Moxifloxacin

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Химиотерапевтик за системна употреба/хинолон

АТС код на лекарствения продукт

J01MA14 & S01AE07

FDA категория по време на бременност

Категория С

Лактационна категория – ІV

Moxifloxacin представлява орален синтетичен, широкоспектърен хинолон, чието молекулно тегло е 402 килоДалтона, оралната му бионаличност е 86-92%, свързването с плазмените протеини 30-50%, а биологичният му полу-живот е 12 часа. Всичко това, показва че Moxifloxacin ще се екскретира и чрез кърмата освен хепатално. Токсичноста за новороденото, ако Moxifloxacin се употребява в периода на лактация ще е тежкостепенна и вклчючва развитие на периферна нефротоксичност, тендинит, увреда на ставния апарат на детето, камерни тахикардии, синдром на Стивънс-Джонс, както и Клостридиум дифициле асоциирано заболяване. Ето защо Moxifloxacin се класифицира в лактационна категория ІV за всички лекарствени форми.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.