Печат
Посещения: 3888

            Терапията на хепаталната енцефалопатия често представлява терапевтична трудност, поради ограничените възможности за повлияване върху нивата на ендотоксините предизвикващи мозъчното увреждане.

            Сегашните терапевтични възможности са ограничени до мониториране и поддържане на виталните функции чрез венозно приложение на кръвни продукти и кристалоиди, приложение на антибиотици и изкуствена респирация при необходимост. За намаляне повишените нива на амоняка в кръвта се ползва у нас Хепа Мерц.

            SEPET е устройство, което филтрира кръвта на пациентите и задържа много от ендотоксините предизвикващи хепато-реналното увреждане.

            Устройството е тествано при пациенти във всички стадии на хепатална недостатъчност.

            Метода вероятно ще получи популяризация като “чернодробна диализа”.