Нови терапии

В средата на Ноември излязоха резултатите от 8 годишно проучване, за приложението на желязо съдържащите препарати за редуциране риска от овулаторен инфертилитет.

         Изследвана е връзката между приема на желязо съдържащи препарати, общото съдържание на желязо в организма на жената и честотата на овулаторен стерилитет при жени, при които не са установени други причини за стерилитет.

         Заключението е, че приема на желязо съдържащи препарати намаля с 95% риска от развитие на овулаторен инфертилитет при тази категория жени.

Артериалната хипертония често съществува едновременно с други кардиоваскуларни рискови фактори.

         Съвременните изследвания показват, че комбинираната употреба на антихипертензивни препарати и статини води до рязко намаляне честотата на кардиоваскуларните компликации.

         В Кроя на Ноември излезоха резултатите от ретроспективно изследване, което показа че комбинираното приложение на блокери на калциеви канали (Amlodipine) и to Atorvastatin е ефективен начин за комбинирано двойно въздействие при хипертоничните пациенти: антихипертензивно и вазопротективно, което е свързано и с намален морталитет.

Екстракта от Silybum marianum (Silymarin), който има и антиоксидантни свойства намаля сигнификантно нивото на кръвната захар при пациенти страдащи от захарен диабет тип 2.

Силимарин съдържа активни съставки наречени флаволигнани, които имат добре изучено хепатопротективно действие.

Все още не е ясен механизма по който действа препаратът, но този му ефект е в процес на проучвания. Ние предполагаме, че подобряването на чернодробната функция в резултат от действието на Силимарин води до подобряване на общия метаболитен статус на пациента. Вероятно също така се касае за инхибиране превръщането на гликоген и пируват в глюкоза (процес осъществяващ се в черния дроб). Това естествено са наши предположения базирани върху общата патофизиология на болестта. Вероятно за в бъдеще се се появат по точни наблюдения по въпроса.

Препоръчваната доза при захарен диабет е 3 х 200 мг дневно в продължение на 6-12 месеца.

Пациентите приемат силимарин като допълнителна терапия, без да преустановяват приема на орални антихипогликемични препарати и/или инсулин.

Предварителните оценки са, че резултатите са повече от окуражаващи.

Наш коментар: открит за изследване остава въпросът с действието на другите хепатопротектори при тази индикация.

На годишната среща на американските равматолози бе презентирано изследване показващо, че ранното приложение (веднага след диагностицирането на болестта) на заболяване модифициращи препарати (ЗМП) като Infliximab (Remicade) и Methotrexate може да доведе до успешно развитие на ремисия.

Първоначално тестваната комбинация е била с едновременното приложение на Infliximab (Remicade) и Methotrexate.

При пациенти, които са били метотрексат резистентни се е започвала алтернативна терапия с комбинацията от Sulfasalazine и Infliximab (Remicade).

Приложението на единична доза Sildenafil предотвратява появата на нов пристъп от пулмонарната хипертония и сигнификантно редуцира продължителността на механичната вентилация в интензивните отделения.

Препарат от първи ред за лечението на артериална хипертония при новородени е инхалирането на азотен окис, но вероятно това ще се промени за в бъдеще, защото компликацията от приложението на азотен окис е развитието на ребаунд пулмонарна хипертония.

В края на Ноември Bristol-Myers Squibb публикуваха данни от свое 3 годишно проучване, което показа че приложението на BARACLUDE (Entecavir) води до подтискане на вирусните нива в 90% от HBeAg позитивните пациенти с хроничен вирусен хератит В, което се установява в периода между 96 и 145 седмична от началото на терапията с препарата.

Няма преустановяване приема на препарата поради развитие на нежелани странични реакции.

BARACLUDE е нуклеозиден аналог, оригинална синтеза на Bristol-Myers Squibb, който е показан за лечение на хроничен вирусен хепатит В при възрастни пациенти с данни за активна вирусна репликация (повишени ALT/AST и/или хистологични данни)

 

BARACLUDE(R) (Entecavir) е търговска марка на Bristol-Myers Squibb.

През Октомври излязоха резултатите от 7 годишно проучване ефикасността и толерабилността на Bicalutamide (Casodex), приложени след стандартната терапия включваща: простатектомия и локална радиотерапия при пациенти с ранен, не метастазирал рак на простата.

         Приложението на препаратът забавя сигнификантно прогресията на болестта с 34%, не повлиява значително общата преживяемост на пациентите.

Колон иритабиле е едно от най-често диагностицираните заболявания.

Терапията на заболяването е фокусирана предимно върху повлияване на симптоматиката: диария/констипация, чрез използване на препарати, които ускоряват или забавят дигестивните процеси или други подходи.

През 2000 година Пиментел използва лактулозния дихателен тест, за да докаже, че свръх растежа на бактерии в тънките черва може да е етиологичен фактор за развитието на колон иритабиле.

В средата на Октомври излязоха резултатите публикувани от Синай медицинския център, които са използвали нерезорбируемия в гастоинтестиналния тракт антибиотик rifaximin (XIFAXAN)в доза 3 х 200 мг /1 табл/ в продължение на 10 дни.

Ефектът от терапията е бил проследен чрез мониториране на най-честите симптоми на заболяването: абдоминална болка, диария, констипация, подуване на корема, непълна евакуация на червата и събиране на газ в червата.

Терапевтичния успех е бил 70%, като пост ефектът от терапията е продължил до 10 седмици след края на антибиотичния курс.

Наш коментар: поради това, че този антибиотик не е регистриран в нас, вероятно подобен успех би имало и при употребата на други нерезорбируеми антибиотици с които разполагаме.

Лошия гликемичен контрол е често наблюдавано явление при пациентите с различен тип захарен диабет.

         При невъзможност да се осигури нива на хемоглобин А1 под 6.5 при пациентите със захарен диабет тип 2 с моно терапия се пристъпва към пер орална битерапия, ако и това не е достатъчно се пристъпва към тройна комбинирана терапия. Ако обаче пациентът по една или друга причина не е подходящ за тази тройна комбинация алтернативния подход включва добавянето на Rimonabant (Acomplia - канабиноид тип 1 рецепторен блокер) в доза 20 мг дневно към моно или битерапията на пациентите със захарен диабет тип 2. Това води до редукция на телесното тегло на пациента и подобряване на инсулиновата му чувствителност.

На годишната среща на терапевтите през Октомври във Вашингтон, бяха изнесени данни за благоприятния терапевтичен ефект от тоталното охлаждане на пациентите с остър коронарен синдром.

 

Предвижда се през 2007 г да започне изследване в Швеция, което да установи точно ефективността на предлаганата терапевтична мярка.

 

Американските терапевти предлагат тоталното охлаждане на пациента за бъде част от до болничната помощ, която се оказва на пациентите с остър коронарен синдром.

 

За целта има разработена ендоваскуларна портативна охлаждаща система, която може да бъде интегрирана като част от оборудването на кардиологичните линейки.

 

Предварителните данни сочат, че хипотермията предизвиква намаляне размера на исхемията и клетъчната смърт.