Анти-хистонови антитела

Референтни стойности

Те зависят от метода на изследване т.е.лаборатория специфични са.

Интерпретация

Анти-хистоновите антитела са от полза за установяване на лекарствено-индуцираният лупус еритематодес. Пациените се представят клинично със симптоматика характерна за системния лупус еритематодес: артралгии, миалгии, обща отпадналост, треска и серозит. Критериите за диагностициране на лекарствено индуцирания лупус еритематодес са:

·         Употреба на подозираното лекарство повече от 30 дни

·         Наличие на гореизброената клинична симптоматика

·         Лабораторни характеристики:

o   ANA-позитивност

o   Позитивност за наличие на анти-хистонови антитела

o   Позитивност за наличие на антитела срещу двйно верижната ДНК, но негативност за наличие на анти-Smith антитела

·         Клиничната симптоматика се подобрява няколко дни след преустановяване употребата на подозирания лекарствен продукт

Анти-хисотновите антитела не са специфични за наличие на лекарствено индуциран лупус еритематодес, те се установяват и при пациенти със системен лупус еритематодес.

Симптоматиката при лкарствено индуцираният лупус еритематодес може да се появи както рано в хода на употребата на даден лекарствен продукт, така и до 2 години след преустановяване употребата му.