Активирано време за съсирване (аРТТ)

Необходими за изследването са 3 мл.кръв, която е без антикоагулант. Необходимо е извършването на чисто венепункция, защото примеса на тъканен тромбопластин ще повлияе на резултата.

аРТТ измерва времето за съсирването на кръвта от времето за активация на фактор ХІІ от реагент до формирането на тромбинов съсирек.

Референтни стойности

Нормалните стойности са между 25 и 40 секунди.

Интерпретация на резултатите

аРТТ се ползва и за установяване на дефекти във вътрешната коагулационна система, както и във финалния общ път на хемостазата, който заангажира факторите: ХІІ, ХІ, ІХ, VІІІ, Х, ІІ и І.

аРТТ се ползва за мониториране на високодозавата хепаринова терапия, за установяване обаче състоянието на кръвосъсирването при стандартна антикоагулация се ползва само РТТ, а за установяване на резидуалния хепаринов ефект се ползва измерването на тромбиновото време.

аРТТ не е сензитивен тест за установяване дефект на коагулиращите фактори, освен ако те не са с много ниски нива напр.под 1% от нормата.

Ниски нива на аРТТ се установяват при:

·         Повишени нива на фактор VІІІ

·         При прием на Дигиталис

·         Прием на Тетрациклини, антихистамини

·         При възпаление

·         При травма

Високи нива на аРТТ се установяват и при:

·         Хемафилии А и В

·         ДИК синдром

·         Отравяне със салицилати

·         Екцесивна употреба на орални кумаринови антикоагуланти