Anti-Musk антитела

Референтни стойности

Нормално не се установяват титри от тези антитела.

Интерпретация

Анти-мускул-специфичната тирозин киназа (Anti-MUSK) се употребяват при диагностицирането на анти-ацетилхолин рецептор негативната миастения гравис.

Миастения гравис е автоимунно заболяване, което заангажира невромускулната плочка в скелетната мускулатура. При повечето пациенти с генерализирано заболяване (85%) има налични антитела към никотиновите ацетилхолинови рецептори, които са с най-високи концентрации в постсинаптичната невромускулна връзка. Обаче при окуларната форма на миастения гравис само при 50% от пациентите има налични антитела към никотиновите рецептори.

Anti-MUSK антителата се установяват при 70% от пациентите с миастения гравис, които са негативни за наличие на антитела към никотиновите рецептори. Както се вижда тези антитела са от особена полза при диагностичирането на изолираната окуларна форма на миастения гравис, където има булбарна слабост (слабост при движения на очите, лицето, езика и фаринкса) и имат редуциран отговор към конвенционалната имуносупресивна терапия.