Ехокардиография – нормални параметри, размер и обем на лява камера

Най-добра визуализация

  • Парастернален прозорец изследване по дългата ос или трансгастрален прозорец по дългата ос на ниво под митралната клапа

Диагностичен метод

  • Най-често се измерва предно-задният крайно диастолен обем на лявата камера, както и крайно-систолния размер на камерата – те се измерват от вътрешния край на междукамерния септум до вътрешния ръб на задната стена на лявата камера
  • Модифицираният метод на Симпсон е метод на първи избор при измерването на левокамерните обеми

Нормални стойности

  • Мъжете имат по-големи стойности от жениет, същото се отнася и за атлетите
  • Крайнодиастолният и крайносистолният обем при мъжете е 40-145 мл и 13-66 мл при жените
  • Могат да се изчислят и като 82 мл/м2 при мъжете и 38 мл/м2 при жените

Вълчи капани при измерванията

 

  • Средноезофагиалното 4-камерно изобразяване води до генериране най-често на грешни резултати
  • Корактното измерване зависи както от адекватната ендокардна визуализация, така и от опита на оператора