Съотношение AST/ALT

Референтни стойности

Нормално 1.15

Интерпретация на резултатите

При възрастните пациенти съотношението на тези трансаминази над 2.0 говори в полза на наличие на алкохолен хепатит. Увеличеното съотношение показва, че колиечството на аланин трансаминазата е намалено в сравнение с количеството на аспартат трансаминазата. Това намаление се дължи на на алкохол индуцирания дефицит на вит В6.

Съотношението на тези трансаминази се повишава и при токсичен хепатит, както и при интрахепатална холестаза, но стойностите не са така високи тук, както при алкохолния хепати.

При острият вирусен хепатит, обаче това съотношение е 0.5-0.8.

При хроничен активен хепатит това съотнешние е 1.3, а при екстрахепатална билиарна обструкция около 0.8