Mometasone

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Хормонален лекарствен продукт, кортикостероид

АТС код на лекарствения продукт

D07AC13 & R01AD09 & R03BA07

FDA категория по време на бременност

Категория C

Лактационна категория – ІІ

Mometasone представлява кортокостероид, който се ползва както дермално, така и интраназално/инхалаторно. Системната бионаличност на инхалирана единична доза от 400 mcg е под 1%, като плазмените нива при повечето пациенти са близко или под физиологичната граница на нормата (50 pg/mL). При използване на препоръчваната доза Mometasone от 2 х 400 mcg/дневно, инхалаторно в продължение на 28 дни, средните пикови концентрации на Mometasone в плазмата на пациента са между 94-114 pg/mL. При интраназална употреба на Mometasone концентрациите му в плазмата не могат да се установят т.е.липсва системна бионаличност. Трябва да се знае също така, че попадналото в системната циркулация количество Mometasone подлежи на интензивен чернодробен метаболизъм. Молекулното тегло на Mometasone е 513 кило Далтона, а свързването с плазмените протеини е 98-99% - това съчетано с интензивния чернодробен метаболизъм на Mometasone показва, че чрез кърмата ще се екскретират минимални/несигнификантни количества Mometasone, като не се очаква развитие на неблагоприятни странични реакции при кърмачето, ако майката употребява този лекарствен продукт в периода на лактацията. Ето защо Mometasone се класифицира в лактационна категория ІІ.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.