Ехокардиография  - парастернален прозорец/изглед по дългата ос

Най-лестният прозорец за изследване на сърцето е по лявата дълга парастернална ос.

Позиция на трансдюцера

С1 – маркера на трансдюцера трябва да сочи дясното рамо на пациента.

Находки при ехокардиографията

Първо трябва да се добие впечатление за общата активност на сърцето, както и да се отбележат някои големи аномалии.

Търсим също така данни за перикарден излив особено по долната стена.

Следва детайлното наблюдение на движението на сегментите и сърдечните структури.

  • Почваме с наблюдение на задната сърдечна стена
  • Следва наблюдение на предния долен сегмент и предната сърдечна стена
  • Оглеждаме септума
  • Оглеждаме стената на дясната камера

Може да има диксинезия на миокардните сегменти, която се развива в хода на острият миокарден инфаркт.

След това се използва цветен Доплер, за установяване функцията на митралната и аортната клапи, както и за установяване на аномалии във функционирането им.

Трябва да се отбележат валвуларни дисфункции, а също така и сигнификантните стенози или регургитации.

 

Не трябва да е пропуска, особено в условия на спешност, руптурата на папиларен мускул или хордите, а също така и евентуалното наличие на големи вегетации.