Hyrdocortisone

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Глюкокортикостероид

АТС код на лекарствения продукт

A01AC03 & A07EA02 & C05AA01 & D07AA02 & H02AB09 & S01BA02 & S02BA01

FDA категория по време на бременност

 Категория С

Лактационна категория - ІV

Hydrocortisone и неговия неактивен прекурсор Cortisone са съставна част (в малки количества) на кърмата. Нормално кърмата съдържа между 0.2 и 32 ng\mL Hydrocortisone, като най-високи концентрации се установяват в коластрата (7.5% от нивата на Hydrocortisone в плазмата). Hydrocortisone се ползва за лечението на различни заболявания: физиологични дози Hydrocortisone се ползват за лечение на хормонален дефицит на надбъбреците, а фармакологични дози се ползват като противовъзпълителна и\или имуносупресивна терапия. Приложението на кортикостероиди с висока минералкортиоидна активност може да има обаче за последствие пролонгация на QT – интервала при новороденото, развитие на къшингоиден изглед, тежкостепенна хипертония, забавяне в развитието на новороденото и настъпване на електролитни аномалии. Лактационна категория ІV за всички лекарствени форми съдържащи Hydrocortisone.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.