Bepotastine

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Офталмологичен лекарствен продукт/антихистамин

АТС код на лекарствения продукт

Няма

FDA категория по време на бременност

Категория C

Лактационна категория – ІІ

Bepotastine представлява Н1 рецепторен блокер и инхибитор на отделянето на хистамин от мастоцитите. Показан е за лечение на очна сухота, която се развива в хода на алергичен конюнктивит. Всеки милилитър Bepotastine съдържа 15 мг Bepotastine besilate. Системната абсорбция на Bepotastine е минимална, употребен при възрастни пациенти в доза 1 капка 4 пъти дневно в продължение на 7 дни, генерира плазмени концентрации от 7.3 ng/mL 1-2 часа след инстилацията. Подлежи на минимална метаболизация, като 70-90% от приложеното лекарство се елиминира в непроменен вид чрез урината. Свързването с плазмените протеини е около 55%, а молекулното тегло 388 далтона. От фармакокинетиката на Bepotastine можем да заключим, че той ще се екскретира и чрез кърмата, но минималната системна бионаличност показва, че експозицията на новороденото ще е клинично несигнификантна. Ето защо Bepotastine се класифицира в лактационна категория ІІ.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.