Physostigmine

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Парасимпатикомиметичен лекарствен продукт

АТС код на лекарствения продукт

S01EB05 & V03AB19

FDA категория по време на бременност

Категория С

Лактационна категория

Physostigmine представлява парасимпатикомиметичен алкалоид, холинестеразен инхибитор, но който не съдържа четвъртичен амониев елемент. Молекулното тегло на Physostigmine е 275 кило Далтона подсказва, че продукта както и неговия главен метаболит Eseroline ще бъдат екскретирани и чрез кърмата. Поради това, че приложението на Physostigmine в периода на лактацията може да доведе до развитие на холинергичен синдром при кърмачето (гадене, повръщане, диария, анорексия, изпотяване, диспепсия и гърчове), от една страна, и поради това, че Eseroline е невроотрова при хората, от друга страна, Physostigmine се класифицира в лактационна категория IV, за лекарствената форма за парентерално приложение и лактационна категория ІІІ за офталмологичната лекарствена форма.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.