Анийонна дупка в урината

Референтни стойности

Нормалните нива на анийонната дупка в урината са позитивни стойности (41 +/- 9 mmol/L). При наличие на серумна ацидоза обаче стойностите стават негативни, а ако има серумна ацидоза + положителни стойности на анийонната дупка в урината това показва наличие на дистална тубулна ацидоза.

Интерпретация на резултатите

Уринната анионна дупка е ценно изследване за целите на диференциалната диагоза на пациентите с хиперхлоремична метаболитна ацидоза.

Реналната тубулна ацидоза е животозастрашаващо състояние, което ако не се диагностицира навреме може да коства живота на пациента. Тя се подразделя на следните видове, при всички от които анионната дупка в урината има позитивни стойности:

·         Класическа ренална тубулна ацидоза – рН на урината е над 5.5, но нивата на калия в плазмата са ниски

·         Хиперкалемична ренална тубулна ацидоза – тук също рН на урината е над 5.5, но нивата на калия в плазмата са повишени

·         Ренална тубулна ацидоза при първичен дефицит на алдостерон – тук вече уринното рН е под 5.5 + увеличени нива на калия в плазмата

При дисталната тубулна ацидоза развиваща се поради бикарбонатна загуба /най-често гастроинтестинална/ уринното рН е над 5.5, но нивата на калия в плазмата са нормални/ниски и уринната анионна дупка има негативни стойности.

Уринната анионна дупка се изчислява по формулата:

Уринна анионна дупка = натрий в урината + калий в урината – уринните хлорати