Tetracycline

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Химиотерапевтик за системна употреба, тетрациклинов антибиотик

АТС код на лекарствения продукт

A01AB13 & D06AA04 & J01AA07 & S01AA09 & S02AA08 & S03AA02

FDA категория по време на бременност

Категория D

Лактационна категория - ІI

Tetracycline се екскретира в кърмата в ниски концентрации. Съотношението мляко\плазма се движи между 0.25 и 1.5 при отделните кърмачки. При прием на 2 грама Tetracycline\дневно нивата му в кърмата се движат между 0.48-2.58 mg\mL.  При все, че има теоретична възможност от развитие на жълтеникаво зъбно оцветяване  в по късна възраст, както и инхибиране на костния растеж на новороденото, тези странични ефекти на практика не се проявяват, защото Tetracycline се свързва в нерезорбируеми хелатни комплекси в червата на новороденото с калция от кърмата. Лактационна категория ІІ.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.