Печат
Посещения: 3763

Турски клиницисти от Адана, предлагат нов химиотерапевтичен режим за терапия на рефрактерни остри левкемии, както и при левкемичен рецидив.

Предложения режим включва: Fludarabine phosphate 25 mg/m2/дневно през 1-ви до 5-ти ден, Ara-C 2 g/m2/дневно през 1-ви до 5-ти ден, Idarubicin 12 mg/m2/дневно през 1-ви до 3-ти ден + G-CSF (гранулоцит колонии стимулиращ фактор) субкутанно в продължение на 6 дни. 

            Полихимиотерапията е приложена както при пациенти с остра лимфобластна (ОЛЛ), така и остра миелобластна левкемия (ОМЛ), които са били рефрактерни на други поли химиотерапевтични режими или са получил рецидив след друга терапия.

            Пълна ремисия са получили 45% от пациентите с ОЛЛ и 50% от пациентите с ОМЛ.

            При всички лекувани пациенти е наблюдаван клас 4 миелосупресия, като левкоцитното възстановяване е настъпила до 16 дни след края на терапията.