Правилата на ритъмът

Парамедикът трябва да е в състояние да си отговори на 5-12 въпроса преди да направи правилната интерпретация на който и да е ЕКГ-ритъм.

Колко регулярен е ритъмът

Дали един сърдечен ритъм е регулярен не е толкова прост за отговор въпрос! Ние в предишните статии вече посочихме как се попределя регулярността на ритъма, но ако си спомняте не всички ирегулярни ритми са еднакви.

Както е показано на долната картина Р-вълната и камерните комплекси са регулярни, но не са асоциирани регулярно едни с други и пак имаме регулярен ритъм.

Регулярен-ирегулярен ритъм

 

На долните картини виждате примери за регулярен-ирегулярен ритъм.

Този вид ритъм означава, че ритъмът НЕ ПОКРИВА ИЗЦЯЛО КРИТЕРИИТЕ за регулярност, но има елементи, които говорят, че не е напълно ирегулярен по характера си.

 

Ирегулярен-ирегулярен ритъм

При този вид ритми НЯМА И СЛЕДИ ОТ РЕГУЛЯРНОСТ и не е възможно да се предиктира какъв ще е по характер следващият сърдечен удар на пациента, за разлика от първият горепосочен ритъм, където това е възможно.

Регулярни изключения

Както сами виждате този вид ритъм покрива критериите за регулярност с изключение на малки части от него т.е.някои сърдечни удари не са регулярни по характер и без тяхното наличие ЩЕ ИМАМЕ ЕДИН НАПЪЛНО РЕГУЛЯРЕН РИТЪМ.

Какъв е ритъмът: бърз, бавен или адекватен?

Вече знаете как се определя сърдечната честота на пациентът ви по неговия ЕКГ-запис, само ще повторя че ако ритъма е ирегулярен се използва метода на малките квадратчета, както и 6-секундният метод за да се определи скоростта на ритъма.

Също така си спомняте, че всяка част от проводната система на сърцето има своя собствена ритъмна честота и ако знаем произхода на ритъма ще можем да си отговорим на горепосочения въпрос.

Има ли Р-вълна на ЕКГ-записът или няма налична Р-вълна?

Много е важен този въпрос, защото опитите да се идентифицира евентуално налична Р-вълна върху ЕКГ-записа трябва да са константни по характер, а и отговора на този въпрос ще ни ориентира и за това откъде произлиза самият ритъм: от синусовия възел, АV-възела или от друг пейсмейкър.

Ако електродите не са поставени правилно, ако няма добра разделителна способност на апарата дори наличната Р-вълна може да се пропусне.

След като сме идентифицирали евентуалното наличие на Р-вълна трябва да си отговорим на въпросът дали всички Р-вълни имат еднаква форма или техните форми се различават? Това се нарича ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МОРФОЛОГИЯТА на Р-вълната.

 

Третият въпрос на който трябва да си отговорите сами е: колко Р-вълни са асоциирани за 1 камерен комплекс? За целта се изследав сегмента преди камерният комплекс и най-често има асоциирана едан Р-вълна преди камерният комплекс, но понякога може да има и камерни комплекси и без Р-вълни, или камерни комплекси с асоциирани към тях две Р-вълни. Дори към камерният комплекс да има асоциирани две Р-вълни само една от тях достига до АV-възела и генерира камерно съкращение.

И 4-ят последен въпрос е: регулярни ли са Р-вълните? Все още много парамедици считат, че когато Р-вълните са регулярни то и ритъма е регулярен, но това не е точно така.

Какъв е като разстояние интервалът от Р-вълната до камерният комплекс?

Това както вече знаете е т.нар. PR-интервал. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ИЗСЛЕДВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН ИНТЕРВАЛ, за да сме сигурни че нещата са КОРЕКТНО измерени!

Възможно е в някои комплекси този интервал да не може да бъде измерен.

От какъв вид е камерният комплекс?

Ако камерните комплекси се различават по своята форма, това означава че те имат произход от различни места. Това позволява да се установи дали клоновете на проводната система на сърцето функционират нормално.

След формата на камерният комплакс, втората най-важна негова характеристика е продължителността му.

 

Следва наблюдения върху морфологията на Т-вълните и ако тук имаме камерни комплекси с еднаква форма, а Т-вълните са С РАЗЛИЧНА МОРФОЛОГИЯ това означава, ЧЕ Р-ВЪЛНА ИМА НАСЛОЖЕНА В Т-ВЪЛНАТА.