Плеврални трансудати

Етиология на плевралните трансудати

·         Конгестивна сърдечна недостатъчност

·         Хепатален хидроторакс

·         Нефротичен синдром

·         Белодробен емболизъм

·         Перикардно заболяване

·         Перитонеално заболяване

·         Микседема

·         Сакроидоза

Конгестивна сърдечна недостатъчност

·         Това е най-честата причина за наличието на плеврален трансудат

·         Типично се наблюдава при ляво вентрикуларна дисфункция

·         Плевралния трансудат, който се установява при липса на ляво вентрикуларна дисфункция трябва да се обсъди за алтернативна етиология

·         Повечето пациенти имат признаците и симптомите на сърдечна недостатъчност

·         Може да бъде както уни-, така и билатерална

·         Повечето пациенти ще имат кардиомегалия, при липсата й етиологията трябва да се ревизира

·         Към диагностична торакоцентеза се пристъпва при:

o   Унелатерален плеврален излив

o   Голям билатерален плеврален излив

o   Наличие на фебрилитет при пациента

o   Налачие на плевритна гръдна болка

o   Липса на кадиомегалия

o   Плеврален излив, който не се резорбира от адекватна терапия на сърдечна недостатъчност

Хепатален хидроторакс

·         Трябва да се има предвид тази етиология при всеки пациент страдащ от чернодробна цироза, който се представя и с плеврален излив

·         Вероятността за наличие на хепатален хидроторакс се увеличава при наличие на асцит

·         Може да е уни- или билатерален

·         В 85% е десностранен

·         Спонтанният бактериален перитонит (известен и като спонтанна перитонеална емпиема) е често усложнение на хепаталния хидроторакс. Трябва да се подозира при пациенти с хидроторакс и фебрилитет. Ако има съмнение за спонтанен бактериален перитонит трябва да се вземе микробиологична култура от излива и да се изследва нивото на неутрофилите

Нефротичен синдром

·         При всички пациенти с нефротичен синдром и хидроторакс трябва да се извърши и торакоцентеза

·         Трябва да се има предвид, че нефротичният синдром предразполага към тромбофилия и вероятността да има пулмонален емболизъм под хидроторакса е голяма, затова препоръките са за извършване на спирална компютърна томография при съмнение за белодробен тромбоемболизъм у пациенти с хидроторакс и нефротичен синдром

Белодробен емболизъм

·         Излива тук най-често е малък

·         Унилатерален излив

·         Анализа на плевралната течност не може да даде информация за наличие на друга диагноза

·         Вентилаторно/перфузионният скан е труден за извършване при пациенти с хидроторакс

·         Спиралната компютърна томография + ехографията на долните крайници е алтернатива на вентилаторно/перфузионния скан

·         Ако резултатите от вентилаторно/перфузионния скан и спиралната компютърна томография са неубедителни се пристъпва към пулмонална ангиография