Анти рибонуклеарен протеин

Референтни стойности

Негативни, нормално.

Интерпретация

Анти рибонуклеарният протеин представлява нуклеарен макромолекулен комплекс, който играже съществена роля при обмяната на РНК. Тази макоромолекула се съттои от високомолекулярне урединов компонент и асоциирани към него протеини /3 вида протеини/ и антителата км комплекса са насочени именно към тези асоциирани протеини.

Анти рибонуклеарният протеин се установява при пациенти със системен лупус еритематодес, както и при пациенти страдащи от смесено съединително тъканно заболяване, при последната патология наличието на този протеин е и деагностичен критерии.

При системният лупус еритематодес този протени се позитивира при повечето пациенти преди появата на клинична симптоматика. По късно се появява е специфичния за лупуса панел от антитела.

Пи системният лупус еритематодес анти релбонуклеарният протеин е предимно IgM докато при смесенато съединетелно таконно заболяване е предимно от IgM клас.