Бърза диагностика и терапия – интракраниална аневризма

Сумаризирана информация за патологията

 • Наличие на субарахноидална хеморагия или фокален дефицит при млади пациенти
 • Абнормални находки при образните изследвания

Общи терапевтични разсъждения

 • Повечето аневризми са локализирани в предната част на кръга на Уилс, особено в предната или задната комуникационна артерия или в бифуркацията на средната церебрална артерия или в бифуркацията на средната каротидна артерия
 • Има и т.нар.“сакуларни аневризми“, които са локализирани по артериалните бифуркации
 • Често интракраниалните аневризми са мултиплени – в 20% от случаите
 • Често до появата на хеморагията са асимптоматични
 • Могат да са асоциирани с поликистични бъбреци или коарктация на аортата
 • Микотичните аневризми се развиват предимно в кортекса на мозъка
 • Рисковите фактори за развитието на аневризмите са: тютюнопушенето, хиперхолестеролемиите и артериалната хипертония

Клинични находки

 • Интракраниалните аневризми могат да предизвикат поява на фокален неврологичен дефицит поради компресия на нервните структури около тях
 • Малката хеморагия от аневризмата е хералд на голямата аневризмална руптура, като в този „светъл период“, който може да продължи часове или дни се наблюдават: гадене, повръщане и/или вратна скованост
 • Фокалните неврологични признаци могат да липсват при наличие на субарахноидална хеморагия или да бъдат вторично проявени като поледствие от хематома/исхемията в територията на съда с руптурирала аневризма
 • Фокалният артериален спазъм в областта на руптуриралата аневризма може да се развие 4-14 дни след аневризмалната руптура, причината за неговата поява не е известна и обикновено е мултифокален по характер
 • Вазоспазъма може да доведе до развитие на масивна мозъчна исхемия или инфаркт с повишение на интракраниалното налягане
 • Субострата хидроцефалия може да се наблюдава 2 или повече седмици след аневризмалната руптура

Диференциална диагноза

 • Менингит или менингоенцефалит
 • Исхемичен мозъчен исулт
 • Обем заемащи лезии като мозъчен тумор или метастази
 • Субдурална хеморагия
 • Епидурална хеморагия
 • Мигрена

Диагностика

 • Ангиография на мозъчното кръвообръщение – това е дефинитивна диагностика, която локализира локализацията и вида на лезията; понякога се виждат и мултиплените анервирзми; установяват се и спазмите на мозъчните артерии
 • Визуализацията чрез КТ или ЯМР ангиография е по-малко сензитивна отколото класическата ангиография

Лечение на интракраниална аневризма

Фармакотерапия

 • Блокерите на Са канали редуцират или реверзират церебралните вазоспазми без да се отбелязват съществени странични ефекти – терапията продължава с тези препарати 21 дни
 • Фармакотерапията на субарахноидалната хеморагия продължава 6 седмици с последваща постепенна модификация

Неврохирургична интервенция

 

 • Това е дефинитивната терапия – може да се използва и интервенционен радиологичен подход