Анемии

Първоначални лабораторни тестове за установяване вида на анемиите

·         Хемоглобин, хематокрит и еритроцити

·         Еритроцитните индекси /MCHC, MCV & MCH/

·         Периферна кръвна натривка

·         Ретикулоцити

·         Тромбоцити

·         Левкограма

В отделна статия сме посочили различните морфологични алтерации на еритроцитите и тук няма да ги повтаряме.

Същото се отнася и за еритроцитните индекси.

Микроцитна хипохромна анемия

Микроцитната хипохромна анемия се характеризира чрез MCV < 80 & MCHC < 30.

Етиология на микроцитната хипохромна анемия

·         Желязодефицитна анемия

·         Таласемичните синдроми

·         Дефекти в порфириновата синтеза

o   Хередитарна сидеробластна анемия

o   Придобита сидеробластна анемия

o   Пиридоксин – повлияваща се анемия

o   Отравяне с мед

·         Тежкостепенен дефицит на протеини

·         Хронични инфекции

Тестове при наличие на желязодефицитна анемия

·         Периферна еритроцитна натривка: установява микроцитна, хипохромна анемия

·         Еритроцитни индекси: намалено MCV & MCHC

·         Серумен феритин: намален

·         Цинков протопорфирин: увеличен

·         Серумно желязо: намалено

·         Серумен желязосвързащ капацитет: увеличен

·         Ретикулоцитен хемоглобин: намален

·         Трансферинови рецептори: повишена концентрация

·         Костен мозък: липса на запаси от желязо

Желязодефицитната анемия прогресира в следните стадии:

·         Изчерпване на железните резерви

·         Нарушена еритропоеза – в този стадий MCV може все още да е в нормални стойности

·         Развит анемичен синдром

Разграничаване между железен дефицит и таласемичните синдроми

·         Съотоншение MCV/RBC: при железен дефицит то е над 13, а при таласемия е под 13

·         Серумен феритин: намален при железния дефицит и нормален при таласемичните синдроми

·         Цинков протопорфирин: увеличен при железен дефицит и нормален при таласемиите

Анемичният синдром при таласемиите обекновено не е тежък, нивото на хемоглобина е между 10 и 13 гр/литър. Диагнозата се потвърждава чрез извършване на хемоглобинова еритропоеза: установяване на повишени нива на фетален хемоглобин.

Разграничаване между железен дефицит и анемия при системни заболявания

Много заболявания като напр.хронична бъбречна недостатъчност, сърдечна недостатъчност, хипогонадизъм, неоплазии и други могат да доведат до развитие на анемичен синром с намалено MCV, както и при желязонедоимъчните анемии, но при анимиите поради наличие на състимно заболяване нивата на серумното желязо не са редуцирани, дори може да има известна хиперсидеринемия.

Макроцитни анемии

Установяване етиологията на макроцитните анемии често представлява диагностично предизвикателство. Макроцитната анемия се характеризира чрез MCV > 100

Няма да повтаряме и тук причините за макроцитозата, имаме отделна статия посветена на този въпрос. Фолатният дефицит е по-често наблюдаван в наши дни отколкото чистият дефицит на вит.В12

Множо е важно да не се изпусне наличието на хемолиза когато имаме макорцитоза: винаги при установяването й трябва да се изследват и:

·         Общ и директен хемоглобин

·         Нива на лактатдехидрогеназата, които при наличие и на хемолиза ще са повишени и по точно фракции 1 и 2

·         Нивата на серумното желязо естествено ще са повишени

·         Плазменият обем също ще е увеличен

При съмнение за пернициозна анемия трябва да се изследват също така:

·         Нива на гастрин: ще са увеличени

·         Аниттела към вътрешният фактор: наличини са при около 2/3 от пациентите с пернициозна анемия

·         При пернициозна анемия има и ахлорхидрия

Нормоцитни микрохромни анемии

На пъвро място с оглед сигурността на пациента на първо място трябва да изключим наличето на кървене /остро, субостро или хронично/.

И при този вид анемия може да има хемолитичен синдром! При хемолитичните анемии ще има и повишение на ретикулоцитите.

Докато при конгениталните хемолитични анемии обикновено няма някакви съществени диагностични затруднения, трудности има при диагностиката на придобитите хемолитични анемия, които се делят на:

·         Coombs (+) анемии за имунно медиирани

·         Coombs (-) анемии са микроангиопатични и тук две са опасните за пациента патологии:

o   ДИК-синдром

o   Хемолитично-уремичният синдром

Не трябва да се изпуска от диагностичните разсъждения и наличието на хемоглобинопатии като причина за наличието на нормоцитна анемия и затова част от диагностичният пакет трябва да бъде извършването и на хемоглобинова еритропоеза.

При апластичните анемии, миелофиброзата и малигнитета има и костно мозъчна недостатъчност. При апластичните анемии костния мозък се замества с мастна тъкан, при миелофиброзата с фиброзна тъкан, а при малигинитета с неопластични клетки.

Студово аглутининно заболяване

Развива се поради наличие на IgM антитела + Coombs (+) тест поради активация на комплемента.