Кръвни газове

Артериално рН

Нормално варира между 7.36-7.44

Връзката между рН на кръвта и нивата на водородните йони е следната:

·      рН 6.8 – нива на водорода 4 пъти над нормалното

·      рН 7.1 – нива на водорода два пъти над нормалното

·      рН 7.7 – нива на водорода в артериалната кръв 50% от нормалното им количество

рН се намаля при метаболитна и респираторна ацидоза и се увеличава при метаболитна и респираторна алкалоза.

Парциално налягане на въглеродният двуокис /рС02/

Нормално при нива на височината на ниво на морското равнище то е 35-45 мм живачен стълб, при бременност нивата му нормално намалят поради наличието на т.нар.прогестеронов ефект върху дишането на пациентката, който предизвиква хронична хипервентилация, по време на раждането вентилацията на пациентката може да се увеличи на 35 л/минута, което още повече да намали нивата на парциалното налагане на кислорода.

Парциалното налягане на въглеродния двуокис се увеличава при:

·      Респираторна ацидоза

·      Компенсация на метаболитна алкалоза

Парциалното налягане на въглеродния двуокис се намаля при:

·      Респираторна алкалоза

·      Компенсация на метаболитна ацидоза

Приложението на хепарин сигнификантно може да намали нивата на парциалното налягане на въглеродният двуокис в кръвта!

Парциално налягане на кислорода в артериалната кръв /р02/

Нормално е от 80-100 мм живачен стълб на ниво на морската височина, при бременност нивата на кислорода се увеличават до 115 мм живачен стълб и това е нормална находка. Скоро след раждането парциалното налагане на кислорода в кръвта на новороденото се увеличава постепенно.

Състояния при които нивото на парциалното кислородно налягане е намалено и се налага приложението на кослородотерапия:

·      Отравяне с въглероден двуокис – дава се 100% кислород

·      Всички екзацербирали белодробни заболявания

·      Миокарден инфаркт/ кардиогенен шок – при миокардният инфаркт кислородотерапията трябва да е с дебит 2-4 литра/минута, защото всокодозовата кислородтерапия при това заболяване води до коронарен вазоспазъм

·      Конгестивна сърдечна недостатъчност/кардиална астма

·      Лекарствена свръхдозировка

·      Травма на главата/тялото

·      Хепатална недостатъчност

·      Шокови състояния

·      Масивна хеморагия

 

Причини за настъпване на остра респираторна ацидоза:

·      ЦНС депресия

·      Лезии на гръбначният мозък

·      Невромускулни системни заболявания

·      Лимитации в движенията на гръдният кош

·      Обострукция на дихателните пътища: както горни така и долни

·      Абдоминално разтягане

·      Механична хиповентилация

 

Причините за настъпване на хронична респираторна ацидоза са:

·      Тежкостепенни белодробни заБолявания

o   Белодробне емфизем

o   ХОББ

o   Хронична астма

o   Бронхиектазии

o   Белодробна фиброза

·      Хиповентилация

o   Екстремно наднормено тегло т.е.синдром на Пикуик

o   Деформитети на гръдният кош напр.кифосколиоза

Основания за извършването на механична вентилация:

·      Нежелана прогресия на респираторно заболяване

·      Терапевтични интервенционални процедури: бронхоскопия, гръдна физиотерапия, торакоцентеза и други

·      Приложение на някои лекарства като вазодилататори

·      Вентилация асоциирани проблеми

·      Новодоявили се сериозни здравни проблеми пир апциента: пневмоторакс, ателектаза, гастрална аспирация, тежка пневмония, белодробен емболизъм, флуидно претоварване, новопоявил се шок

Бикарбонати в кръвта

Нормално нивата им са 22 до 26 милимол/литър

Нивата на бикарбонатите в кръвта се променят при:

·      Увеличение на биарбонатите

o   Метаболитна алакалоза

o   Компенсация при респираторна ацидоза

·      Намаление на бикарбонатите

o   Метаболитна ацидоза

o   Компенсация на респираторна алкалоза

Излишък от основи

Нормално нивата им в кръвта са от -3 до 3 милимола/литър

Ако има излъшък на основи това означава, че има метаболитна алкалоза, а дефицита на основи означава че има метаболитна ацидоза.