Zolpidem

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Лекарствен продукт въздействащ на нервната система/хипнотик

АТС код на лекарствения продукт

N05CF02

FDA категория по време на бременност

Категория С

Лактационна категория – IІІ

Zolpidem принадлежи към небензодиазепиновите хипнотици от имидазолпиридиновия клас. При здрави пациенти Zolpidem има плазмен полу-живот около 2.5 часа, оралната бионаличност е 70%, а свързването с плазмените протеини е над 90%, което показва че Zolpidem ще се елиминира и чрез кърмата. Изчислено, е че при прием от майката на 20 мг. Zolpidem детето ще погълне 0.04-0.019% от майчината доза, ако кърменето се инициира 3 часа след приема на Zolpidem. 13-15 часа след приема на Zolpidem той не може да бъде установен в кърмата.  Лактационна категория ІІІ.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.