Бърза диагностика и терапия – болести от употребата на токсични субстанции

Описание

Болестите от употребата на токсични субстанции, могат да доведат до развитието на сигнификантни физически, ментални и социални дисфункции.

Най-често употребяваните токсични субстанции понастоящем са:

·     Алкохол

·     Тютюн

·     Канабиноидите (марихуана)

·     Синтетичната марихуана

·     Лекарства отпускани без рецепта:

o  Гама-хидроксибутарат

o  Соли за баня съдържащи етерични масла в големи концентрации

o  Анаболни стероиди

·     Лекарства изписвани по рецепти:

o  ЦНС депресанти вкл.сънотворни препарати

o  Опиоди и морфинови деривати вкл.метадон

o  Стимуланти на ЦНС предимно амфетамини

o  Декстрометорфан

o  Кетамин и аналози, наричани още дисоциативни лекарства

o  Халюциногени като салвия и ЛСД

 

Засягат се ЦНС, кардиоваскуларната и ендокринната система предимно.

Алкохола е най-често употребяван от малките деца и опасността тук идва и от невротоксичният му ефект, а и от възможността на алкохола да взаимодейства с различни лекарствени продукти.

Предоминираща възраст на засегнатите пациенти е 15-26 години, като тук преобладават пациентите от мъжки пол.

Честотата на пораженията от болестите свързани с употребата на токсични субстанции в САЩ е 9.2% от населението или близо 24 милиона души/годишно.

Етиология и патогенеза

Тя е мултифакторна, вкл.с генетична и социална компоненти.

Генетична компонента

Токсичните субстанции засягат допаминовата, ацетилхолиновата, норепинефринната, опиодината и серотонинергичната обмяна на невротрансмитерите. 

Вариацията на алелите в генома на пациента определя и чувствителбността към ефекта на токсичните субстанции.

Рискови фактори

·     Мъжки пол

·     Наличието на депресия и/или повишено общо безпокойство при употребяващият токсичните субстанции

·     Употребата на други субастанции едновременно с токсичните

·     Положителна фамилна анамнеза относно повишена чувствителност към действието на токсични субстанции

·     Нисък социалноикономически статус

·     Безработицата на пациента

·     Фамилни социални дисфункции

·     Антисоциални персонални заболявания

·     Проблеми в училището респ.девиантно поведение по време на пубертете на пациента

·     Повишена криминогенност на личността

Често асоциирана патология едновременно с употребата на токсични субстанции

·     Депресия

·     Персонализационни заболявания

·     Биполярни заболявания

Диагностика

ДМС-5 критериите, като трябва да са налични 2 или повече от два, за да бъде поставена и тази диагноза “болест от употребата на токсични субстанци”:

·     Нередовно явяване на работа или на училищни занятия

·     Предизвикване на общественоопасни ситуации

·     Развитие на толеранс към употребата на токсични субстанции респ.развитие на тахифилаксия

·     Силно изразени симптоми на абстиненция

·     Едновременната употреба на повече от 1 токсична субстанция

·     Поредица от неуспешни опити за преустановяване употребата на токсични субстанции

·     Влияние на токсичните субстанции върху ежедневната нормална физическа активност на пациента

·     Пациентът продължава да употребява токсичната субстанция независимо от това, че същевременно страда от някакъв сериозен друг здравен проблем напр.пневмония

Анамнеза на пациентът

·     Положителна анамнеза за наличие на сериозни инфекциозни заболявания при пациента напр.инфекции с хепатит В или С и/или ХИВ

·     Търсят се активно елементи на девиантно поведение при даденият пациент, като за целта се разпитват и близките му

·     Търсят се данни за чести посещения от пациентът на спешните центрове

·     Проверява се в полицията за наличие на криминално досие на пациентът

·     Търсят се данни за периоди на безсъние, промени в настроението на пациентът, подувания по тялото, наличие на хроничен болков синдром

·     Търсят се данни за наличие на остра/хронична психоза при пациентът, елементи на депресияя и/или биполяритет

Физикален преглед на пациентът

·     Търсят се данни за наличие на абнормални зеници на пациентът

·     Търсят се белези от убождания по тялото на пациентът, вкл.между пръстите на ръцете/краката или в ингвиналните му гънки

·     Търсят се данни за наличие на сърдечни дисритмии, перфорация на назалният септум (при употреба на кокаин), данни за новопоявил се патологичен сърдечен шум

·     Търсят се данни за малнутриция

·     Търсят се данни за занемаряване на личната хигиена на пациентът

Диференциална диагноза

·     Диференциалната диагноза се прави на първо място с всяка една от причините, които могат да доведат до неблагоприятна промяна в менталният статус на пациентът

·     След това с депресиите

·     След това с метаболитните делири: хипогликемия, тиаминов дефицит, хипотироидизъм, хипопитуитъризъм, тиреотоксикоза

·     С безвкусният диабет

·     С обикновената лекарствена токсичност

Диагностични тестове и интерпретацията им

·     Попълва се КРАФТ въпросник от пациента и/или близките му

·     Кръвен тест за наркотици/нива на алкохола

·     Токсикологичен кръвен и уринен панел

·     Хепатален панел: трансаминазите и другите ензими говорещи в полза на холестаза

·     Скрининг за хепатитни инфекции/ХИВ

·     ЕКГ

·     Ехокардиография при нужда

·     КТ на ЦНС без контраст при наличие на гърчове/делир/психоза

·     Специфични тестове за установяване на:

o  Марихуана

o  Амфетамини

o  Опиоиди

o  Метадон

o  Анаболни стероиди

Лечение на болестите от употребата на токсични субстанции

Общи терапевтични мерки

Първо трябва да има заострено внимание от страна на лекуващите лекари и към тази патология

Разработени са 12 стъпкови социални програми за лечение на заболяванията свързани с употребата на токсични субстанции

Налични са денонощтни групи за социална/психологическа/медицинска подкрепа на нуждаещите се от спешна помощ/консултация

Фармакотерапия

Тя е специфична и зависи от вида на употребяваното токсично вещество и подробното й описание не е предмет на тази статия.