастоящем е терапевтична мярка без алтернатива.

            Bosentan се прилага в доза 62.5 мг два пъти дневно в продължение на 4 седмици, последвано от приложението на 125 мг Bosentan два пъти дневно в продължение на 12 седмици.

            Ефикасността на терапията се е измервала чрез извършването на термография на 16 тата седмица от началото на приложението на препарата, което е показало подобряване на периферната терморегулация.

Тип 2 захарен диабет е един от главните здравни проблеми на 21 век, който е асоцииран с висока смъртност и болестност.

Захарния диабет тип 2 е предодвратимо заболяване, в най-лошия случай развитието у може да се отложи да период от 3 до 10 години, ако комплексното въздействие започне веднага след диагностицирането на нарушения глюкозен толеранс.

            Освен промени в начина на живот включващи повишена физическа активност и намален прием на въглехидрати, много фармакологични терапии имат доказана ефикасност. Тук се включва употребата на антидиабетни препарати като Metformin, Acarbose и тиоглитазони, както и на препарати повлияващи мастната обмяна като Orlistat. Лечението на заболявания като артериалната хипертония, която е асоциирана с повишена инсулинова резистентност, с диуретици или бета блокери може да влоши инсулиновата резистнтност и да ускори развитието на диабета.

            Много клинични изследвания са посветени на подобряването на инсулиновата резистентност при употребата на АСЕ инхибитори или ангиотензин ІІ рецепторни антагонисти. Установено е че последния клас препрати са неутрални по отношение на инсулиновата резистентност, докато АСЕ инхибиторите подобряват глюкозния толеранс и инсулиновата чувствителност главно чрез подобряване на циркулацията в мускулатурата от една страна и чрез стимулиране глюкозната доставка в инсулин чувствителните тъкани, както и чрез подобряване на инсулиновата секреция от бета клетките.

            Комбинираното използване на АСЕ блокери и Rosiglitazone има синергичен ефект за подобряване на инсулиновата чувствителност се потвърждава и от DREAM (Diabetes REduction Approaches with ramipril and rosiglitazone Medications) изследването.

            ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) студията демонстрира редукция между 14 и 34% в диабетното развитие при комбинираната употреба на АСЕ инхибитори и ангиотенизин ІІ рецепторни блокери, което максимализира АСЕ блокадата.

Друг подход за профилактика на ЗД може да бъде и фитофармакотерапевтичния. Например комбинацията от антидиабетна билкова комбинация и хром съдържащ препарат.

Комбинацията от Авандия и Рамиприл в стандартни дози е с доказано благоприятен профилактичен ефект.

Active Image

Преждевременната яекулация е проблем сравним с еректилната дисфункция.

Понякога двата симптома могат да съществуват едновременно при един мъж.

Най-честата органична причина за преждевременната яекулация е хроничния простатит, чиято терапия включва 21 дневното приложение на ципрофлоксацин орално, два пъти дневно по 500 мг половин час преди хранене. Останалите причини са психогенни.

Фармакологичните възможности за лечение на преждевременната яекулация включват използването на различни класове препарати:

·         Препарати за локално приложение, най-често кремове съдържащи локално действащи анестетици, с които се намазва члена 10-тина минути преди половия акт, неудобствата на тази терапия са много включително и това, че трябва да се ползва презерватив след ползването на такъв препарат понеже анестезията ще обхване и влагалището на жената. Шпрейове съдъражи само лидокаин или комбинацията от 2 локални анестетика. Сумаризирано тези мерки водят до 50% увеличаване на интравагиналния престой, което не е много.

·         Лекарствени средства за орално приложение

o        Фенотиазинови препарати – най-често Тиоридазин 2 х 10 мг дневно в продължение на 3-12 месеца, ефекта започва да се проявява след около 14-21 дни от началото на приложението. Повишената сънливост е най-неприятния страничен ефект от тази терапия

o        Психовегетативни регулатори, на нашия пазар разполагаме с Grandaxin който се ползва в доза 3 х 1 таблетка дневно в продължение на 2-4 месеца, за съжаление вече у нас не се внася един чудесен представител на този клас препарати Insidon (може да се закупи срещу рецепта от Турция или Гърция)

o        Антидепресанти предимно от групата на SSRI (инхибитори на обратното поемане на серотонин)

§       Prozac “хапчето на щастието” се прилага в доза 1 таблетка дневно, месечната стойност на терапията е около 130 лева

§       Dapoxetine е нов препарат за лечение на средно до тежко изразена преждевременна яекулация, предлага се в таблетки по 30 и 60 мг, които се приемат 1 час преди полов акт, не е необходимо препарата да се приема постоянно, което е известно предимство

o        PDE5 инхибиторите (Sildenafil, Vardenafil и Tadalafil) могат да се ползват самостоятелно за лечение на преждевременната яекулация независимо от това, че пациента не се оплаква от еректилна дисфункция

o        Препарати на растителна основа, у нас е регистриран препарата Afrodor 2000, който се приема в доза 3 х1 до 3 х 2 таблетки след хранене

o        Препарати на растителна основа нерегистрирани никъде –интернет е пълен с реклами на препарати увеличаващи размера на половия член, които имат като страничен ефект и контрол върху яекулацията. Голяма част от тези препарати не са регистрирани никъде и се продават само по интернет, приложението им предизвиква развитие на хиперандрогенно състояние, което е рисков фактор за развитие на рак на простата.

Моя избор за терапия (ако няма хроничен простатит) включва комбинацията от тиоридазин 2-3 х 5 мг и PDE5 инхибитор Тадалафил по една таблетка през 2 дни. Сънливостта може да се преодолее с пиене на повече кафе.

Целта на терапията е да се създаде стабилен и устойчив еректилен процес. Същестуват различни дихателни и други техники, които помагат също. Повече инфо за тях, а също така и да си купите касета с упражнеията можете да получите от официалния Тантра сайт: www.tantra.com/