Ехокардиография  - дясна камера, нормални размери

Най-добра равнина за изследване

 • По параскерналната дълка и къса ос
 • Парастерналната деснокамерна дълга ос
 • Апикален 4 – камерен изглед
 • Субкостален 4 – камерен изглед

Размери

 • Тук при изследването на размера на дясната камера трябва да се използва интегрален подход
 • Нормално дяснокамерния краен диастолен обем е по-малък от този на лявата камера, както и апекса на дясната камера е по-къс от този на лявата камера с близо 33%
 • Дяснокамерният базален (на ниво на анулуса) крайно диастолен размер не трябва да е повече от 4.2 ст
 • Дяснокамерният среден (под ниво на трикуспидалната клапа) крайно диастолен размер не трябва да е повече от 3.5 ст
 • А дългата ос на дясната камера (от трикуспидалният анулус до апекса) не трябва да е повече от 8.6 ст – по-високи от горепосочените размери са нормални при млади атлети
 • Крайната диастолна и систолна площ на дясната камера не трябва да се над 25 и 14 см2 респективно
 • Крайно диастолният и крайно систолният обем на дясната камера не трябва да са повече от 80 мл/м2 и 46 мл/м2

Вълчи капани при измерванията

 • Ако трансдюцера не е локализиран точно над сърдечният апекс могат да се отчетат фалшиво по-големи резултати
 • Ако лявата камера е увеличена то тогава дясната камера не може да бъде измерена правилно
 • Субкосталният 4 – камерен достъп за визуализация не е добра идея, защото често сече дясната камера по предно-задния и по задно-латералният размер респективно и това не позволява коректни измервания

Дебелина на стената на дясната камера

 • Най-добре се измерва чрез М-моде по дългата парастернална ос и от субкосталният 4-камерен достъп в края на диастолата на ниво на трикуспидалната клапа
 • Горната граница на нормата е 5 милиметра, но размери между 5.4 и 7л8 милиметра се наблюдават при млади атлети

Систолна функция на дясната камера

 • Нормалната систолна функция на дясната камера над 40% корелира с нормална трикуспидална клапа (TAPSE) от 1.6-2 ст.
 • От 4-камерният изглед ф.промяната във функционалната площ на дясната камера, която се изчислява по формулата: крайно-диастолна площ – крайно-систолна площ + крайно-диастолна площ над 3% показва нормална систолна функция на дясната камера
 • ПРи използване на тъканен Доплер скораст на систолният кръвоток през трикуспидалната клапа над 11.5 ст/секунда е предиктивен за нормална систолна функция на дясната камера
 • Комплексната морфология на дясната камера лимитира рутинното измерване на систолната функция на дясната камера

Диастолна функция на дясната камера

 

 • Принципите и методите за измерване на диастолната функция на лявата камера са приложими и тук