Epinephrine

Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

Продукти въздействащи на нервната система, невротрансмитер

АТС код на лекарствения продукт

A01AD01 & B02BC09 & C01CA24 & R01AA14 & R03AA01 & S01EA01

FDA категория по време на бременност

Категория С

Лактационна категория - II

Epinephrine е широко използван симпатикомиметик (предимно алфа-миметик), който се прилага за лечение на шокови състояния, остра глаукома, аларгечни реакции вкл.бронхиална астма и назална конгестия. Началото на действието на Epinephrine настъпва 5-10 мин след приложението му и продължава около 4 часа. Метаболизира се чрез МАО и СОМТ в адренергичните неврони и се елиминира предимно чрез урината. Приложен венозно Epinephrine ще се елиминира и чрез кърмата, като високи венозни или средни интраартериални дози Epinephrine ще водедат до временно намаление на обема на отделяната кърма, но способността за кърмене не се нарушава. Поради слабата си орална абсорбция обаче, новороденото няма да се повлияе неблагоприятно, независимо от начина на приложение на Epinephrine (парентерално, назално, еднотрахеално, локално или епидурално). Лактационна категория ІІ.

 

Категория І - Напълно безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІ - Относително безопасни за детето

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не,  или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършено per via naturalis.