Gentamycin

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Аминоглюкозиден антибиотик

АТС код на лекарствения продукт

D06AX07 & J01GB03 & S01AA11 & S02AA14 & S03AA06 & QA07AA91

FDA категория по време на бременност

 Категория D

Лактационна категория – ІI

Gentamycin е широкоспектърен аминоглюкозиден антибиотик, чието молекулно тегло е 477 Далтона, свързването с плазмените протеини е 0-10%, биологичният полу-живот е 2 часа, а екскрецията предоминантно ренална – всичко това показва, че Gentamycin ще се ескретира и чрез кърата /максимални нива в кърмата 3.95 и 1.02 mcg/mL на 1-вия и 7-я час след приложението на Gentamycin/. Аминоглюкозидните антибиотици обаче на практика не притежават орална абсорбция, поради което можем да класифицираме Gentamycin в лактационна категория IІ.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.