Pilocarpine

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Лекарствен продукт въздействащ на нервната система, парасимпатикомиметичен алалоид

АТС код на лекарствения продукт

N07AX01 & S01EB01

FDA категория по време на бременност

Категория С

Лактационна категория - ІV

Pilocarpine представлява парасимпатикомиметик, който се ползва локално за лечение на глаукома и орално за лечение на сухота в устата, чието молекулно тегло е             209 кило Далтона, оралната бионаличност на Pilocarpine е висока, а плазмения полу-живот 0.7-1.4 часа, продължителността на действие при орална употреба е 3-5 часа след прием на единична доза и над 10 часа при мултиплен прием; не се свързва с плазмените протеини. Фармакоконитеката на препарата подсказва, че Pilocarpine ще се ескретира и чрез кърмата респ.можем да очакваме настъпването на холинергична стимулация и при новороденото, която се изразява с екцесивна саливация\лакримация и уриниране, както и с евентуалното развитие на диариен синдром. Лактационна категория ІV.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.