Polymyxin B

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Химиотерапевтик за системна употреба, полимиксинов антибиотик

АТС код на лекарствения продукт

A07AA05 & J01XB02 & S01AA18 & S02AA11 & S03AA03

FDA категория по време на бременност

Категория C

Лактационна категория

Polymyxin B e антибиотик, който не подлежи на биотрансформация в човешкия организъм, при мускулно приложение свързването му с плазмените протеини е 79-92%, а плазмения му поли-живот при пациенти с нормална ренална функция и 4-6 часа. Притежава широк обем на разпределение, но не преминава през плацентата, през кръвно-мозъчната бариера или в синовиалната течност. Пенетрира обаче в течното съдържимо на окото. Елиминира се предимно чрез урината (60% от приетата доза от препарата). Голямата молекулна маса обаче на препарата 1301 gr\mol показва, че елиминацията през кърмата ще е незначителна. Лекарствените форми за офталмологична\дерматологична употреба притежават изключително незначителна системна абсорбция, която няма да доведе до елиминация на препарата през кърмата, като тук ограничението също е да не се прилага локално върху гърдата. При все това, поради теоретичната възможност да настъпят потенциално сериозни компликации при новороденото като нефро-\нервотоксичност, както и уртикария\кожна екзантема и\или хиперпирексия класифицираме лекарствената форма за орална\парентерална употреба в лактационна категория ІV, а останалите лекарствени форми съдържащи Polymyxin B в лактационна категория І.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.