Алипопротеин А-I

Референтни стойности

Пациентът не трябва да е приемал храна 12-14 часа преди изследването, и алкохол 24 преди взимането на пробата.

Нива на Алипопротеин А-I под 120 мг/дл се асоциират се повишен риск от развитие на коронарно артериално заболяване, докато нива на Алипопротеин А-I над 160 мг/дл се асоциират с намален риск от развитие на коронарно артериално заболяване. Стойностите могат да варират съобразно възрастта и пола на пациента. Нивата на Алипопротеин А-I отразавят кардиоваскулерният риск на пациента по подобие на нивата на LDL & HDL холестерола.

Интерпретация на резултатите

Алипопротеин А-I представлява главният протеинен компонент на липопротеините с висока плътност – 65% от състава им. HDL се състои от 50% протеини и 50% липиди, а Алипопротеин А-I е неговият главен стукутурен протеин. Алипопротеин А-I играе също така роля на активатор на ензима “лецитин холестерол ацилтрансфераза“ и поради това играе съществена роля при мобилизацията на липидите от периферните тъкани на организма.

Намалените нива на Алипопротеин А-I се асоциират с повишен риск от преждевременно развитие на коронарно сърдечно заболяване, нивата на Алипопротеин А-I при деца на пациенти, които са развили преждевременно коронарно сърдечно заболяване обикновено също са ниски, поради което някои автори считат, че нивата на Алипопротеин А-I са по-добър предиктор за развитието на коронарно сърдечно заболяване от нивата на холестерола с висока плътност.

 

Генетични дефекти, които имат за последица намалена синтеза на Алипопротеин А-I се манифестират клинично и с развитие на преждевременно коронарно заболяване. Пример за такъв генетичен дефект е болестта на Тангиер /рядко генетично заболяване/, което се проявява клинично с хиперпластични тонзили, спленомегалия, периферна невропатия и ниски нива на Алипопротеин А-I. Хетерозиготите обаче нямат клинично проявени симптоми, а нивата на Алипопротеин А-I при тях са наполовина по-ниски от тези при останалата популация.