Timolol

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Симпатиколитик/офталмологичен лекарствен продукт

АТС код на лекарствения продукт

C07AA06 & S01ED01

FDA категория по време на бременност

Категория С

Лактационна категория

Timolol е неселективен бета-адренергичен блокер, който се ползва за лечение на артериална хипертония, за лечение на новопоявила се ангина пекторис след преживян остър миокарден инфаркт, за профилактика на мигренозно главоболие, както и за локално лечение на глаукома в офталмологията. Молекулното тегло на Timolol е 316 далтона, оралната бионаличност е 60%, а биологичнитя полу-живот е 2.5-5 часа, екскрецията е ренална. Timolol се екскретира и чрез кърмата: при употреба на 3 х 10 мг Timolol дневно, средните нива на Timolol в кърмата са около 41 ng/mL, а съотношението мляко:плазма е 0.80, когато препаратът се приема орално. Дори при офталмологична употреба Timolol се екскретира и през кърмата: при приложение на 0.5% разтвор на Timolol два пъти дневно като нивата на продукта в кърмата са около 5.6 ng/mL и 0.93 ng/mL (1.5 часа след приложението на продукта); теоретично това се равнява на 0.012% от майчината доза, което не представлява токсичен риск за новороденото. Ето защо лекарствената форма за орална употреба съдържаща Timolol  се класифицира в  лактационна категория ІV, а лекарствената форма съдържаща Timolol за офталмологична употреба се класифицира в лактационна категория ІІ.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.