Анти-чернодробно-бъбречни микрозомни 1 антитела

Референтни стойности

Нормално са негативни; позитивират се при разреждане на серума 1:10 или 1:20

Интерпретация

Анти-чернодробно-бъбречните микрозомни 1 антитела се поллзват при диагностицирането на тип 2 автоимунния хепатит. Тези антитела са насочени срещу микрозомалния ензим, който е отговорен за метаболизирането на много лекарствени продукти (CYP2D6), тези антитела се установяват и при 3% от пациентите с активен хроничен хепатит.

Автоимунният хепатит е хронично прогресивен хепатит, чиято диагноза се основава на наличието на характерни клинични и лабораторни находки + хистологични аномалии и трябва да бъде разграничен от другите автоимунни чернодробни заболявания, предимно от първичната билиарна цироза и първичния склерозиращ холангит. Типичните лабораторни находки включват увеличение на трансаминазите, по-слабо увеличение на билирубина и алкалната фосфатаза /ако последната е силно увеличена трябва да се мисли за друга диагноза/.

Различаваме автоимунен хепатит тип 1 и автоимунен хепатит тип 2, последния засяга предимно деца и млади хора; повечето от пациентите и при двата вида автоимунен хепатит са жени. Разграничават се предимно по характеристиката на антителата: при тип 1 има предимно антинуклеарни антитела + гладкомускулни антитела + антикатинови антитела, а при тип 2 има предимно анти-чернодробно-бъбречни микрозомални антитела 1 + анти-чернодробно цитозолни 1 антитела.