Carteolol

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Антихипертензивен, симпатиколитичен лекарствен продукт

АТС код на лекарствения продукт

С07АА15 & S01ED05

FDA категория по време на бременност

Категория С

Лактационна категория – ІV

Carteolol представлява неселективен бета-1/бета-2 рецепторен блокер, който се ползва за лечение на артериална хипертония и в офалмологията (за лечение на глаукома). Молекулното тегло на Carteolol е 292 кило Далтона, оралната му бионаличност е 85% (след орален прием се метаболизира чернодробно до активния метаболит 8-hydrocarteolol), а биологичният полу-живот на Carteolol е 5-8 часа – всичко това показва, че Carteolol ще се екскретира и чрез кърмата. Поради опасността от развитие на тежко степенни системни токсични ефекти при кърмачето, ако се употребява в периода на лактацията като брадикардия/хипотония и други симптоми асоциирани с бета блокадата, както и поради хроничния начин на приложение на продукта, Carteolol (за системна употреба) се класифицира в лактационна категория ІV, а офталмологичната лекарствена форма в лактационна категория ІІ.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.