Apolipoprotein B

Референтни стойности

Мъже: 79-127 мг/дл; жени: 70-122 мг/дл

Повишениет нива на Apolipoprotein B > 120 mg/dl се асоциират сигнификантно с наличието на коронарно артериално заболяване.

Стойностите могат да варират в зависимост от пола, възрастта на пациента и метода на изследване.

Интерпретация на резултатите

Apolipoprotein B е главният структурен протеин на хиломикроните, липопротеините с изключителни ниска плътност, както и на липопротеините с ниска плътност. Аро-100 действа като лиганд на рецепторите за протеините с ниска плътност и е есенциален протеин за тяхната синтеза.

Повишените нива на Apolipoprotein B се асоциират с преждевременно развитие на коронарно артериално заболяване.

Основанията за измерване на Apolipoprotein B са следните:

·       Неадекватен отговор към оптимална фармакотерапия на коронарното артериално заболяване

·       Преждевременно развитие на коронарно артериално заболяване

 

·       Фамилна обремененст относно преждевременно развитие на коронарно артериално заболяване