Натриуретичен пептид, В-тип

Референтни стойности

Нивата на натриуретичният пептид варират в зависимост от възрастта, теглото на пациента, както и от състоянието на реналната му функция.

При нива на В-типа натриуретичен пептид под 300 пикограма/мл се изключва със сигурност наличието на остра декомпенсирана сърдечна недостатъчност.

Интерпретация на резултатите

Натриуретичният пептид, тип-В представлява неврохормон, който се синтезира от вентрикуларните кардиомиоцити в отговор на обемното натаварване на камерите, както и в резулат на пресорното им натоварване. BNP & NT-proBNT се секретират в циркулацията в съотношение 1:1, но последният има 6 пъти по продължителен плазмен полу-живот /около 120 минути/, поради което и плазмените му нива са по-високи от тези на BNP.

Физиологичните ефекти на BNP са следните:

·       Стимулация на натриурезата и вазорелаксацията

·       Инхибиране на системата ренин-алдостерон-ангиотензин

·       Инхибиране тонуса на симпатикусовата нервна система

·       Инхибиране развитието на сърдечната фиброза

·       Подобряване на миокардната релаксация

BNP & NT-proBNT са сензитивни маркери за наличието на лявовентрикуларна дисфункция, но не са специфични за стадия на заболяването.

Състояния при които се повишава нивото на BNP & NT-proBNT:

·       Сърдечна недостатъчност

·       Остри коронарни синдроми

·       Мускулно заболяване на лявата камера

·       Валвулопатии

·       Перикардно заболяване

·       Предсърдно мъждене

·       Миокардит

·       След кардиохирургия

·       След кардиоверсия

·       С напредване възрастта на пациента

·       Анемия

·       Ренална недостатъчност

·       Пулмонални заболявания

o   Обструктивна сънна апнея

o   Тежка пневмония

o   Пулмонална хипертония

·       Критично болни пациенти

·       Тежкостепенни изгаряния

 

·       Токсични въздействия напр.след химиотерапия