Студово аглутининови титри

Референтни стойности

При разреждане под 1:32

Интерпретация на резултатите

Студовите аглутинини са антитела, които аглутинират еритроцитите при температура под 35 градуса Целзий. Те могат да се установят и при здрави хора по време на рутинен скрининг, но при тези хора обикновено има и позитивен индиректен тест на Coombs, който установява серумни антитела срещу еритроцитите. 

Студовите аглутинини могат да са моноклонални или поликлонални и наличието им се асоциира с различни заболявания предимно неоплазии и инфекции, както е посочено по-долу:

·      Инфекции

o  Микоплазма пневмоние

o  Ебщайн Бар вирусна инфекция

o  Цитомегаловирусна инфекция

o  Хепатит С инфекция

o  Шарка едра или дребна

o  Коксаки вирусна инфекция

o  Някои тропически заболявания като малария и трипанозомиаза

o  Респираторни вирусни инфекции като аденовируси и грипни инфекции

·      Не инфекциозни причини за наличието на студово аглутинни антитела

o  Студово аглутинно заболяване

o  Макроглобулинемия на Валденстрьом

o  Мултиплен миелом

o  Системен лупус еритематодес

o  Лимфома

o  Хронична лимфоцитна левкемия

o  Синусова хистеоцитоза

 

При пациентите с повишени студово аглутинни титри се установяват предимно анти-I или анти-антитела от клас на IgM, но е възможно в 10% да се установят антитела и от други класове имуноглобулини.

Тези антитела реагират с тип I или тип i антигените по повърхността на човешките еритроцити тип  0 при температура под 35 градуса, но могат да реагират и с Іантигените на здрави и малигнени клетки.

Наличието на моноклонални студови аглутинини се асоциира с наличиена лимфоретикуларна неоплазия (най-често), докато наличието на поликлонални антитела се асоциира предимно с наличието на инфекция в организма на пациента.

Термалният спектър на активност на антителата е важен и трябва да се познава също така: пациените развиват по-сериозно прояване клинична картина ако притежават антитела, които аглутинират при 34 градуса, отколкото ако притежавата антитела, които аглутинират при 28 градуса.

Автоимунната хемолитична анемияможе да бъде причинена от топлинни или студови антитела или евент.смесени антитела чиято активност е насочена срещу антигени разположени по еритроцитната повърхност.  Студово обусловената хемолитична анемия включва както студово аглутинното заболяване така и пароксизмалната студова хемоглобинурия. Аглутинацията сама по себе си не предизвиква еритроцитна увреда, но предизвиква акроцианоза. Студовите аглутинини предизвикват интраваскуларна хемолиза чрез активация на класическият път на комплемента.

Студово аглутинно заболяване– то може да е първичен патологичен процес, но може и да се наблюдава на фона на лимфопролиферативна патология или инфекции като тези причинени от микоплазма пневмоние. Клинично се представя с бледност или акроцианоза засягаща носа, ушите и пръстите на пациента. Възможно е да има нискостепенна хемолиза при тези пациенти, като нивата на лактатдехидрогеназата и билирубина отразяват степента на хемолизата. СУЕ е повишена поради наличната аглутинация. По време на острата атака на студово аглутинното заболяване лабораторните находки могат да са: увеличение на неконюгираният билирубин, увеличение на лактат дехидрогеназата, позитивен директен тест на Coombs, хаптоглобинемия, хемоглобинурия и хемосидеринурия.