ДД мемос – алкалоза респираторна

·         Наличие на пулмонално заболяване

o   Интерстициално боледробно заболяване

o   Пневмония

o   Белодробен трамоемболизъм

o   Белодробен оток

·         Непулмонална причини за хипоксия

o   Масивна кръвозагуба

o   Тежка анемия с друга етиология

o   Хипотония

o   Високо планинска болест

·         ЦНС медиирани заболявания

o   Повишено общо безпокойство

o   ЦНС лезии

o   Сепсис, травма на главата

o   Приложение на лекарствени продукти повлияващи и ЦНС

o   Бременност

o   Хепатална недостатъчност

o   Възстановяване от метаболитна ацидоза

o   Експозиция на топлина (топлинен удар)

·         Механична хипервентилация