Бърза диагностика и терапия – първичен ангиит на ЦНС

Ключови особености на патологията

• Касае се за васкулит на малките и редните артирии, които кръвоснабдяват ЦНС и гръбначният мозък

Клинични находки

• Биопсично доказаните случаи предиминират при мъжете, които се представят клинично с главоболие продължаващо седмици наред, енцефалопатия и мултифокални инсулти

Диагностика на патологията

• ЯМР на ЦНС е почти винаги патологична

• В спеналната течност пол,учена чрез пункция предобладава селдно изразена левкоцитоза, както има и увеличение на нивата на протеина в нея

• Ангиографията на ЦНС артериите показва класическата находка на „нарязани фили хляб“ т.е.редуване на участъци със стеноза и учестаци с дилатация

• Обаче нито ангиографията, нито ЯМР са достатъчни за поставяне на диагнозата. За поставянето на дифинитивна диагноза е необходимо наличие на пълната клинична картина, изключване на ЦНС инфекции, наличие на ЦНС неоплазия или наличие на матаболитна патология или лекарствена експозиция, златен диагностичен стандарт е ангиологичната биопсия

Лечение на първичният ЦНС васкулит

• Терапия от първи ред е приложението на кортикостероиди и по-точно на преднизолон

• При някои пациенти може да се наложи употребата и на цитостатик напр.най-често се ползва Циклофосфамид

• Реверзибелната церебрална вазоконстрикция се овладява най-добре от приложението на блокери на Са канали напр.Верапамил или Нимодипин и евентуално от приложението на кратък курс от кортикостероиди