ЕКГ за парамедици - атриовентрикуларната магистрала

Съвсем спокойно можем да оприличим АV-проводната система на сърцето като „интравентрикуларна магистрала“ по която импулсите са движат бързо към камерите.

Обаче както вече знаете електрическият сигнал от сърцето трябва да е достатъчно силен, за да бъде записан от повърхностно разположените електроди по повърхността на тялото. Той трябва да премине през сърдечната мускулатура, мастната тъкан около сърцето, перикардната течност, гръдната стена с нейните елементи и евент.и тимусната жлеза и накрая през кожата.

Сигналът, който преминава през АV-възела колкото и консолидиран да е не е достатъчно мощен, за да бъде записан на ЕКГ-то и поради това времето в което пътува импуса не се отчита като ЕКГ активност т.е.има наличие на изоелектрическа сърдечна линия.

Както вече знаете Р-вълните отразяват деполаризацията на предсърдията, а PR-интервала се нарича още „АV-проводно време“, защото отразява пътя на сигнала от предсърдията през АV-възела и неговите два клона до мрежата на Пуркине.

 

След като електрическият импус достигне до камерите на сърцето той предизвиква тяхното съкращение и кръвта се изтласква т.е.този процес на електрокардиограмата се отразява от т.нар.QRS-комплекс или още наречен „камерен комплекс“. И вероятният въпрос, който ще зададете е:“защо при различните хора има различни по форма камерни комплексия?“.

Преди да отговорим на този въпрос трябва да посоча, че сигналите пътуват нормално през двата клона на АV-възела с еднаква скорост и поради това лявата и дясна камера се съкращават по едно и също време.

Друг междине въпрос, пораден от наблюдението на горните ЕКГ – записи би бил евентуално:“Защо едни камерни комплекси са предоминантно над изоелектрическата линия, а други са предоминантно под нея?“. Отговорът е, че колкото електрическият сигнал е по-отдалечен от даденото отвеждане толкова по-голяма част от него е под изоелекрическата сърдечна линия. Трябва да отбележим, че в някои отвеждания камерният комплекс може да е с нормален вид (морфология), докато в други да не е с нормална морфология. Отвежданията в които камерният комплекс нормално е полижителен т.е.над изоелектрическата линия са І, ІІ, aVF & V3-V6, а отвежданията в които камерният комплекс нормално е негативен са V1-V2&Avr

 

Вида на камерният комплекс също зависи от перспективата на записа на електрическият сигнал. Така например в отвеждането в което се отразява лявата камера погледнато от дъното на сърцето като ІІ-ро отвеждане камерният комплекс ще е висок и обратното, това е така защото голямата маса на лявата камера изпраща силен електрически импулс.

 

 

 

 

 

Понятие за J-точката

 

J-точката невинаги е лесна за идентификация, но е добра идея да се опитаме да я откриема, защото тя обозначава края на камерният комплекс. За да открием тази точка понякога се налага да огледаме внимателно цялата електрокардиограма т.е.всички отвеждания.

На горните ЕКГ-записи J-точката е обозначена със стрелки.